Jak na věc


magnetický pól

Pohyb zemského magnetického pólu

    3 REALIZACE POKUSU 2 min 1. Měření spustíme kliknutím na ikonu Spustit pokus v liště programu. 2. Pomalým rovnoměrným pohybem otáčíme senzorem magnetického pole na pracovní desce stolu o 360 (vodorovná rovina). 3. Po ukončení měření natočíme čidlo senzoru magnetického pole tak, aby ukazovalo maximální hodnotu. Měřicí soustavu zafixujeme lepicí páskou k pracovní desce stolu. Určíme magnetický pól Země. 4. Uchopíme kompas a držíme jej nad senzorem magnetického pole. Určíme zeměpisný pól Země. 5. Porovnáme zjištěný magnetický a zeměpisný pól Země. 6. Pokus uložíme kliknutím na ikonu Uložit pokus v liště programu. 7. V grafu sledujeme měnící se hodnoty teploty. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKU POKUSU 5 až 10 min POPIS GRAFU Grafický výsledek pokusu zvětšíme kliknutím na ikonu Optimalizace zvětšení v okně grafu (obr. 1). obr. 1 obr. 2 Pozn: obr. 2 byl upraven v grafickém programu
    Jak žijí a co cítí nemocní, kteří se v zoufalství a strachu ze smrti rozhodli ukončit neúspěšnou oficiální medicínskou léčbu a pustili se do oblasti přírodního léčitelství pomocí konopí? Dokument Petra Slabého, který vstoupí do tuzemské kinodistribuce premiérou 19. dubna v pražském Bio Oko, sleduje jejich životní cestu, popisuje přístup léčitelů a aktivistů, kteří ve [...]


Vědci prokázali, že jižní a severní magnetický pól lze oddělit

    2 6. V Okno modulu klikneme na Nastavení modulu. Záložka Volby: ponecháme nastavení Graf Záložka Graf: ponecháme nastavení Y max ponecháme nastavení Y min nastavíme Pozice osy Y na hodnotu 0 Dialogové okno zavřeme. 7. Klikneme na ikonu Nastavení pokusu. Záložka Volby: ponecháme nastavení Graf nastavíme Délka trvání pokusu 10 sekund nastavíme Vzorkování 20 za sekundu Dialogové okno zavřeme. PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ POKUSU 1 min 1. Na pracovní desku stolu položíme měřicí soustavu. 2. V prostoru měření se nesmí nacházet žádné magnetické předměty, které by mohly ovlivnit výsledek měření. 3. Kompas je vhodné držet mimo dosah citlivé části senzoru nad a směrem od čidla senzoru.
    Auty a automobilovými motory jsme obklopeni neustále už zhruba 130 let. Klíčkem v zapalování denně otáčejí i lidé, kteří dosud ani netuší, jak to přijde, že natankují do nádrže benzin a startují proces, jehož výsledkem je, že se mu u jeho vozu otáčejí kola. A motory aut jsou hlavně nikdy neodloženou hračkou mužů či velkých [...]
    7 ŘEŠENÍ a) ne b) ne c) ano d) ne e) ne f) ano 5. N z severní zeměpisný pól S z jižní zeměpisný pól N severní magnetický pól S jižní magnetický pól Osa otáčení Země je spojnicí zeměpisných pólů a se spojnicí magnetických pólů Země svírá úhel přibližně 12.
    Zdá se, že prodávání věcí, které nefungují, je opravdu dobrým byznysem. Když pak takovou věcičku zabalíte do hromady úžasných a technicky znějících pojmů a nakukáte své výmysly několika redaktorům, kteří jsou z hlediska úrovně své inteligence či vzdělání zcela odzbrojeni, máte skoro vyhráno. Podobně se nechal napálit i jeden velmi renomovaný server, který přinesl zprávu [...]


Základní poznatky o magnetickém poli

    Naše Země je obrovský kulatý magnet, který ve svém okolí vytváří magnetické pole, sahající až 100 000 km od jejího povrchu. Není však dokonale symetrické, ale na přivrácené straně ke Slunci jsou jeho indukční čáry vlivem částic tvořících sluneční vítr více zmáčknuté a za Zemí jsou pak protáhlé. Příčina zemského magnetismu je v zemském železo – niklovém jádru, které vířivě proudí uvnitř rotující Země. S tím se také v průběhu času mění poloha magnetických pólů Země.
    Pokud chceme vystopovat polohu pólu do vzdálenější minulosti, je možné zkoumat některé zmagnetované horniny (magnetit) nebo sedimenty na dně jezer, u kterých je možné přesně datovat dobu jejich vzniku. Takový výzkum nyní provádí Joseph Stoner se spolupracovníky z Oregonské státní univerzity.
    Ve všech měřeních jde o střední polohu magnetického pólu Země. Magnetický pól na povrchu Země v průběhu dne opisuje nepravidelnou elipsu, která mění polohu pólu až o 80 kilometrů. Je to způsobeno zejména interakcí zemského magnetického pole se slunečním větrem. Pokud je magnetický pól na denní straně, odkud sluneční vítr přilétá, je situace zcela jiná, než když se nachází na noční straně v oblasti magnetického ohonu magnetosféry. Při zvýšené sluneční aktivitě je pohyb polohy pólu značně chaotický a lze zaznamenat i mnohem větší rozkmity. Proto se vždy udává poloha pólu středovaná za několik dní.


