Jak na věc


listina základních práv a svobod

coach outlet store online clearance

    Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:1. ÚSTAVA2. VÝVOJ ÚSTAVY3. PREAMBULE4. HLAVA PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ5. HLAVA DRUHÁ – MOC ZÁKONODÁRNÁ6. Legislativní proces parlamentu7. Průběh voleb8. HLAVA TŘETÍ – MOC VÝKONNÁ9. HLAVA ČTVRTÁ – MOC SOUDNÍ10. HLAVA PÁTÁ – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD11. HLAVA ŠESTÁ – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA12. HLAVA SEDMÁ – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA13. HLAVA OSMÁ – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ14. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 1. 3. 2018".Knihy k tématu Ústavní stížnostVojtěch Šimiček - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. ...
    1. Ústava České republiky 2. Hlava první 3.Hlava třetí 4. Dále prezident 5. Ústavní soud 6. Ústavní soud rozhoduje7. Ústavní řád8.2. Zákonodárná, výkonná a soudní moc 9. Složka státní moci 10. Dělba moci v demokratických státech má dvě základní varianty: 11. Poslanecká sněmovna 12.2.Výkonná moc 13.3.Soudní moc


ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

    Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...
    – zaručují se všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení
    Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...
    Tento časopis jako jediný v ČR přináší čtvrtletní přehled aktuálních rozsudků Evropského soudu pro lidská práva; je nezbytným zdrojem informací nejen pro soudce, státní zástupce a advokáty, ale i pro poslance, senátory, státní správu, policii a všechny, kteří se zabývají otázkami ...


První československý zákon - pokus o opožděný komentář

    Vstupuje do všech částí úřadů (nahlížení do spisů, kladení otázek zaměstnancům, vysvětlení). Může žádat písemná stanoviska a provedení důkazů. Chrání osoby před jednáním úřadů nebo jejich nečinností.
    – občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, nastane-li to, kdy už nefungují zákonné prostředky
    Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu (stykový zákon). Dále je zde jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu, zákon o státních symbolech, zákon o Sbírce zákonů, zákon o sídle Parlamentu ČR, a další ústavní zákony. Celkem 26 předpisů v úplném znění. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2018, 288 stranISBN: 978-80-7488-289-0Obsah publikace


téma: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

    Do působnosti nespadá: – Parlament, prezident republiky a Vláda– rozhodovací činnost soudů– Státní zastupitelství– Nejvyšší kontrolní úřad– vyšetřovatelé, zpravodajské služby
    Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...
    o volen na 6 let Poslaneckou sněmovnou na max. 2 funkční obdobío osoba od 40 let věkuo působnost od 29. února 2000 (fakticky funkce vznikla v r. 1809 ve Švédsku)
    Judikatura Evropského soudního dvora je jediné periodikum v ČR, které systematicky v českém jazyce publikuje rozhodnutí tohoto soudu. Nově jako čtvrtletník o 160 stranách. Toto řešení kombinuje výhody časopisu a knihy. Cílem tohoto periodika je v co možná nejsrozumitelnější formě ...


ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

    1) Ústavní právo2) Ústava3) Ústava4) Ústava, Hlava II.: Moc zákonodárná5) Ústava, Hlava III.: Moc výkonná6) Státní zastupitelství7) Ústava – Hlava V.: Nejvyšší kontrolní úřad, Hlava VI.: Česká národní banka, Hlava VII.: Územní samospráva8) Ústava, VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení9) Ústava, IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva10) Ústava, Hlava VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení
    Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...
    Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...
    Cena: 500 KčKOUPITDalší knihyČasopisy k tématu Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská právaWolters Kluwer, a. s.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00