Jak na věc


novela zákona o zbraních a střelivu

Jak návrh technické novely řešil výtky k PSP?

    Nově mohou obce a města vytvořit na svých katastrálních územích území, kam nebudou moci vjíždět auta, nesplňující emisní limity. V případě, že obce tyto zóny zřídí, musí samozřejmě zajistit objízdnou trasu po silnici stejné nebo vyšší třídy.
    Výtky vůči PSP bude řešit věcná novela. Přínosem této varianty je zpracování jedné novely a tím eliminace počtu přechodných režimů při rozhodování. Dalším přínosem je vyhovění požadavkům městských částí i Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    Tato opatření mohou být investiční či provozní povahy. V oblastech, kde se v současné chvíli vyskytuje zhoršená kvalita ovzduší, se do provozu nesmí uvést nové zdroje znečištění, které před svým spuštěním neprokáží nebo nepřijmou opatření vyvažující případné nově vzniklé znečištění.
    kategorie A – pro tyto zdroje je nutné vyhotovit rozptylovou studii,kategorie B – u těchto zdrojů je nutné vytvořit náhradní opatření,kategorie C – v případě zprovoznění těchto zdrojů musí být vyhotoven provozní řád.
    Došlo ke snížení zpoplatněných škodlivých látek na 4 základní.  Stejně tak jsou zpřísněny i horní hranice českých emisních stropů pro všechny znečišťující látky.


Oznámení o projednání návrhu technické novely

    Kondenzaci vodní páry řešila odkazem na jiný právní předpis (vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.).
    Upřesnily se typy stacionárních zdrojů znečištění. Nově jsou hodnoceny zdroje, kde se emise měří jednorázově a zdroje u kterých se provádí nepřetržité měření emisí. V obou případech se nově stanovily podmínky pro přesné měření a mezní hodnoty.
    Zároveň se budou povinně ověřovat emisní a technické parametry zdrojů tepla teplovodní soustavy ústředního vytápění o příkonu 10 až 300 kW. Jako kontrolní orgány jsou zvoleny autorizované osoby. Kromě kontroly vzhledu, mohou tyto osoby kotle seřizovat, čistit nebo vydat doporučení jak kotel optimálně používat. Tento výkon státní správy mají na starosti obce s rozšířenou působností.
    Nově zákon umožňuje úpravu poplatků tam, kde provozovatel bude snižovat emise nad rámec minimálních legislativních požadavků. Nově poplatek není vyměřen pro znečišťovatele, jejichž provoz dosáhne vysoké úrovně ochrany ovzduší, která je prokázána snížením emisí pod hodnotu 50% horní hranice dané zákonem.


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Líbil se vám tento článek, nejste našim klientem a máte zájem odebírat novinky? Zaregistrujte se bezplatně  k odběru novinek a jako poděkování Vám odešleme Kupon na slevu 10% na námi pořádaná školení. Kupón je přenosný.
    Hlavním cílem novely zákona o ochraně ovzduší, je zásadní vylepšení kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností a také efektivnější ochrana obyvatel republiky před imisní zátěží. Důvodem pro vytvoření nových zákonných podmínek je pokračující stagnace úrovně stavu znečištění ovzduší, která má přímé negativní dopady na zdraví i životy lidí.
    Od roku 2022 budou muset kotle na pevná paliva o příkonu do 300 kW plnit 3. emisní třídy. Od roku 2014 nesmí být pak kotle 1. a 2. emisní třídy uváděny na český trh, popřípadě musí být upraveny tak, aby splňovaly 3. emisní třídu.
    Veškerá „potenciálně technická“ ustanovení z PSP odstraila a technická novela v těchto částech odkazovala na jiné právní předpisy (vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.).


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    Technická novela Pražských stavebních přepisů měla za cíl vypořádat výtky, kvůli kterým Ministerstvo pro místní rozvoj ČR účinnost nařízení pozastavilo. Dne 31. března 2015 Rada hl. m. Prahy schválila ukončení prací na technické novele.
    Denní osvětlení v § 45 řešila odkazem na ČSN. Požadavky na denní osvětlení by při schválení technické novely PSP byly naprosto shodné s celostátní vyhláškou č. 268/2009 Sb.
    Poplatky se budou nově vybírat u těch provozů, kde jejich výše dosáhne 5000 Kč místo dřívějších 500 Kč. Od roku 2021 by měly být poplatky dále upraveny tak, že za tunu tuhých znečišťujících látek zaplatí znečišťovatel 14 700 Kč, za tunu oxidu siřičitého 4900 Kč, za oxid dusíku 3900 Kč a za těkavé organické látky 9800 Kč.
    O poplatcích za střední zdroje znečištění již nerozhodují Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.Picture is used with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: pakorn


Novela zákona o ochraně ovzduší zahrnuje tyto významné změny

    Možné negativní ovlivnění stávající zástavby novostavbami PSP na rozdíl od vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy regulují řadou nových nástrojů - například uliční čarou, stavební čarou, regulací výšky zástavby, přesnějšími požadavky na odstupy staveb. Užívání uvedených nových nástrojů ve spojení s plněním požadavků na denní osvětlení je dostatečnou zárukou kvalitního městského prostředí.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Novela zákona nezapomněla i na obyčejné domácnosti. Kotle o příkonu do 300 kW, které se objeví na českém trhu, musí mít výrazně nižší emise. Přísnější limity pro výkon kotle a různé typy paliv budou platit od 31.12.2013. V České republice bude nad dodržováním těchto požadavku dohlížet Česká obchodní inspekce. Novelou se rovněž zakazuje spalování nekvalitních paliv.


 Poplatky - jednoduchost a efektivita …

    Požadavek na oslunění bytů by ani po technické novelizaci v PSP nebyl obsažen. MMR při připomínkování návrhu nařízení nevzneslo žádné připomínky týkající se tohoto požadavku. Proslunění je uživatelský parametr bytu a zákon o ochraně zdraví nedostatek oslunění neuvádí jako rizikový faktor životních podmínek. Důsledkem dosavadních požadavků na proslunění bytů byla kolaudace nevyhovujících jednotek jako nebytové prostory. Přesto byl o ně na trhu velký zájem. Požadavek na proslunění bytů  byl nekompatibilní s běžnou městskou zástavbou, kterou představují např. Vinohrady, Dejvice nebo Smíchov.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00