Jak na věc


masáže tantra videa

Klasická tantrická masáž pro páry

    Spo­leč­ná tan­t­ric­ká masáž je pře­krás­ným in­tim­ním zá­žit­kem, který vám při­ne­se ra­dost a oži­ve­ní na mnoha ro­vi­nách. Ote­ví­rá ko­mu­ni­ka­ci a při­spí­vá k pro­hlou­be­ní vzá­jem­né dů­vě­ry. Je to hlu­bo­ký a ne­za­po­me­nu­tel­ný zá­ži­tek. (Číst více)
    Heř­mán­ko­vá kou­pel je jako něžné po­hla­ze­ní mi­lu­jí­cí osoby, u které mů­že­te spo­či­nout a na­čer­pat novou ener­gii. Má zklidňující, pe­ču­jí­cí a lé­či­vé účin­ky, po­má­há od­stra­nit únavu, stres, smu­tek i de­pre­si. (Číst více)
    Smy­sl­ná, uvolňující masáž těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Za­hr­nu­je v sobě ole­jo­vou masáž ce­lé­ho těla. (Číst více)
    Tato lé­či­vá masáž cit­li­vě uvolňuje pá­nevní ob­last a při­ná­ší hlu­bo­ké a uspo­ko­ju­jí­cí po­ci­ty první čakry. V ně­kte­rých pří­pa­dech může po­mo­ci léčit pro­blémy s otě­hot­ně­ním. Pro­kr­vu­je pá­nevní ob­last a ... (Číst více)


Povzbuzující eukalyptová koupel

    Uvolňující akupre­sur­ní masáž cho­di­del vy­chá­zí z tra­dič­ní čín­ské me­di­cí­ny, zba­vu­je stre­su, na­vo­zu­je klid a hlu­bo­kou re­la­xa­ci. Po­má­há při bo­les­tech hlavy, pří­z­ni­vě ovlivňuje čin­nost vnitř­ních or­gá­nů. (Číst více)
    Tan­t­ric­ká masáž, která vás jemně a cit­li­vě pro­ve­de vaší první tan­t­ric­kou zku­še­nos­tí. Na­u­čí­te se jak tan­t­ric­ky dý­chat a pra­co­vat se svou ener­gií tak, abys­te se během ma­sá­že do­ko­na­le uvol­ni­li a do­ká­za­li vést ener­gii do vyš­ších čaker. (Číst více)
    Smy­sl­ný ri­tu­ál zá­klad­ní part­ner­ské tan­t­ric­ké ma­sá­že pro­bou­zí se­xu­ál­ní ener­gii, ot­ví­rá srdce a po­má­há uvol­nit se od stre­su a na­pě­tí a při­nést čer­ství vítr do vaše vzta­hu. (Číst více)


Energizující rozmarýnová koupel

    Tato je­di­neč­ná a lé­či­vá masáž vám po­mů­že ob­je­vit nové ro­vi­ny in­ti­mi­ty vlast­ní­ho těla i ener­gii první čakry. Masáž pro­sta­ty je možno ob­jed­nat ke kla­sic­ké či lu­xus­ní tan­t­ric­ké ma­sá­ži. (Číst více)
    Meduňka je známá pro svou lehce ci­tru­so­vou vůni a vý­raz­ně zklidňující účin­ky na stre­so­va­nou mysl.?Tato kou­pel je vhod­ná při vel­kém ner­vo­vém vy­pě­tí, úz­kos­ti, ne­spa­vos­ti a stra­chu. (Číst více)
    In­dic­ká masáž hlavy vy­chá­zí z ay­ur­véd­ské­ho lé­čeb­né­ho umění a pra­cu­je s nej­pře­tí­že­něj­ší­mi ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry těla. Za­hr­nu­je masáž hlavy, šíje a tra­pé­zů. Na přání může být do­pl­ně­na o re­flex­ní masáž cho­di­del. (Číst více)