MAGNETICKÉ A ZEMĚPISNÉ PÓLY ZEMĚ

    Odchylka mezi zeměpisným pólem a magnetickým pólem Země se nazývá magnetická deklinace. Tato odchylka se na různých místech zeměkoule liší a v průběhu let se mění, což věděli už dávno námořníci, používající kompas k navigaci.
    Výzkum magnetického pole Země a polohy magnetických pólů má velký význam. Nabité částice pronikají polárními kaspy právě do oblasti pólů, kde mohou silně narušovat magnetické pole. Vznikající magnetické bouře mohou ohrozit rozvodné sítě, telekomunikační technologie i mít vliv na biosféru. Kanadští vědci proto usilovně zkoumají současné nebývale rychlé přesuny severního magnetického pólu.


Rok konopí / Year of Mari©huana začne v České republice v půli dubna – premiérou celovečerního dokumentu Petra Slabého

    Po asi 400 letech relativní stability se během minulého století střední poloha severního magnetického pólu posunula asi 1 100 km směrem do Severního ledového oceánu. Touto rychlostí by se mohl pól přesunout ze Severní Kanady k Sibiři v polovině tohoto století. Pokud se tak stane, Aljaška přijde o jeden ze svých největších fenoménů – polární záře. Překvapivě rychlý pohyb magnetického pólu v posledním desetiletí nemusí znamenat, že naše planeta prochází změnou ve velkém měřítku. Může jít o součást střednědobých kmitů a může se stát, že se poloha pólu přesune zpět směrem ke Kanadě. Jisté je jen to, že v současné době se magnetický pól přesouvá zcela výjimečnou rychlostí 15 km za rok směrem na sever. Poznamenejme, že ani střed magnetického dipólu není v centru Země, ale přibližně 500 km od středu a přesouvá se rychlostí 2,6 km/rok ve směru 18,3° SŠ, 147,8° VD.
    Jižní magnetický pól Země není stále na jednom místě, ale v průběhu let se stěhuje. Za posledních 100 let se posunul ze severní Kanady ze vzdálenosti větší než 2100 km od severního zeměpisného pólu až na vzdálenost 450 km od severního zeměpisného pólu. Nachází se teď severozápadně od tohoto pólu v Severním ledovém oceánu. Jeho putování se v posledních letech zrychlilo ze 10 km za rok až na současných 55 km za rok směrem k Rusku.
    Magnetické pole Země vzniká v horké a tekuté vrstvě vnějšího jádra Země a má v blízkosti Země přibližně dipólový charakter. Na větších vzdálenostech je pole deformováno slunečním větrem do charakteristické rázové vlny na denní straně a magnetického ohonu na straně noční. Směr magnetické osy pólu se dosti odlišuje od osy rotace Země. Poloha severního magnetického pólu podléhá denním i dlouhodobým variacím a v poslední době se rychle přesouvá ze severní Kanady směrem k Sibiři.


Automobilové motory – nekončící hra pro velké kluky

    Běžný magnet, tedy i Země, má dva magnetické póly. Když zavěsíme na provázek magnet a necháme jej v magnetickém poli Země chvíli viset, natočí se tak, že ukazuje svým severním pólem k severu. Ovšem ne k severnímu zeměpisnému pólu (tam zemská osa protíná povrch Země), ale k jižnímu magnetickému pólu, který nesouhlasí s pólem zeměpisným. Pokud tedy vyrazíme podle magnetky k severu, přijdeme k jižnímu magnetickému pólu – místu, kde se sbíhají magnetické indukční čáry směrem do Země. Tam díky vertikálnímu směru magnetického pole vám magnetka bude ukazovat svým severním pólem přímo pod nohy.
    S magnetickými póly Země je to ještě maličko komplikovanější. Pokud bychom si představovali, že se uvnitř Země ukrývá obrovitánský tyčový magnet, pak by jeho jižní magnetický pól ze Země vystupoval na místě tzv. geomagnetického pólu někde v oblasti kanadských ostrovů u severozápadního pobřeží Grónska. Tam je magnetické pole také nejsilnější.
    Severní magnetický pól Země nacházející se na jižní polokouli v Antarktidě (v zeměpisných atlasech se s tímto fyzikálním předpokladem nehodlají smířit a magnetické póly označují nesprávně), neleží přesně na opačné straně Země. Je dokonce o 20° blíže k rovníku než magnetický sever.


