Jak na věc


normalizace

Československo 1938 – uprchlíkem ve vlastní zemi – osudové osmičky

    Studie Oldřicha Tůmy (ÚSD) analyzuje základní aspekty problému normalizace. Samotný pojem, časové vymezení, hledání příčin úspěchů konsolidace a jejich hlavních aktérů. Zabývá se rovněž případnými specifiky období, jež označujeme jako normalizační, tedy téměř celému dvacetiletí, k němuž je začátek sedmdesátých let jen úvodem.
    Kulturu vnímáme jako rozsáhlý soubor jevů, který zahrnuje oblast vědění, víry, jazyka, hodnot, práva, umění, zvyků, výchovy i jednání. Předpokládáme, že lidem se díky sdílené kultuře jeví svět, který obývají, jako srozumitelný, orientují se v něm.
    Materiál je jedním z výstupů výstupem projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, který byl financován z dotace MŠMT pro rok 2016.
    Takto nazýváme období, které následovalo po invazi vojsk v Srpnu 1968.Nástup normalizace probíhal v několika fázích, podle toho jak postupně ztráceli vliv a moc představitelé tzv. Pražského jara a na jejich místa nastupovali věrní přisluhovači Kremlu:
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.


Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

    V pondělí 10. prosince 2019, u příležitosti 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv udělil spolek PANT  již podesáté cenu Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě. Letošním laureátem se stal signatář Charty 77, dlouholetý před...
    Kapitola Hospodářství se formou několika sond dotýká klíčových fenoménů ekonomického života společnosti daného období. Spíše než detailní popis ekonomického života ukazuje několik obrazů charakterizujících specifika státně-socialistické ekonomiky.
    Databáze „normalizace“, tedy období mezi lety 1969 a 1989, je rozčleněna do několika kapitol, z nichž každá nabízí ještě řadu podkapitol. Struktura kapitol zůstává totožná, podkapitoly a jednotlivá hesla (tagy) se mohou (mírně) měnit (rozšiřovat).
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.


Z normalizace za svobodou - důvody pro odchod do emigrace

    poznámka: upozorňujeme, že z důvodu změny norem kvality a environmentálního managementu (ISO 9000 a ISO 14000) jsou staženy příslušné prezentace. V doprovodném textu nejsou příslušné kapitoly v současnosti aktualizovány, probíhá aktualizace příslušných kapitol v doprovodném textu a současně aktualizace příslušných prezentací.
    Téma není představeno z perspektivy tradičních politických dějin, tedy prostřednictvím přehledu významných osobností a událostí v chronologické posloupnosti. Ukázky se zaměřují spíše na reflexi politicky motivovaného jednání, ilustrují dopad politiky KSČ a státu na společnost, představují dobové formy správy věcí veřejných a zobrazují často dramatické situace, v nichž se politická praxe a ideologie prolínají s postoji a hodnotami konkrétních aktérů dobového dění.
    Obsah:ČISTKY PILÍŘE SPOLEČNOSTIPOHLED CIZINCE - Paul WILSONHAVEL O PALACHOVIDOPIS HUSÁKOVITištěná publikace Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století je určena pouze pro školy a pedagogické pracovníky. Mohou si ji objednat zdarma, jen za cenu poštovného a balného 95,- Kč při úhradě převodem nebo kartou, 135,- Kč při úhradě dobírkou, na Slovensko 300,- Kč s úhradou úpřevodem nebo kartou. Knihu můžete objednávat na e-shopu Moderních dějin ZDE


