Jak na věc


násilí na seniorech

Světový den proti násilí na seniorech

    ElpidaElpida pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů, provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy, Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky a vydává časopis VITAL. Elpida také pořádá Old's Cool festival, výstavy a workshopy.
    Minuta provozu krizové linky Senior telefon vyjde na 5 Kč. Zasláním 1 DMS v hodnotě 90 Kč tak zajistíte 18 minut provozu, což je průměrná délka trvání jednoho hovoru s člověkem v krizové situaci.  www.zivot90.cz


Domácí násilí na seniorech - Vitavera - Váš psycholog na telefonu!

    Každý den zavolá na Linku seniorů nejméně jedna seniorka nebo senior, kteří jsou oběťmi domácího násilí. Jen za prvních šest měsíců letošního roku, se jich na pracovníky linky, kterou provozuje proseniorská organizace Elpida, obrátilo 207. To je přitom jen o pár případů méně, než tomu bylo za celý předešlý rok. Že se jedná o vzrůstající trend, to dokazují i čísla Policie ČR. Senioři jsou ideální oběti domácího násilíOběti domácího násilí mají mnohé společné charakteristiky. A senioři je bohužel prakticky všechny splňují, což z nich dělá doslova ideální oběti. Mají zhoršený zdravotní stav, jsou méně samostatní (až zcela závislí na péči druhých) a žijí do jisté míry v sociální izolaci – ať už proto, že na tom nejsou fyzicky dobře, nebo proto, že s přibývajícím věkem přirozeně ztrácí kontakty. Významnou roli hrají také socioekonomické faktory – více jsou domácím násilím ohroženi například lidé finančně závislí na druhé osobě nebo v tíživé bytové situaci.
    Pro názornost bychom uvedli závěry výzkumu tohoto fenoménu, který byl realizován na ZSF JU v Českých Budějovicích a týkal se této problematiky v Jihočeském kraji (Zimmelová 2007). Nejčastěji se podle tohoto výzkumu v rámci domácího násilí na seniorech vyskytuje psychické násilí, ekonomické zneužívání a zanedbávání. Fyzické násilí jako takové bylo potvrzeno v podobě facek, různého strkání či kladení překážek při pohybu.
    Odborný článek MUDr. Kristiny Trskové objasňuje problematiku, jednotlivé příběhy budeme uveřejňovat anonymně na Facebooku a na našich stránkách se souhlasem oběti. Navíc je možné shlédnout některé příspěvky na YouTube. Násilí na seniorech není problémem pouze naší země, ale celé Evropy, možná i světa. Spolek Každý koš pomáhá nechce jen přihlížet.
    Víra může být hodně posilující a progresivní, může se ale stát, že se víra stane destruktivním elementem. V souvislosti s tímto fenoménem se můžeme setkat se slovem „sekta“.


Děti a rozvodvloženo 2. 11. 2012

    Paní Alena, volající na Linku seniorů, se svěřuje se svojí náročnou životní situací: „Jsem seniorka a žiji již několik let se svým partnerem. Ten se ke mně ale nechová dobře. Stále mi nadává, chce po mě, abych všechno uklízela a vařila, i když mi není dobře. On nedělá doma nic. Několikrát už mě srazil ve vzteku na zem, měla jsem všude modřiny, i v obličeji a naražená žebra. Ale já to musím nějak vydržet. Splácím dluh, který jsem hloupě udělala, a z důchodu mi zůstává jen necelých šest tisíc korun. Kam bych tak asi šla? Jsem tu jako vězeň…“
    I dle zkušeností Policie ČR si oběti domácího násilí dlouhou dobu nepřipouští, že chování násilníka je špatné. V okamžiku, kdy se násilníkovi postaví, následuje útok za účelem zastrašení oběti. Nebo se oběť za chování útočníka stydí. V obou případech je pro ni velmi těžké situaci řešit. Čím déle spolu oběť a násilník zůstávají, tím větší jsou následky, které si oběť nese po celý život. A nemusí to být jenom následky fyzické, ale také psychické a ekonomické. Policie ČR může násilnou osobu vykázat ze společného obydlí až na 10 dní a poté je možné vykázání prodloužit až na půl roku v rámci občansko-právního řízení. Vždy je třeba myslet na své zdraví, svoji důstojnost a odvahu a situaci řešit HNED. Tím, že se svěřím tomu, komu důvěřuji, nebo lékaři, nebo zavolám na pomáhající linku a požádám o radu, nebo vše oznámím na Policii ČR.


