Jak na věc


mianserin

Účinná látka mianserini hydrochloridum (mianserin-hydrochlorid)

    Wellbutrin se používá k léčbě deprese a patří k tzv. heterocyklickým antidepresivům. Zvyšuje hladinu dopaminu a noradrenalinu, což jsou chemické látky, které se vyskytují na nervových spojích. Wellbutrin se kromě deprese užívá i při odvykání kouření, má aktivizující účinky a snižuje chuť k jídlu.
    Vážená paní, pane,upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.


Velký lékařský slovník online...

    Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).
    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
    Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).


Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

    Autorky předkládají kasuistiku nemocné s těžkou depresivní poruchou, která kladla nároky na výběr vhodného antidepresiva vzhledem ke komplikovanosti somatických onemocnění pacientky. V uváděném případě došlo 11 let po operaci arteriovenózní malformace v mozku k manifestaci epileptických záchvatů včetně pozitivního elektroencefalografického nálezu. Navíc šlo o trvale imunosuprimovanou pacientku po transplantaci ledviny s dalšími komplikujícími chorobami (renální hypertenze, vředová choroba duodena). Po zvážení všech okolností, zejména skutečnosti, že šlo o epileptičku se závažnými gastrointestinálními potížemi a s přihlédnutím k trvalé medikaci, kterou nebylo možno vysadit (ciclosporin, prednison, azathioprin, antihypertenziva, kyselina valproová), byla zvolena léčba mianserinem. Po vytitrování dávky byl tento preparát vysoce účinný a byl nemocnou velmi dobře snášen.
    Platí-li pro Vás některé z výše uvedených skutečností, dříve než začnete užívat přípravek Wellbutrin SR, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař zváží přínos a rizika léčby přípravkem Wellbutrin SR pro Vás.
    Platí-li pro Vás některý z výše zmíněných bodů, informujte o tom svého lékaře aniž byste užili přípravek Wellbutrin SR. Váš lékař Vás může blíže sledovat nebo navrhnout jinou léčbu.
    Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.
    Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.


Mianserin při léčbě depresivní poruchy u pacientky po transplantaci ledvin

    Dnes nás tato výzva - Poznej sám sebe - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky kdo jsem? akam jdu? Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.
    Výzva 'Poznej sám sebe - Gnóthi seauton - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.
    Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.
    psychofarmakum, tetracyklické antidepresivum II. generace pro léčbu depresivních poruch (endogenní, periodické či psychogenní reaktivní deprese, také larvované deprese), těžších úzkostných neuróz a psychosomatických obtíží, které depresi provázejí. L.: Lerivon, Miabene, Mianserin


Velký lékařský slovník online...

    Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0040:14:35