Jak na věc


masáže tantra videa

Luxusní tantrická masáž pro páry

    Svěží vůně zra­lých po­me­ran­čů vás pře­ne­se do pro­slu­ně­né­ho tro­pic­ké­ho ráje, kde snad­no na­čer­pá­te ener­gii a vi­ta­li­tu a vrá­tí­te se s úsmě­vem na tváři. Tato kou­pel po­má­há při špat­né ná­la­dě, de­pre­si a smut­ku. (Číst více)
    In­dic­ká masáž hlavy vy­chá­zí z ay­ur­véd­ské­ho lé­čeb­né­ho umění a pra­cu­je s nej­pře­tí­že­něj­ší­mi ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry těla. Za­hr­nu­je masáž hlavy, šíje a tra­pé­zů. Na přání může být do­pl­ně­na o re­flex­ní masáž cho­di­del. (Číst více)
    Roz­ma­rýn byl za časů uctí­vá­ní Bo­hy­ně za­svě­cen krás­né Afro­di­tě, a to nejen pro svou in­ten­ziv­ní aro­ma­tic­kou vůni, ale také pro své vý­raz­ně po­vzbu­zu­jí­cí účin­ky. Roz­ma­rý­no­vá kou­pel uvolňuje, pro­hří­vá, do­dá­vá ener­gii a chuť do ži­vo­ta. (Číst více)


Terapeutická rehabilitační masáž

    Mystic­ké uve­de­ní do světa tan­t­ry. Vy­chut­nej­te si zá­ži­tek od­da­né péče, pro­bou­ze­ní smys­lů, i hlu­bo­ké re­la­xa­ce a ode­vzdá­ní. (Číst více)
    Mož­nost pro­mlu­vit si s ma­sé­rem či ma­sér­kou o li­bo­vol­ném té­ma­tu, které byste rádi ote­vře­li. Ať už máte obavy, či Vás trápí ně­ja­ký pro­blém, náš zku­še­ný tým Vám i s tímto rád po­mů­že. (Číst více)
    Har­mo­nic­ké spo­je­ní ma­sá­že vy­bra­ný­mi esen­ci­ál­ní­mi oleji s uklidňující akupre­su­rou. Re­la­xač­ní aroma masáž od­st­raňuje únavu, zklidňuje tělo i mysl, a na­vo­zu­je pocit po­ho­dy. Po­má­há při sta­vech vy­čer­pá­ní a stre­su. (Číst více)


Klasická tantrická masáž pro páry

    Tra­dič­ní masáž z Ha­vaj­ských os­t­ro­vů, vy­u­ží­vá ply­nu­lé ryt­mi­c­ké po­hy­by spolu s ma­sá­ží po­mo­cí dlaní, před­lok­tí a váhy ma­sí­ru­jí­cí­ho, díky čemuž do­­chá­­zí k hlu­bo­ké­mu fy­­­zi­c­ké­mu i psy­­chic­ké­mu uvol­ně­ní. Z této exo­ti­c­ké ma­sá­že bu­de­te od­­chá­­zet od­po­ča­tí a plní elánu. (Číst více)
    Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie ví­ce­ruč­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, sou­čas­ně dvěma nebo třemi že­na­mi či rov­něž v kom­bi­na­ci s ener­gií muže, a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­ty­ků na celém těle. (Číst více)
    Zkrášlu­jí­cí, re­la­xač­ní masáž In­donéských prin­ce­zen za­hr­nu­je uvolňující masáž ce­lé­ho těla exo­tic­kým ole­jem s vůní plumé­rie a mu­čen­ky, voňavý pe­e­ling ce­lé­ho těla a kvě­ti­no­vou kou­pel se solí z Mrt­vé­ho moře. (Číst více)