Oběťmi domácího násilí se stále častěji stávají senioři

    V následujícím období se budeme věnovat násilí na seniorech. Ve spolupráci s Českou televizí se na přelomu října a listopadu uskuteční spotová kampaň na všech jejích programech. V ní podpoříme oběti násilí na seniorech. 
    Počet hovorů týraných osob rosteNa Linku seniorů se v roce 2016 obrátilo v souvislosti s domácím násilím 292 seniorů, v roce 2017 to bylo 278, v letošním roce evidují pracovníci linky jen za prvních šest měsíců prozatím 207 hovorů. Počet seniorů, kteří se na Linku obrátí, je ale přitom už jen pomyslná špička ledovce. Zejména nedostatek informací, předsudky a silný pocit studu brání většině seniorů v tom, aby domácí násilí nahlásili.
    Pomoc až v momentě ohrožení životaUrčit přesný moment, kdy už je třeba si říct o pomoc, je pro týranou osobu velmi těžké, přitom nesmírně důležité. „Velká skupina obětí zkrátka trpí a doufá, že násilník sám přestane. Domácí násilí ale samo od sebe neskončí, naopak má tendenci eskalovat,” sdílí zkušenosti Klára Gramppová z Linky seniorů a dodává: „Našim seniorským klientům trvá někdy až několik let, než se odváží říct si o pomoc. V cestě jim stojí již zmíněný stud a také obavy, že se násilí zhorší, ohlásí-li situaci policii.”


Kamarádka nebo psycholog?vloženo 15. 11. 2012

    Linka seniorů v číslech– Od vzniku před 15 lety pomohla více než 310 000 volajících z celého Česka.– Jen v roce 2017 zaznamenali její pracovníci na 35 000 volání.– Jeden hovor nejčastěji trvá 8-20 minut, někdy i hodinu.
    Z mediálního hlediska je toto téma nezajímavé a opomíjené. Stáří není populární, ze společnosti se vytratila úcta ke starším lidem. Senioři se s postupujícím věkem stávají zranitelnými osobami, protože jim ubývá fyzických a psychických sil, sociálních kontaktů, objevují se zdravotní potíže. Senioři zůstávají více doma a mění se z původně nezávislých, samostatných  osob v závislé na druhých.
    Paní Vlasta je 87-letá dáma žijící na jednom z pražských sídlišť. Má dva syny. Jeden ze synů žije na Slovensku a pouze si občas telefonují. Ze Slovenska pocházel i její manžel. Po manželovi, kolem kterého se točil celý její život, ji po jeho úmrtí zůstal byt. Paní Vlasta je již deset let vdova a bydlí sama.


Jugoslávských partyzánů 952 / 30,

    Nejtěžší bývá zůstat na vše sám, a proto Policie ČR doporučuje svěřit se osobě, které oběť důvěřuje, kontaktovat intervenční centra, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, občanské poradny, krizová centra nebo právě linky důvěry, které mají zkušenost s možnostmi řešení situace domácího násilí.
    Paní Zdena se obrací na Linku seniorů kvůli svému otci: „Tátovi už je skoro devadesát let. Není na tom zdravotně dobře. Bydlí u mého bratra, svého syna a já jsem tam o víkendu docházela, abych tam se vším pomohla. Bratr je nezaměstnaný, ale to víte, některé ty věci prostě nedělá. V poslední době se strašně změnil. Nechce mě za tatínkem pouštět. Když zvoním, tak mi neotevře a tatínek ke dveřím nedojde. Když jsem se tam minule dostala, když tam bratr nebyl, vypadal tatínek strašně. V bytě to páchlo, tatínek byl hubený a na ruce měl modřiny. Od té doby jsem ho neviděla, když je bratr doma, nepustí mě dovnitř. Mám o něj strašný strach…“


Psycholog versus psychiatrvloženo 23. 10. 2012

    Na koho se obrátit?Osoby ohrožené domácím násilím se mohou obrátit na Policii ČR, Intervenční centrum, Poradnu pro oběti při probační a mediační službě. Pro seniora však někdy není možné aby takovou službu vyhledal, obzvláště v začátku řešení situace. Pomoc skrze anonymní linku důvěry, například Linku seniorů je pro většinu seniorů dobře dostupná. Včasná pomoc je velmi důležitá, navíc v případě seniorů má svá specifika. „Obecně platí, že čím je člověk starší, tím hůře se přizpůsobuje radikálním změnám. Senioři tedy potřebují více času a prostoru ke sdílení, než se rozhodnou vůbec na své situaci něco změnit. Direktivního přístup, který se někdy užívá připráci s oběťmi domácího násilí, pro ně není vhodný. Může se stát, že raději spolupráci přeruší. U seniorů se také objevuje specifický pocit studu, pokud je agresorem jejich dítě. K pocitu studu, kterým trpí všechny oběti domácího násilí, přibývá totiž ještě další zátěž a sebeobviňování typu ,Je to má chyba, protože takhle jsem ho/ji vych
    Nejčastějšími tématy hovorů v roce 2017 byly– Osamělost (3 657), rodinné vztahy (2 294) a osobní problémy (4 332).– U 172 volajících se snažili pracovníci LS rozptýlit úvahy o sebevraždě či pocit naprosté ztráty smyslu života. – Ve 262 případech pomáhala Linka seniorům řešit problém domácího násilí.Za každým ze zmíněných čísel je ale člověk a jeho jedinečný příběh.
    Pod pojmem domácí násilí si přitom nemůžeme představovat jen extrémní případy surového bití. „Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným,” zní definice Policie ČR: „Domácí násilí se odehrává beze svědků mezi lidmi, kteří k sobě mají blízký vztah. Začíná velmi nenápadně, prvních příznaků si oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, opakuje se a fyzická napadení jsou stále surovější.”


