Jak na věc


léčba otoků a modřin po operaci křečových žil

Jednotlivé metody léčby křečových žil

    Základním principem radikální operační léčby varixů je přerušení všech nefunkčních komunikací mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem, zrušení chronické žilní nedostatečnosti a zmírnění jejich následků. Tohoto cíle dosáhneme přerušením velké skryté žíly, popřípadě malé skryté žíly v jejich vústění do hluboké stehenní žíly popřípadě do podkolenní žíly, strippingem kmene velké skryté žíly či malé skryté žíly a přerušením spojovacích žil. Tento základní princip operace lze dosáhnout různou technikou a taktikou operace, různou metodikou a použitím rozličných nástrojů.
    Nejmodernější léčba křečových žil dolních končetin, taktéž proveditelný jako ambulantní zírkok bez nutnosti anestezie, kdy z drobného vpichu na dolní kočnetině je žíla ambulantně "zalepena". Výkon se provádí též pod ultrazvukovou kontrolou a je bezbolestný a bez nutnosti jakéhokoliv omezení v pooperačním období. Dokonce není nutné nosit ani kompresní punčochy.
    Vzhledem k tomu, že disponujeme znalostmi a zkušenostmi (včetně certifikovaných kurzů) v mnoha metodách (t.č. ve všech dostupných) léčby křečových žil/varixů dolních končetin, jsme schopni provést prakticky jakýkoliv výkon na žilách dolních končetin právě a jen podle toho, pro jaký typ výkonu je vhodný daný konkrétní nález u konkrétního klienta. Každý z nás je individualita, stejně tak i choroba může mít řadu individuálních odchylek.


Operace varixů technikou invaginačního strippingu

    Označení CHIVA je zkratkou, tvořenou prvními písmeny francouzského názvu La Cure Hémodynamique de l'Insuffisance Veineuse en Ambulatoire. Metoda vznikla ve Francii v osmdesátých letech a jejím autorem je pařížský chirurg Claudie Franceschi. Metoda vychází z poznatku, že ve zdravých povrchových žilách krev cirkuluje ze vzdálenějších míst směrem k srdci a z povrchu do hloubky. Při poruše cirkulace se zpomaluje žilní proud a zvyšuje se hydrostatický tlak krevního sloupce uvnitř žíly. Zvýšený hydrostatický tlak působí nejen ve směru gravitace ale i na cévní stěnu do stran a současně zpomaluje žilní proud. Dochází tak zároveň k pomalejšímu okysličování a zpomalení odplavování zplodin látkové výměny. Výsledkem je poškození zdravé žilní stěny, což se projevuje jejím ochabnutí a vznikem typické varikosní žíly, vinoucí se pod kůží.
    Toto umožňuje některé specifické vlastnosti laseru, především dodání obrovského množství energie ve velmi krátkém čase na velmi malou plochu. Základním principem léčby laserem je přeměna energie světelného paprsku v tepelnou energii, pronikající pouze do vzdálenosti 0,8 mm a způsobující var krve a přehřátí přilehlé části žilní stěny a narušení kolagenních vláken při zachování nepoškozených okolních struktur. Konečným a výsledným efektem je kontrakce až úplné zatavení žíly.


Radiofrekvenční endoluminální ablace žíly RFC VNUS Closure

    Operace křečových žil patří mezi poměrně časté výkony, avšak technika a způsob provedení se v posledních letech významně mění. Od klasických operací, prováděných za hospitalizace v nemocnici na několik dnů při celkovém uspání, se stále více pacientů kloní k ambulantním estetickým operačním metodám. Při těchto operacích se odstraňují pouze poškozené úseky žil a to zpravidla jen v místním znecitlivění anebo v analgosedací, popřípadě v krátkodobé celkové anestezii bez nutnosti pobytu v nemocnici. Takové výkony mají velkou výhodu v šetrnosti, v ambulantním způsobu operace a ve velmi dobrém kosmetickém efektu.
    Na našem pracovišti využíváme k endovaskulárním operacím varixů nejmodernější laserový systém IDAS, který má vlnovou délku 532 nm v oblasti zeleného světla a může pracovat ve dvou různých provozních módech – v kontinuálním módu nebo v pulzním módu. Při tomto minimálně invazivním způsobu léčby se zpravidla pouze z vpichu zavádí optické vlákno laseru do žíly a při vytahování se postupně celá poškozená žíla zataví. Po zákroku nejsou jizvy a jsou jen minimální krevní podlitiny. Metoda se provádí ambulantně s minimem pooperačního omezení a s krátkodobým nošením punčoch.
    Sklerotizace je metoda k odstranění určitého typu křečových žil a metlicovitých varixů, při které se do žíly vstřikuje speciální léčebná látka, která způsobí podráždění a narušení vnitřní plochy žíly a její zdrsnění, což umožní snadnější ulpívání krevních částeček a výsledkem je uzavření určitého úseku křečové žíly. Postupem času jsou tyto žilní úseky nahrazeny pojivovou tkání a stávají se tak téměř neviditelnými.