Tantra masáže Praha s.r.o. - Naše služby

    Le­van­du­lo­vá kou­pel vás svou pře­krás­nou vůní pře­ne­se do slun­né Pro­ven­ce, kde vás nechá spo­či­nout a ko­chat se tou krá­sou. Le­van­du­le uvolňuje a pe­ču­je, ote­ví­rá čakry a čistí ener­ge­tic­ká cen­t­ra. (Číst více)
    Smy­sl­ná, uvolňující masáž těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Za­hr­nu­je v sobě ole­jo­vou masáž ce­lé­ho těla. (Číst více)
    Ri­tu­ál­ní lázeň obo­ha­ce­ná o by­lin­ko­vé soli, kvě­ti­ny a aro­ma­te­ra­pe­u­tic­ké oleje uvol­ní vaše tělo i mysl a dodá vám novou ener­gii. Vy­brat si mů­že­te z ně­ko­li­ka druhů kou­pe­lí. (Číst více)
    Tato je­di­neč­ná a lé­či­vá masáž vám po­mů­že ob­je­vit nové ro­vi­ny in­ti­mi­ty vlast­ní­ho těla i ener­gii první čakry. Masáž pro­sta­ty je možno ob­jed­nat ke kla­sic­ké či lu­xus­ní tan­t­ric­ké ma­sá­ži. (Číst více)


Povzbuzující eukalyptová koupel

    Zá­klad­ní verze tan­t­ra ma­sá­že ob­sa­hu­je vše ze smy­sl­né­ho roz­ší­ře­né­ho ri­tu­á­lu uctě­ní těla a navíc in­tim­ní masáž joni a lin­ga­mu. (Číst více)
    Eu­ka­lyp­tus je znám pro své bla­ho­dár­né účin­ky při mi­gré­ně či dý­cha­cích ob­tí­žích, navíc vý­raz­ně po­vzbu­zu­je a do­dá­vá ener­gii. Tato kou­pel je vhod­ná pokud po­tře­bu­je­te dodat ener­gii a elán! (Číst více)
    Růže je po­va­žo­vá­na za krá­lov­nu mezi kvě­ti­na­mi, ote­ví­rá sr­deč­ní čakru a do­vo­lu­je tak prou­dit emo­cím. Mimo to při­ná­ší po­ci­ty har­mo­nie a ra­dos­ti, čistí , vy­ži­vu­je a vy­pí­ná po­kož­ku. Má také hlu­bo­ké afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky. (Číst více)


Harmonizující levandulová koupel

    Tato masáž zvaná také „Po­klad Ori­en­tu“ čerpá z tra­dič­ních in­dic­kých re­la­xač­ních pro­cedur a pra­cu­je s ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry, kde se během dne hro­ma­dí na­pě­tí a stres. Při­ná­ší tak rych­lou úlevu od du­šev­ní­ho na­pě­tí i bo­les­ti svalů. (Číst více)
    Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů, které jsou blíz­ké její po­tře­bě jem­nos­ti, heb­kos­ti i citu pro krásu a vůně. (Číst více)
    Tato lé­či­vá masáž cit­li­vě uvolňuje pá­nevní ob­last a při­ná­ší hlu­bo­ké a uspo­ko­ju­jí­cí po­ci­ty první čakry. V ně­kte­rých pří­pa­dech může po­mo­ci léčit pro­blémy s otě­hot­ně­ním. Pro­kr­vu­je pá­nevní ob­last a ... (Číst více)


Energizující rozmarýnová koupel

    Umožňuje zažít tan­t­ra masáž v sou­la­du s vaším se­xu­ál­ním pro­ží­vá­ním. Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí vaší ener­gií a po­ci­ty: mů­že­te ji zažít jako něžný a smy­sl­ný ri­tu­ál, nebo jako masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem. (Číst více)
    Kou­pel ylang- ylang po­chá­zí z Ko­mor­ských os­t­ro­vů a vy­zna­ču­je se exo­tic­kou kvě­ti­no­vou vůní, která pů­so­bí jako afro­di­si­a­kum. Zmír­ňu­je na­pě­tí a ne­klid a na­vo­zu­je pří­jem­nou, uvol­ně­nou at­mo­sfé­ru. (Číst více)
    Zá­zvo­ro­vá kou­pel krás­ně uvolňuje a pro­hří­vá celé tělo, zost­řu­je smys­ly a má vý­raz­né afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky. Je vý­bor­nou pří­pra­vou na pří­jí­má­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, zejmé­na v zimě. (Číst více)
    Vy­zkou­šej­te tan­t­ric­kou masáž tak tro­chu jinak. Vy­ber­te si pro svůj ri­tu­ál ně­kte­rou z kně­žek z na­še­ho tan­t­ric­ké­ho chrá­mu. (Číst více)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00