Podpora obětem násilí na seniorech

    „Slzy tvý mámy šedivý stékají na polštář. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvář.“ Refrénem této známe písně, by mohl začít příběh paní Vlasty a mnoha dalších žen seniorek. Přinášíme ilustrativní příběh, který poukazuje na formu násilí na seniorkách, matkách. Forma násilí o to závažnější a více tabuizovaná, neboť se jedná o týrání ze strany nejbližších. Od vlastních dětí. Těch, od kterých na stáří čekáme pomoc a nikoliv napřaženou dlaň, která umí jen brát. Nejen, že se žena seniorka hůře brání násilí pro svou křehkost. Ale jít proti svému dítěti, které s láskou porodila a vychovala, je nepřekonatelnou propastí. Ocitá se tak v bludném kruhu zoufalství. V zajetí mezi láskou a strachem.
    Dle výzkumu kriminologického ústavu naprostá většina obětí neví, kam se obrátit o pomoc. Neznají organizace, které by jim pomohly a podpořily by je tento krok udělat. Kontakt na ně získají až v momentě, kdy je domácí násilí tak závažné, že je život ohrožující. Velmi dostupnou pomoc mohou klientům nabídnout právě linky krizové pomoci.
    Násilí na seniorech by mohlo být definováno jako špatné zacházení s osobami vyššího věku. Za seniora je považován člověk starší 65 let. Projevy násilí mohou být různé. Od fyzického nebo psychického týrání po finanční a materiální zneužívání, zanedbávání péče a nerespektování lidské důstojnosti. Děje se buď doma nebo v nemocnicích či ústavech.


vloženo 20.11. 2012Domácí násilí na seniorech

    Linka seniorů 800 200 007 je bezplatnou anonymní krizovou linkou a linkou důvěry pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Provozní doba je každý den, včetně víkendů a svátků, od 8 do 20 hodin. Telefonní číslo naleznou senioři například na všech SIM kartách a telefonních budkách společnosti O2. „Právě tyto krizové situace nám stále ukazují, jak je podpora anonymních linek důvěry důležitá. Jsme proto velmi rádi, že Linku seniorů podporujeme již deset let,“ dodává Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2. Linka seniorů je registrovanou sociální službou, od roku 2007 drží akreditaci České asociace linek důvěry. Jejím provozovatelem je Elpida.
    Neexistuje statistika, která by se zabývala počtem seniorů, kterých se tento problém dotýká, protože většina případů zůstává skrytá. Staří lidé se totiž bojí o svých problémech mluvit, neboť mají obavu, že by pak zůstali úplně sami.
    Kamarádka nás uchlácholí, vyslechne a reaguje s naprostým porozuměním. Ale... Co když je problém tak intimní nebo bolestný, že je nám hanba o něm mluvit.
    Již jednou jsme na našich stránkách upozorňovali na problematiku domácího násilí. Bohužel jednou z možných obětí domácího násilí jsou i senioři. Myslíte si, že to není možné? Že není možné, aby někdo, resp. někdo z rodiny, z bližních, ubližoval babičce nebo dědečkovi? Bohužel to možné je a děje se to velmi často. Senioři, stejně jako děti, se již mnohdy neumí bránit, a proto se o těchto problémech dozvídáme jen velmi zřídka.


Sekty - bát se či nebát se?vloženo 30. 10. 2012

    Klient (75 let) volá na linku důvěry po dalším fyzickém napadení svým synem. Při tomto napadení se odhodlal i zavolat policii, ale ta uvěřila slovům syna, že se nic neděje a že modřiny si klient způsobil sám pádem ze schodů. Klient je bezradný, neví, co má dělá, ze syna má panický strach, protože ten vyhrožuje, že ho zabije. Vzhledem k tomu, že se pohybuje jen s pomocí invalidního vozíku, nemůže se bez pomoci syna dostat ven. Telefon může používat jen tehdy, když syn není doma.
    Na rozdíl od kamarádek je psycholog právě tím, kdo nevidí věci zjednodušeně a dokáže zkombinovat jak pohled „zvenčí“, tak pohled „zevnitř“.
    Zároveň je důležité si uvědomit, že násilí má mnoho různých forem. Pokud někdo ignoruje vaše rozhodnutí, nenechá vás samostatně se rozhodnout o tom, jak spravovat finance, kde a jak bydlet apod, i to je zneužívání. Starší lidé toto zažívají častěji, než si myslíte.
    Život 90 provozuje od roku 1990 telefonickou krizovou linku Senior telefon. Ta za dobu své existence pomohla více než půl miliónu volajících. Ročně se na Senior telefon dovolá na 33 tisíc lidí.
    Domácí násilí probíhá za zavřenými dveřmi bez dalších svědků. Oběť si většinou násilí útočníka klade za vinu, nebo ho omlouvá, a tím se zcela podřizuje násilné osobě. Každé chování útočníka, kterým snižuje naši důstojnost a vymezuje nám hranice, jej upevňuje v nadřazeném postavení a dovoluje mu stupňovat míru útoků, od slovních urážek až po fyzické útoky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00