Jak na věc


normy ve veřejném stravování

NORMA ISO 15189 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost

    účelem této normy je poskytnutí modelu pro zavedení a správu efektivního systému managementu bezpečnosti informací (dále jen ISMS). Norma prosazuje procesní přístup pro vybudování, zavedení, provozování, monitorování, udržování a zlepšování efektivnosti ISMS v organizaci. Základem je soubor postupů pro management bezpečnosti informací. Smyslem normy je poskytnout doporučení týkající se ISMS těm, kdo jsou ve své organizaci odpovědní za zahájení bezpečnostních aktivit, implementaci nebo správu bezpečnosti. Cílem je poskytnout obecný základ pro vývoj bezpečnostních norem organizace, účinných řídících bezpečnostních postupů a zajistit důvěru při komunikaci mezi organizacemi.
    Norma ISO 15189 vychází z normy ISO 17025 ("Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří") a ISO 9001 ("Systém managementu kvality - Požadavky"). Tato norma je orientovaná na zdravotnické laboratoře s cílem zkvalitnit jejich služby, které jsou základem kvalitní péče o pacienta. Aby k tomuto cíli laboratoř došla, je nutný nastolit vhodný způsob řízení celé organizace. Požadavky této mezinárodní normy jsou kladeny především na organizaci činností souvisejících s analytickou prací laboratoře, počínaje preanalytickou fází (tzn. organizace příjmu, identifikace a příprava pacienta, odběr, doprava a skladování vzorků), přes samotnou analytickou fázi (zpracování a vyšetřování klinických vzorků) až po postanalytickou fázi (tj. následné ověření, interpretace, předkládání zpráv a poradenská činnost). Dále jsou kladeny velmi přísné požadavky na odbornou způsobilost pracovníků, na pracovní prostředí a v nemalé míře i na dokumentaci celého systému.


NORMA IS0 45001 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

    Tato česká technická norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. Používá se pro trezory se základní bezpečností, jejichž parametry nejsou řešeny ČSN EN 1143-1.
    Udává stupeň ohnivzdornosti pro papírové dokumety. Jsou tři části zkoušky: zkouška trezoru požárem (zkušební pec) a sledování vnitřní teploty, která nesmí překročit 175 stupňů Celsia. odolnost proti explozím, kdy trezor musí prokázat odolnost proti náhlým vysokým teplotám a odolat nahromaděným parám a plynům. ochrana obsahu trezoru proti ohni i po pádu ze 30 stop (9,1m)
    Následuje výčet norem, zákonů a nařízení, které se dotýkají trezorů. Je pravdou, že zásadní je celoevropská norma EN 1143-1, která především dělí trezory na bezpečnostní třídy. Pro majitele zbraní je také důležitý zákon č. 119 o uložení zbraní. Pro lidi chránící své know-how norma EN 1047 o ohnivzdornosti trezorů.
    Úschovné objekty se hodnotí podle odolnosti proti násilnému a skrytému vniknutí. Podle takového hodnocení NBÚ dělí trezory na typy. Úschovný objekt určitého typu může následně sloužit pro ukládání utajovaných skutečností určité třídy utajení (Za předpokladu, že je umístěn v zabezpečené oblasti).


NORMA ISO 9001 Systém managementu kvality - požadavky

    Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
    Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:
    Trezorové zámky mají vlastní certifikáty, které prokazují jejich bezpečnost. Požadavky na trezorové zámky upravuje právě norma EN 1300. Norma rozděluje zámky do několika tříd pojmenovaných písmeny. Ve velké většině se do trezorů montují zámky v bezpečnostní třídě A. Elektronické zámky už základním provedení jsou ve vyšší třídě B. Ve vyšších třídách se zámky již nemontují. Jsou celkem nákladné a skok v zabezpečení není tak velký.


NORMA ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality

    Normy ISO jsou mezinárodní normy, vydávané International Organization for Standardization ( Mezinárodní organizace pro normalizaci - organizace koordinující normalizační technické činnosti v mezinárodním měřítku k usnadnění spolupráce v oblasti vědy, techniky a hospodářství. Založena v roce 1946, se sídlem v Ženevě, tehdejší ČSR byla zakládajícím členem.) Tvorbou mezinárodních norem jsou pověřeny technické komise ISO. O jednotlivých návrzích pak hlasují členové ISO. Z mezinárodních norem vycházejí normy evropské a z nich následně normy národní. Národním zástupcem ISO pro Českou republiku je Český normalizační institut. Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (např. kvality, bezpečnosti, environmentálním řízením atd.). Jednotlivé normy jsou koncipovány tak, aby byly použitelné pro organizace všech typů a velikostí a navazují svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9000 tak, aby bylo možno vytvořit efektivně fungující, integrovaný systém řízení organizace.
    Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.
    Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu. Je vytvořena tak, aby ji bylo možno aplikovat v organizacích všech typů a velikostí. Norma ISO 14001 umožňuje organizaci stanovením environmentální politiky a cílů, dosáhnout shody s nimi a prokázat tuto shodu jiným. Hlavním cílem této normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování.