Nástup normalizace v učebnici pro ZŠ z roku 1987

    Největší komplet materiálu nabízí Databáze normalizace. Převážně filmové ukázky tvoří obsáhlý přehled fenoménů, jež určovaly ráz období mezi lety 1969–1989 v Československu. Anotace a otázky k materiálům jsou didakticky konstruovány směrem k základním a středním školám, struktura této “encyklopedie” si však klade za cíl oslovit i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost. Pro lepší orientaci uživatele, jenž nechce materiálem jen nahodile procházet, by měl sloužit Rejstřík.
    OBSAH1, časové vymezení – kdy vlastně normalizace začala, kdy byla dovršena2, kdo byli hlavní aktéři (chceme-li, viníci) normalizace 3, kde je třeba hledat příčiny relativně rychlé a z hlediska režimu úspěšné konsolidace4, hodnocení situace v Československu v téměř dvacetiletém období normalizace - zda byla opravdu tak specifická a v rámci sovětského bloku zvláštní 
    Výběr různorodých textů ke studiu a interpretaci nabízí různé pohledy na období normalizace v Československu. Tento komplet materiálů byl připraven jako doplněk ke studii a pracovnímu listu na stejné téma do publikace Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století.
    Upozorňujeme učitele a žáky na speciál, který zpravodajský server Aktuálně.cz připravil pro své čtenáře. Nabízí mnoho cenných svědectví výrazných českých osobností a doprovodných materiálů vhodných do výuky (Události 1968, Invaze ...


Normalizační seriály v Československu a jejich vliv na tehdejší společnost

    Upozorňujeme učitele a žáky na speciál, který zpravodajský server Aktuálně.cz připravil pro své čtenáře. Nabízí mnoho cenných svědectví výrazných českých osobností a doprovodných materiálů vhodných do výuky (Události 1968, Invaze ...
    V pondělí 10. prosince 2019, u příležitosti 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv udělil spolek PANT  již podesáté cenu Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě. Letošním laureátem se stal signatář Charty 77, dlouholetý před...
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato výuková aktivita se věnuje událostem kolem Mnichovské konference a bezprostředně po ní a reflektuje změny v české společnosti a v politickém zřízení druhé republiky. ...
    Kapitola ilustruje některé jevy charakteristické pro českou společnost v letech 1969–1989. Nejde o úplný popis dobové sociální skutečnosti, ale o výběr témat, který určila nejen povaha zdrojů, ale především didaktický potenciál konkrétního jevu.
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato výuková aktivita se věnuje událostem kolem Mnichovské konference a bezprostředně po ní a reflektuje změny v české společnosti a v politickém zřízení druhé republiky. ...


Smlouva mezi ČSSR a SSSR o dočasném pobytu vojsk (16. 10. 1968)

    V 70. a 80. letech docházelo díky zvýšení standardů sociálního zabezpečení ke zvýšení životní úrovně většiny obyvatel ČSSR. Rozvoj chemického průmyslu, podpora hutnictví, energetiky a strojírenství, které s sebou nesly i vysokou míru zaměstnanosti, však měly zároveň negativní dopad na životní prostředí.
    Kapitola přináší základní informace o nejvýznamnějších událostech sledovaného období. Žáci sledují způsoby utváření normalizačního režimu od podzimu 1968 až do srpna následujícího roku a následně mechanismy, jimiž režim svou moc upevňoval.
    Témata jednotlivých kapitol od sebe nejsou jednoznačně oddělena. Řada z nich se vzájemně prolíná a prostupuje. Například téma práce se objevuje jak v kapitole Hospodářství (zde spíše v souvislosti s makroekonomickými přístupy), tak v kapitole Životní styl (zde spíše kultura práce), téma občanské postoje tvoří součást kapitoly Politika, ale uživatel nalezne související prameny též v oddíle Životní styl a podobně bychom mohli pokračovat. Tato neurčitost je záměrná. Nedomníváme se, že sociální skutečnost jakékoli společnosti lze jednoznačně kategorizovat. Díky prostupnosti tematických oddílů může uživatel k historickým problémům přistupovat z různých perspektiv.


… když je zle. Babo raď… Rozhodování v Čechách. Za ztížených podmínek

    Touto problematikou navazujeme na širší témata kapitoly Společnost, zde ovšem klademe větší důraz na postoje, hodnoty a jednání v rámci soukromé sféry (rodina, bydlení, volný čas). Pozornost jsme zaměřili na projevy každodenní sociální praxe, v nichž se zřetelně zrcadlí dobové sociální a kulturní normy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0007:27:37