Jak na věc


listina základních práv a svobod

téma: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

    Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...
    Vstupuje do všech částí úřadů (nahlížení do spisů, kladení otázek zaměstnancům, vysvětlení). Může žádat písemná stanoviska a provedení důkazů. Chrání osoby před jednáním úřadů nebo jejich nečinností.
    1) Ústavní právo2) Ústava3) Ústava4) Ústava, Hlava II.: Moc zákonodárná5) Ústava, Hlava III.: Moc výkonná6) Státní zastupitelství7) Ústava – Hlava V.: Nejvyšší kontrolní úřad, Hlava VI.: Česká národní banka, Hlava VII.: Územní samospráva8) Ústava, VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení9) Ústava, IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva10) Ústava, Hlava VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení
    1. Ústava České republiky 2. Hlava první 3.Hlava třetí 4. Dále prezident 5. Ústavní soud 6. Ústavní soud rozhoduje7. Ústavní řád8.2. Zákonodárná, výkonná a soudní moc 9. Složka státní moci 10. Dělba moci v demokratických státech má dvě základní varianty: 11. Poslanecká sněmovna 12.2.Výkonná moc 13.3.Soudní moc


NEJVĚTŠÍ DATABÁZESTUDENSTKÝCH REFERÁTŮ V ČESKU

    Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:1. ÚSTAVA2. VÝVOJ ÚSTAVY3. PREAMBULE4. HLAVA PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ5. HLAVA DRUHÁ – MOC ZÁKONODÁRNÁ6. Legislativní proces parlamentu7. Průběh voleb8. HLAVA TŘETÍ – MOC VÝKONNÁ9. HLAVA ČTVRTÁ – MOC SOUDNÍ10. HLAVA PÁTÁ – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD11. HLAVA ŠESTÁ – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA12. HLAVA SEDMÁ – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA13. HLAVA OSMÁ – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ14. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
    Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu (stykový zákon). Dále je zde jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu, zákon o státních symbolech, zákon o Sbírce zákonů, zákon o sídle Parlamentu ČR, a další ústavní zákony. Celkem 26 předpisů v úplném znění. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2018, 288 stranISBN: 978-80-7488-289-0Obsah publikace


coach outlet online coach factory outlet

    Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...
    Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...
    Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...
    Do působnosti nespadá: – Parlament, prezident republiky a Vláda– rozhodovací činnost soudů– Státní zastupitelství– Nejvyšší kontrolní úřad– vyšetřovatelé, zpravodajské služby
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 1. 3. 2018".Knihy k tématu Ústavní stížnostVojtěch Šimiček - Nakladatelství Leges, s. r. o.


Něco zlepšit? Jsme zvědaví na Váš názor!

    Cena: 500 KčKOUPITDalší knihyČasopisy k tématu Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská právaWolters Kluwer, a. s.
    – občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, nastane-li to, kdy už nefungují zákonné prostředky
    Tento časopis jako jediný v ČR přináší čtvrtletní přehled aktuálních rozsudků Evropského soudu pro lidská práva; je nezbytným zdrojem informací nejen pro soudce, státní zástupce a advokáty, ale i pro poslance, senátory, státní správu, policii a všechny, kteří se zabývají otázkami ...
    Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. ...
    – zaručují se všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení


Taháky, státnicovéotázky, maturita (105)

    Judikatura Evropského soudního dvora je jediné periodikum v ČR, které systematicky v českém jazyce publikuje rozhodnutí tohoto soudu. Nově jako čtvrtletník o 160 stranách. Toto řešení kombinuje výhody časopisu a knihy. Cílem tohoto periodika je v co možná nejsrozumitelnější formě ...
    o volen na 6 let Poslaneckou sněmovnou na max. 2 funkční obdobío osoba od 40 let věkuo působnost od 29. února 2000 (fakticky funkce vznikla v r. 1809 ve Švédsku)
    Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00