Posun severního magnetického pólu

    4 Senzor magnetického pole zorientovaný v maximální měřené hodnotě ukazuje jižní magnetický pól Země a v minimální měřené hodnotě severní magnetický pól Země. Severní magnetický pól střelky kompasu je přitahován jižním magnetickým pólem Země a jižní magnetický pól střelky kompasu severním magnetickým pólem Země. Ukazuje-li kompas severní zeměpisný pól, pak se na dané polokouli nachází jižní magnetický pól a naopak. Přesnějším vědeckým měřením bylo zjištěno, že zeměpisné a magnetické póly Země nesplývají, ale leží blízko sebe. Spojnice magnetických pólů Země a spojnice zeměpisných pólů Země (osa otáčení Země) svírají přibližně úhel 12. ZÁVĚR POKUSU Ze současného použití senzoru magnetického pole a kompasu je patrné, že severní magnetický a zeměpisný pól neleží na stejné polokouli Země. Střelka kompasu ukazuje severní zeměpisný pól a senzor magnetického pole jižní magnetický pól. Z toho vyplývá, že na severní polokouli Země se nachází severní zeměpisný pól, ale jižní magnetický pól. A na
    1 MAGNETICKÉ A ZEMĚPISNÉ PÓLY ZEMĚ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa Tematická oblast: Vlastnosti látek a těles magnetické vlastnosti látek Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cílem pokusu je určení severního a jižního magnetického pólu Země pomocí senzoru magnetického pole, severního a jižního zeměpisného pólu Země kompasem a porovnání jejich vzájemné polohy. POMŮCKY Počítač s internetovým připojením, USB modul USB 200, senzor magnetického pole NUL 214, kompas, lepicí páska, červená a modrá pastelka NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ 2 min 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB. 2. K modulu USB připojíme senzor magnetického pole. 3. Spustíme program Neulog. 4. Klikneme na ikonu Hledat čidla. 5. Klikneme na ikonu Pokus s připojením.


Battery Life Activator – Energie sbalená na cesty

    S pomocí infračerveného kosmického teleskopu byla objevena planetka, která sdílí se Zemí stejnou oběžnou dráhu. Planetka předbíhá naši Zemi při oběhu slunce o 60 stupňů. Riziko srážky podle astronomů nehrozí. Planetka dostala název 2010 TK7 . Nově objevené vesmírné těleso je tak zvaný trojan.
    5 PRACOVNÍ LIST ŽÁKA MAGNETICKÉ A ZEMĚPISNÉ PÓLY ZEMĚ Jméno a příjmení: Spolupracovali: Třída: Datum: Měřicí soustavu položíme na desku pracovního stolu. Pomalým rovnoměrným pohybem otáčíme senzorem magnetického pole na pracovní desce stolu o 360 (vodorovná rovina) po dobu 10 s. Po ukončení měření natočíme čidlo senzoru magnetického pole tak, aby ukazovalo maximální hodnotu. Měřicí soustavu zafixujeme lepicí páskou k pracovní desce stolu. Určíme magnetický pól Země. Uchopíme kompas a držíme jej nad senzorem magnetického pole. Určíme zeměpisný pól Země. Porovnáme magnetický a zeměpisný pól Země. úKOLY 1. Proveďte první část pokusu (otáčení senzoru magnetického pole ve vodorovné rovině). Zakreslete grafický výsledek měření, na ose y (magnetický) zvolte vhodné měřítko.


Kam ukazuje magnetka na magnetických pólech Země?

    Ukazují to měření amerických vědců z Oregonské státní univerzity. Pro Aljašku to znamená, že by během padesáti let mohla přijít o své úchvatné polární záře známé jako „aurory“. Magnetické póly, které se neshodují s póly geografickými, jsou součástí magnetického pole, které se tvoří kolem zemského jádra z rozžhaveného železa. Vědci už dávno zjistili, že magnetické póly dlouhodobě mění své umístění a už si dokonce v průběhu staletí prohodily svá místa. Proč se tak děje, zatím nebylo objasněno. Předchozí studie zatím odhalily, že síla magnetického štítu naší planety se za posledních 150 let snížila o deset procent. Během stejné doby se severní magnetický pól posunul o zhruba 1100 kilometrů.
    6 2. Místo otazníků doplňte příslušné póly a správně vybarvěte střelku kompasu. 3. Na základě provedené druhé části pokusu zakreslete magnetické a zeměpisné póly do grafu v úkolu Rozhodněte, zda platí následující tvrzení. a) Severní magnetický a severní zeměpisný pól leží na severní polokouli Země. b) Severní magnetický a severní zeměpisný pól leží na jižní polokouli Země. c) Jižní magnetický a severní zeměpisný pól leží na severní polokouli Země. d) Jižní magnetický a severní zeměpisný pól leží na jižní polokouli Země. e) Severní magnetický a jižní zeměpisný pól leží na severní polokouli Země. f) Severní magnetický a jižní zeměpisný pól leží na jižní polokouli Země. 5. Pomocí internetového vyhledávače zjistěte, kterými póly prochází osa otáčení Země a zda příslušná dvojice pólů (severní magnetický a jižní zeměpisný pól či jižní magnetický a severní zeměpisný pól) leží v témže bodě na Zeměkouli. Vše zakreslete do obrázku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00