Jak na věc


náležitosti závěti

Daňový doklad zaslaný emailem, v elektronické podobě

    Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet? Daňový doklad Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu… Zobrazit více »
    Zjednodušený daňový doklad nemůžeme vystavit pro prodej tabákových výrobků za cenu jinou, než je uvedena na kolku. Další méně časté případy, ve kterých nelze vystavit zjednodušený daňový doklad, najdeme v § 30 odst. 2 zákona o DPH.
    Každý účetní zápis musí být podložen dokladem. Účetní zápisy musí být zaznamenány v účetních knihách. Nelze účtovat jen na základě ústních informací. Účetní jednotky mají povinnost vyhotovovat účetní doklady bezprostředně po uskutečnění účetního případu a také bezprostředně o nich účtovat. Účetní jednotky mají povinnost účetní doklady také po stanovenou dobu archivovat (pět let).
    Každá účetní jednotka si stanoví v organizačních směrnicích oběh účetních dokladů (tj. pohyb mezi odděleními, podpisový vzor odpovědných osob atd.). Ve vnitropodnikových (organizačních) směrnicích by měly být uvedeny ty náležitosti dokladů:


Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

    Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf nebo Excelu), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Nemusí mít ani vlastnoruční podpis dodavatele ani jeho razítko (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.
    Na přednáškách se často diskutuje o náležitostech daňových dokladů. Faktura Opakují se stále dotazy, jestli je faktura daňovým dokladem („DD“). ANO i NE… Správná odpověď záleží na každém jednotlivém účetním dokladu: Ano, pokud faktura má náležitosti daňového dokladu (viz § 26 a násl. zákona o DPH). Ne, nemá-li správné náležitosti, nedají se identifikovat základní údaje… Zobrazit více »
    Doklady mají také být trvalé (proto se pro vedení účetních knih mají používat speciální trvanlivé a světlostálé tzv. dokumentní inkousty, ze současnosti problémy s tzv. termopapírem, na kterém záznam po krátké době zmizí).
    Běžným občanům (tedy fyzickým osobám nepovinným k DPH) stačí vydat jakékoliv potvrzení o prodeji zboží nebo služby, pokud si je zákazník vyžádá. (Pokud podléháme EET - elektronické evidenci tržeb, máme povinnost vydat ke každému prodeji za hotové doklad s náležitostmi k EET.)


Význam dokladovosti, náležitosti účetního dokladu, druhy

    Jsme-li plátcem DPH, daňový doklad s vyčíslenou DPH a dalšími náležitostmi musíme vydat na vyžádání fyzickým osobám povinným k dani (zjednodušeně řečeno podnikatelům) a jakýmkoliv právnickým osobám.
    V každém případě musíme vést evidenci k DPH, kde podchytíme veškeré svoje prodeje a následně z nich odvedeme DPH. Vzhledem k tomu je praktické vystavit daňový doklad (většinou zjednodušený) na každý svůj prodej.
    Jaký je rozdíl u DD pro přenos daňové povinnosti? Faktura a DD Jak jsme krátce popsali v posledním článku, většina faktur je daňovým dokladem. Některé jemnosti mají DD u reverse charge.
    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Pokud vystavujeme doklad v režimu přenesené daňové povinnosti nebo pokud vyvážíme své zboží nebo služby do zahraničí, daňový doklad má obsahovat další náležitosti, viz P. Běhounek: změny od 2013.
    Máme nárok na odpočet DPH? ANO, skoro vždy – jak potvrzuje náš TIP!


Archiv kategorie: Náležitosti DD

    Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má tehdy, je-li vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit odběratel.
    Daňové doklady uchováváme 10 let, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu. Viz Archivace dokladů.
    Doklad má představovat originální účetní písemnost, proto např. při generování faktury na účetním SW se na fakturu vodotiskem připíše Originál anebo Kopie.
    Po rozsáhlých změnách týkající se vystavování daňových dokladů platných od 1.1.2013 se na tuto oblast zaměřuje i mnohý správce daně. Pojďme si tedy shrnout základní informace pro toto téma, abyste minimalizovali případné chyby a vyvarovali se možným pokutám ze strany finančního úřadu.
    Zjednodušený daňový doklad můžeme podle svého uvážení vystavit, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu (včetně DPH) není vyšší než 10 tisíc Kč. Přitom může jít o hotovostní tržbu i o platbu předem. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:


Náležitosti daňového dokladu v zákoně

    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.
    Při zpracování účetních informací je velice důležitý kontrolní systém, neboť zajišťuje, že účetnictví je vedeno průkazně, úplně a správně. Kontrolní systém zahrnuje:
    Daňové doklady mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. Pokud si plátce zvolí elektronickou formu daňového dokladu, musí osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, s tímto souhlasit.
    Neobsahuje-li doklad, kterým chceme prokázat svůj nárok na odpočet DPH, všechny náležitosti daňového dokladu, můžeme nárok prokázat jiným způsobem, viz § 73 odst. 5 zákona o DPH.
    V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby: Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici. Aktuální dotaz Navazuje na problematiku daňové dokladu: Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují… Zobrazit více »


Daňový doklad běžný, zjednodušený,...

    Opravný daňový doklad nahradil dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis. S pomocí opravného daňového dokladu můžeme následně opravit základ DPH, sazbu DPH i výši DPH (viz § 42 Zákona o DPH). Opravný daňový doklad vystavíme do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Na opravném daňovém dokladu uvedeme souhrnné rozdíly oproti dokladu, který jsme vydali a obsahoval chyby. Pokud není třeba vystavit daňový doklad, provedeme ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely DPH.
    Dotaz se týká zdaňovacího období, ve kterém lze doklad pro DPH uplatnit. Zdaňovací období Finišují práce na daňových přiznáních k DPH, které podávají měsíční plátci za kalendářní měsíc srpen. Čtvrtletní plátci jsou v klidu, daňové přiznání budou podávat za měsíce červenec až zářín do čtvrtka 25. 10. 2012. Nárok na odpočet a DD Chceme-li uplatnit nárok na… Zobrazit více »
    Více informací (co je běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad), jaké jsou zvláštní typy daňových dokladů a jejich specifika (splátkový kalendář, platební kalendář, doklad k přijaté platbě apod.), jaká je vazba daňového dokladu na uplatnitelnost nároku na odpočet daně a mnoho dalšího se dozvíte na semináři Fakturace od A do Z s lektorkou Ivanou Palečkovou.
    Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivované deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.


Doklad pro vývoz, přenesení daňové povinnosti

    Pokud vůbec můžeme opravovat účetní doklady (ne fakturu dodavatele, výpis z banky, převodní příkaz apod.), měli bychom dbát na zásady správného provedení opravy: původní záznam přeškrtnout jednou čarou tak, aby byl původní zápis čitelný, uvést zápis nový, který bude označen datem provedení opravy a podpisem toho, kdo opravu provedl. V případě, že opravujeme již zaúčtovaný doklad, bude lépe, když vystavíme opravný účetní doklad.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00