NORMA ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací

    Norma EN 14450 je vlastně norma pro plechové skříně. Zná jen dvě normy S1 a S2. Vůbec neřeší odporové jednotky (RU) jako všechny ostatní normy vztahující se k trezorům. Jen výjimečně je nějaký trezor certifikovaný do této normy. Musí to být z neznalosti výrobce a nebo obavy, že jeho trezor neprojde z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost trezorů se určuje podle příslušných norem ČSN 916012 nebo EN 1143-1 (ČSN 916011).
    Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání.


VDMA-Norm 24991, RAL-RG 626/7 (Ohnivzdornost)

    První vydání normy ČSN EN ISO/IEC 17025 z roku 2001 (v ISO byla tato norma vydána v roce 1999 a v CEN v roce 2000) obsahovalo veškeré požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře, které musí tyto plnit, pokud chtějí prokázat, že provozují systém managementu, jsou odborně způsobilé a jsou schopny poskytovat technicky platné výsledky. První vydání se odkazovalo na normy ISO 9001:1994 a ISO 9002:1994. Tyto normy byly nahrazeny normou ISO 9001:2000 a to bylo příčinou nezbytnosti úprav normy ISO/IEC 17025. Ve druhém vydání normy ČSN EN ISO/IEC 17025 z roku 2005 (v ISO i v CEN vydáno v roce 2005) jsou články normy oproti předchozímu vydání změněny nebo doplněny pouze pokud je to s ohledem na normu ISO 9001:2000 považováno za nezbytné. Akreditační orgány, které uznávají způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, mají používat tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci. V kapitole 4 jsou stanoveny požadavky na spolehlivý management. V kapitole 5 jsou stanoveny požadavky n
    Předmětem normy je ucelený systém požadavků aplikovatelných na management jakékoli organizace bez ohledu na typ, velikost a vyráběné výrobky či poskytované služby. Norma ISO 9001 požaduje přijetí procesního přístupu. Management každé organizace řídí procesy a činnosti, které se vzájemně ovlivňují a kvalita výstupů z jednoho procesu může ovlivnit kvalitu dalšího procesu, což platí také o výkonnosti, tj. objemu výstupů z těchto procesů.
    Protože se německé výrobky dovážejí také do České republiky, je u nás známý předpis VDMA. Už méně se ale ví, že toto vlastně není norma, ale stavební předpis! Nedefinuje odolnost proti vloupání, ale konstrukci ocelových schránek. Pro naše úřady je to necertifikovaný trezor a pro pojišťovny "nezjištěná konstrukce". Prodejci ale dále nabízejí zboží podle "normy" VDMA, certifikát Vám k tomu ale nedoloží.


Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

    Očekává se, že ISO 45001 nahradí BS OHSAS 18001 - přední normu týkající se systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ISO 45001, norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) svým obsahem reviduje stávající normu OHSAS 18001.
    Ohnivzdornost trezorů je na delší povídání a proto jsme o ní napsali článek, který popisuje ohnivzdornost u trezorů. Norma EN 1047 je celoevropsky uznávaná právě na určení stupně ohnivzdornosti trezorů.
    Současná situace je taková, že v Německu se jednoplášťové trezory označují jako třída A. Dvouplášťové trezory se potom označují jako třída B. Certifikáty však nejsou. Více o předisu VDMA.
    Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu kvality pro organizace zabývající se návrhem, vývojem, výrobou, instalací či prováděním servisu zdravotnických prostředků, dále návrhem, vývojem a dodáváním příslušných služeb. Požadavky této mezinárodní normy jsou kladeny především na zdokumentování činností souvisejících s realizací produktu včetně povinnosti vytváření příslušných záznamů. Dále jsou kladeny přísnější požadavky na pracovní prostředí a odbornou způsobilost pracovníků.


Německá norma RAL-RG (pokračování VDMA 24992)

    Tato specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tak, aby umožnila organizaci řídit rizika spojená s BOZP a zlepšovat vlastní výkonnost. Prostředky vložené do zavedení a certifikaci účinného systému managementu bezpečnosti práce vedou k omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů, k minimalizaci nákladů spojených s nehodami na pracovišti a ke snížení pravděpodobnosti postihu za porušení právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00