Operace varixů technikou limitovaného strippingu

    Ambulantní injekční aplikace sklerotizační látky do varikozních pletení nebo jejich spojek (mnohdy s užitím ultrazvuku), což vede k jejich zániku. Jedná se o výkon ambulantní s minimální bolestivostí, kdy po výkonu není nutná pracovní neschopnost, pouze po určitou dobu je nutné nosit kompresní punčochy (většinou maximálně 3 týdny). Sklerotizaci lze aplikovat jako jednoduchou pomocí roztoku nebo složitější pomocí pěny a pomocí ultrazvuku ji cílit přímo do postižené žíly, pokud je tato ve větší hloubce.
    Při této technice je do žíly zavedena sonda, ke které je žíla pevně přivázána. Následuje tah za konec sondy, přičemž se kmen žíly invertuje a obrací se naruby jako rukáv. Odstraňujeme kolaterální varikozní větve a varikozní uzly.
    Plně hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, kdy jsou chirurgicky řešena místa zdroje žilního přetlaku v dolních končetinách a jsou vyjmuty i jednotlivé křečové žíly, mnohdy s pomocí řezů v třísle a/nebo v podkolenní, kde je často příčina těchto varixů v místě obráceného krevního toku mezi hlubokými a povrchovými žilami dolních končetin. Výkon je prováděn v anestezii (celkové nebo spinální), za hospitalizace (většinou 2 noci v nemocnici). Obvyklá délka pracovní neschopnosti/rekonvalescence je kolem šesti týdnů. Tuto léčbu poskytujeme ve spolupráci s našimi partnerskými zařízeními lůžkové péče (Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice Frýdlant...)


Endovenosní laserová operace EVLT

    Jedná se o jednu z moderních metod léčby nedostatečnosti velké safény (povrchová žíla na vnitřní straně stehna), která je zdrojem křečových žil. Tzv. bezkrevně a bez použití skalpelu je tato povrchová žíla termicky „zatavena“ pomocí radiofrekvenčního generátoru tepla a tím dojde k odstranění přetlaku v povrchovém žilním systému (což v důsledku vede k odeznění otoků, nočních křečí, pocitu těžkých nebo neklidných nohou). Celá procedura je prováděna pouze z vpichu pod ultrazvukovou kontrolou, většinou za krátkodobé hospitalizace (většinou na jednu noc) nebo dokonce v režimu jednodenní chirurgie v anestezii (celkové nebo spinální). Doba rekonvalescence/práce neschopnosti je u fyzicky nenamáhavých zaměstnání v řádu 2 - 3 dnů. Metoda je bezbolestná nebo pouze minimálně bolestivá s dokonalým kosmetickým efektem a bez pooperačních hematomů (modřin).
    Principem metody radiofrekvenčního uzávěru žíly je využití radiofrekvenční energie aplikované speciálním nitrožilním katétrem, který má na konci bipolární elektrodu. Lokálně působící teplota 86 °C způsobuje tepelnou destrukci vnitřní stěny žíly, kontrakci a slepení žíly a následnou sekundární vazivovou přeměnu žíly. Výkon se provádí v lokální anestezii pod ultrazvukovou kontrolou.
    Jedná se o ambulantní chirurgický, minimálně bolestivý zákrok, kdy v místním znecitlivění jsou izolované varixy (křečové žíly) dolních končetin vyjmuty z podkoží končetiny z drobných řezů (někdy i bez nutnosti jejich šití).


Operace varixů technikou strippingu

    Jinými slovy: Pokud nějaká ambulance nabízí pouze mechanicko-chemickou ablaci, pak je logické, že své pacienty léčí právě a jen pouze pomocí této techniky. Je přitom ale známo, že každý typ výkonu má své limity, za kterými již může selhávat nebo nepřináší dlouhodobé dobré výsledky nebo není dokonalý kosmeticky. My Vás díky široké nabídce prováděných výkonů indikujeme medicínsky správně a přitom vždy ještě bereme v potaz i kosmetický dopad takového zákroku a Vaše přání a možnosti.
    Nejmodernější zcela neinvazivní a nebolestivá ambulantní terapie esteticky vadících drobných fialových žilek, kdy ve dvoumilimetrových krocích jsou dotykem na kůži ošetřeny tyto pavoučky nebo metličky pomocí radiofrekvenčního tepla. Tato metoda oproti laseru nabízí několikanásobně vyšší účinnost (až 95%), nevede k žádným jizvám, nepotřebuje žádné fyzické omezení ani nošení kompresních punčoch.
    Laser je zkratka anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations a v překladu znamená zesílení světla pomocí stimulované emise záření.
    Při kontaktu laserového paprsku s tkání se dále paprsek šíří několika způsoby - odrazem, lomem, rozptylem a absorpcí. Okamžitý tkáňový efekt závisí na termických vlastnostech a absorpčním spektru tkáně, vlnové délce a energii laseru.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00