Jak na věc


ocenění jmění

§ 54Ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtování

    Předmětem přeměn podle jiných právních předpisů může být i jiná účetní jednotka než obchodní korporace, například nadace, spolky, investiční společnosti a investiční fondy. Účetní jednotky, které nejsou obchodní korporací, používají ustanovení o přeměnách vymezené zákonem o účetnictví a dalších účetních předpisů obdobně jako obchodní korporace.


Účet 416 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

    15 XI. Závěr S ohledem na shora uvedené skutečnosti a výpočetní postupy stanovuje znalec hodnotu jmění družstva Zemědělské družstvo Brtnice, IČ , částkou Kč (slovy Dvěstasedmdesátosmmiliónůdvacetdvatisíc). Na základě usnesení Krajského soudu v Brně o jmenování znalce a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev znalec uvádí: a) Jmění družstva Zemědělské družstvo Brtnice je popsáno v předchozím textu a v dokumentech uváděných v přílohové části tohoto posudku. b) Pro ocenění byla zvolena a použita metoda účetních cen, spadající do skupiny metod výnosových, což jest ve shodě se ustanovením 24, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Dále byla použita metoda kapitalizovaných zisků, spadající do metod výnosových. Při oceňování se nevyskytly žádné zvláštní obtíže. c) Jmění družstva Zemědělské družstvo Brtnice se oceňuje výše uvedenou částkou Kč ,--. V souladu s ustanovením 367, odst. 2, zákona č. 125/2008 Sb. o přeměn
    (4) Pokud se rozhodný den shoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje po rozvahovém dni pro ocenění, nebo pokud se rozhodný den neshoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje po rozvahovém dni pro ocenění a zároveň se neshoduje se dnem zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, zanikající účetní jednotka nebo účetní jednotka rozdělovaná odštěpením účtuje k rozhodnému dni o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou, a to po otevření účetních knih.


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    13 Tabulka č. 2: Výpočet průměrného trvale odnímatelného zisku (v tis. Kč) Položka Provozní hospodářský výsledek Odpisy Tržby z prodeje investičního majetku Zůstatková cena z prodeje investičního majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy provozního charakteru Finanční náklady provozního charakteru Upravený výsledek hospodaření před odpisy (UVH) Inflace 1,0 1,5 1,9 3,3 cenový řetězový index 1,010 1,015 1,019 1,033 cenový index bazický vztažený k r ,0684 1,053 1,033 1,00 UVH upravený o inflaci (UVH*bazický cenový index) Váhy UVH upravený o váhy Zdroj: Výkazy objednatele, ČSú Poznámka: Výsledné hodnoty tabulky č. 2 jsou zaokrouhleny na celá čísla. Na základě výše uvedeného je pak vážený průměr trvale odnímatelného zisku roven hodnotě P = = Kč Takto zjištěná hodnota musí být očištěna o daň z příjmů, použita byla sazba 19 % Kč (0,19 * Kč ) = Kč Výnosová provozní hodnota podniku (jmění společnosti) je pak dána následujícím výpočtem, jenž je formál
    (7) Pokud se rozhodný den shoduje se dnem zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, nástupnická účetní jednotka nebo přejímající společník, který je účetní jednotkou, účtuje o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou podle odstavce 5 k rozhodnému dni, a to po otevření účetních knih. Zanikající účetní jednotka nebo účetní jednotka rozdělovaná odštěpením o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou neúčtuje.
    (6) V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 nástupnická účetní jednotka nebo přejímající společník, který je účetní jednotkou, účtuje o převzetí oceňovacích rozdílů vzniklých z ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou při úpravách v souladu s § 54b ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne.


Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

    6 Metoda kapitalizovaných zisků je obvykle používána v německy hovořící části Evropy. Stojí na předpokladu stabilní ekonomiky bez výkyvů a stabilních zisků firmy. Základem je časová řada zisků minulých let. Z této řady je pak odhadován zisk následujících období. V.1.3. Metody srovnávací Metoda srovnávací. Metoda nákladového přístupu. Metoda administrativní ceny. Metody srovnávací se odvíjejí od ceny srovnatelných statků na trhu zboží. Ceny jsou korigovány z důvodů odlišných parametrů zboží. Podkladem srovnání jsou ve vyspělých ekonomikách burzovní ceny. V České republice se tímto způsobem obvykle oceňují hmotné statky pořízené finančním leasingem a jsou v účetnictví vedeny v ceně nižší než reálné. Při srovnávání je třeba vzít v úvahu fyzické a morální opotřebení, příp. i změnu technických parametrů. Metoda nákladového přístupu je založena na nákladech, které musí kupující uhradit. Cena stanovená touto metodou je nejvyšší cena, kterou je investor za daný statek ještě ochoten zaplatit. M
    V našich posudcích provádíme ocenění jednotlivých položek podle soupisu z účetní evidence a dále je doplňujeme o výpočet a určení výše odloženého daňového závazku. V našich výstupech zohledňujeme požadavky klienta na zaúčtování.


Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele

    10 Vlastní kapitál družstva je pak vykazován k rozhodnému datu částkou Kč IX.2. Metoda kapitalizovaných zisků Jak již bylo zmíněno, jsou tyto metody preferovány oproti metodě DCF především v německy mluvící Evropě. Pro používání této metody se obvykle uvádí, že reálné období pro plánování peněžních toků stěží přesáhne 4 7 let. Postup používá minulé výsledky, východiskem jsou rozvahy a výkazy zisku a ztráty za poslední 3 5 roků. IX.2.1. Stanovení diskontní míry Dříve než bude přistoupeno k numerickým výpočtům, je třeba stanovit diskontní míru, pomocí které bude hodnota průměrného odnímatelného zisku převedena na současnou hodnotu. Znalec pro stanovení diskontní míry použil postupy běžně uváděné odbornou literaturou pro tento způsob stanovení ceny podniku. U každého z ekonomických ukazatelů vytvářejících diskontní faktor je uváděn zdroj informace, ze kterého bylo čerpáno. Vážené průměrné náklady kapitálu jsou váženým průměrem očekávané výnosnosti vlastního kapitálu oceňované společnosti


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00