Terapeutická rehabilitační masáž

    Lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z tan­t­ra ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás. Kla­sic­ká tan­t­ra masáž o­bo­ha­ce­­ná o re­flex­ní masáž cho­di­del, po­u­ži­tí man­dlo­vé­ho oleje a delší masáž joni či lin­ga­mu. (Číst více)
    Umožňuje zažít tan­t­ra masáž v sou­la­du s vaším se­xu­ál­ním pro­ží­vá­ním. Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí vaší ener­gií a po­ci­ty: mů­že­te ji zažít jako něžný a smy­sl­ný ri­tu­ál, nebo jako masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem. (Číst více)
    Voda je naší při­ro­ze­nou sou­čás­tí, uklidňuje, ko­nej­ší a na­vo­zu­je pocit dů­vě­ry a bez­pe­čí. Za zvuku moř­ských vln vás ne­chá­me od­po­čí­vat v kou­pe­li se solí z Mrt­vé­ho moře, rů­žo­vé­ho oleje a plát­ků růží, potom... (Číst více)


Harmonizující levandulová koupel

    Lu­xus­ní kou­pel pro ženy slo­že­ná z mléka, medu, sme­ta­ny a vzác­ných ori­en­tál­ních olejů té nej­vyš­ší kva­li­ty. Tato krá­lov­ská kou­pel za­ne­chá po­kož­ku jem­nou a vláč­nou a na­pl­ní vás po­ci­tem smy­sl­nos­ti a žen­ské krásy. (Číst více)
    Trápí vás časté bo­les­ti hlavy, pře­tr­vá­va­jí­cí tě­les­né či psy­chic­ké na­pě­tí, cí­tí­te od­stup od svých emocí nebo máte pro­blém otevřít se in­tim­ní­mu kon­tak­tu s part­ne­rem? Ne­má­te rádi do­te­ky, nebo vám do­te­ky na­o­pak chybí? Po­mo­ci vám může do­te­ko­vá te­ra­pie. (Číst více)
    Tato masáž zvaná také „Po­klad Ori­en­tu“ čerpá z tra­dič­ních in­dic­kých re­la­xač­ních pro­cedur a pra­cu­je s ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry, kde se během dne hro­ma­dí na­pě­tí a stres. Při­ná­ší tak rych­lou úlevu od du­šev­ní­ho na­pě­tí i bo­les­ti svalů. (Číst více)


Tantra masáže Praha s.r.o. - Naše služby

    Růže je po­va­žo­vá­na za krá­lov­nu mezi kvě­ti­na­mi, ote­ví­rá sr­deč­ní čakru a do­vo­lu­je tak prou­dit emo­cím. Mimo to při­ná­ší po­ci­ty har­mo­nie a ra­dos­ti, čistí , vy­ži­vu­je a vy­pí­ná po­kož­ku. Má také hlu­bo­ké afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky. (Číst více)
    Har­mo­nic­ké spo­je­ní ma­sá­že vy­bra­ný­mi esen­ci­ál­ní­mi oleji s uklidňující akupre­su­rou. Re­la­xač­ní aroma masáž od­st­raňuje únavu, zklidňuje tělo i mysl, a na­vo­zu­je pocit po­ho­dy. Po­má­há při sta­vech vy­čer­pá­ní a stre­su. (Číst více)
    Ri­tu­ál­ní lázeň obo­ha­ce­ná o by­lin­ko­vé soli, kvě­ti­ny a aro­ma­te­ra­pe­u­tic­ké oleje uvol­ní vaše tělo i mysl a dodá vám novou ener­gii. Vy­brat si mů­že­te z ně­ko­li­ka druhů kou­pe­lí. (Číst více)
    Vy­zkou­šej­te tan­t­ric­kou masáž tak tro­chu jinak. Vy­ber­te si pro svůj ri­tu­ál ně­kte­rou z kně­žek z na­še­ho tan­t­ric­ké­ho chrá­mu. (Číst více)


Luxusní tantrická masáž pro páry

    Mož­nost pro­mlu­vit si s ma­sé­rem či ma­sér­kou o li­bo­vol­ném té­ma­tu, které byste rádi ote­vře­li. Ať už máte obavy, či Vás trápí ně­ja­ký pro­blém, náš zku­še­ný tým Vám i s tímto rád po­mů­že. (Číst více)
    Zá­zvo­ro­vá kou­pel krás­ně uvolňuje a pro­hří­vá celé tělo, zost­řu­je smys­ly a má vý­raz­né afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky. Je vý­bor­nou pří­pra­vou na pří­jí­má­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, zejmé­na v zimě. (Číst více)
    Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie ví­ce­ruč­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, sou­čas­ně dvěma nebo třemi že­na­mi či rov­něž v kom­bi­na­ci s ener­gií muže, a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­ty­ků na celém těle. (Číst více)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00