Jak na věc


kupní smlouva

Předkupní právo u superficiální zásady

    4.1.      V době od 5. 8. 2008 do 28. 9. 2008 je prodávající povinen dodat smluvené zboží. Dodání před tímto termínem je možné jen po předchozím písemném souhlasu kupujícího.
    Kupní smlouva © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.
    U předkupního práva jsou stranami předkupník a koupěchtivý. Ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat koupěchtivému (§ 2140 odst. 1 NOZ).
    6.1.      Po dobu 24 měsíců prodávající zaručuje funkčnost dohodnutých vlastnosti zboží podle záručních podmínek, které             jsou přiložených k této smlouvě.
    Výhrada předkupního práva zavazuje dědice (§ 2142 NOZ), oproti tomu dle dosavadní právní úpravy předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby (§ 604 OZ).
    NOZ zpřesňuje a rozšiřuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 2132 – 2157 NOZ). Z obchodního zákoníku (§ 471 – 475) přebírá úpravu koupě na zkoušku a cenové doložky. NOZ nově počítá s výhradou zpětného prodeje a výhradou lepšího kupce.


Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

    Nedodání zboží ani do 1 dne po uplynutí dodací lhůty, nedodání náhradního zboží do 3 dnů po vrácení vadného         zboží dle záručních podmínek pokládají smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.
    Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu (§ 2147 odst. 1 NOZ). Tak jako dle dosavadní právní úpravy může být výhrada předkupního práva sjednána jako právo věcné.
    NOZ opouští hledisko opravitelných a neopravitelných vad jako základního kritéria pro určení práv kupujícího z vad věci a nahrazuje se hlediskem intenzity, jakou vadnost plnění porušuje smlouvu.
    5.1.      Prodávající je povinen zboží zabalit takto: Jednotlivé kusy budou baleny v bublinkové folii a uloženy v  pevné             kartónové krabici obalené PE polyetylénovou folií chránící proti nárazu a vlhkosti.
    Platí, že kupující věc schválil, neodmítl-li ji ve zkušební době (§ 2151 odst. 2 NOZ). Kupující nemá právo věc odmítnout, nemůže-li ji vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. K změnám vyvolaným vyzkoušením věci se nepřihlíží (§ 2151 odst. 3 NOZ).


Kupující - fyzická osoba, podnikatel.

    Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.
    Úprava kupní smlouvy je v současné době svěřena jak občanskému, tak obchodnímu zákoníku. Nová úprava kupní smlouvy vychází z úpravy obsažené v obchodním zákoníku.
    Závodem je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil, a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (§ 502 NOZ).
    Při prodeji závodu se převádí vše, co k němu náleží, tedy pohledávky i závazky. O koupi závodu se bude jednat i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu (§ 2175 odst. 1 NOZ). Účelem koupě závodu je nabýt závod jako organizovaný celek v jeden okamžik.


Informace o registraci v rejstříku:

    Nebyla-li ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci, platí vzhledem k movité věci za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci desetiletá lhůta (§ 2137 NOZ). Dle dosavadní právní úpravy platí vzhledem k movité věci za ujednanou jednoroční lhůta počítaná od odevzdání věci kupujícímu (§ 608 odst. 1 OZ).
    Po takovém zjištění má zhotovitel povinnost to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do doby, než se zhotovitel s obje...
    Naopak, bude-li chtít vlastník pozemku svůj pozemek prodat, bude mít tutéž povinnost vůči vlastníkovi stavby. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem (tedy vlastníkem stavby nebo pozemku) využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále. Bude-li ovšem předkupní právo využito, dojde k právnímu spojení obou věcí, kdy stavba se stane součástí pozemku a předkupní právo zanikne.
    Koupě závodu nahrazuje dnes používaný pojem „smlouva o prodeji podniku" či „prodej podniku". Závodem dle ustanovení NOZ se však nerozumí totéž co podnik definovaný v § 5 odst. 1 obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb.).


Smluvní pokuta při pozdním dodání zboží:

    Právní spojení pozemku a stavby v jednu nemovitou věc se odloží až do doby, kdy se vlastnictví pozemku i stavby spojí v rukou jediného vlastníka. Za tím účelem ustanovení § 3056 odst. 1 NOZ zakládá vlastníkovi pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastníku stavby zákonné předkupní právo k pozemku. Bude-li chtít vlastník stavby prodat svou stavbu, bude mít povinnost nabídnout ji nejprve vlastníkovi pozemku k odkoupení.
    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§ 2079 odst. 1 NOZ).
    NOZ obsahuje zvláštní ustanovení o skrytých vadách stavby spojené se zemí pevným základem. Pokud kupující prodávajícímu neoznámí skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět (§ 2129 odst. 2 NOZ).


Prodávající - právnická osoba.

    Smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit, se vždy považuje za kupní smlouvu (§ 2085 odst. 1 NOZ). O kupní smlouvu nepůjde, pokud ten, komu má být věc dodána, předal druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí (§ 2086 odst. 1 NOZ). V takovém případě se bude jednat o smlouvu o dílo.
    7.1.      Smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za 1 kus nedodaného flash disku a každý den prodlení zaplatí prodávající, nedodá‑li kupujícímu zboží ani do 1 dne po uplynutí dodací lhůty. Nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu není jejím zaplacením dotčen.  Při nedodání náhradního zboží do 3 dnů po vrácení vadného zboží dle záručních podmínek zaplatí prodávající stejnou pokutu za každý kus náhradního zboží       a den prodlení.


Prodávající - fyzická osoba, podnikatel.

    Do 3 dnů po dodání zboží vystaví prodávající fakturu a je oprávněn fakturovat kupní cenu. Faktura musí obsahovat:             označení faktury, číslo faktury, firmu (obchodní jméno) a sídlo prodávajícího i kupujícího, množství dodaného zboží             a den dodání, bankovní spojení prodávajícího, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj splatnosti faktury. Do 15 dnů od doručení faktury je kupující povinen ji uhradit. V případě, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje některou z uvedených náležitostí je kupující oprávněn fakturu vrátit.
    Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží; z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo je alespoň musel rozumně předpokládat.
    Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce. Neučiní-li to, předkupní právo zanikne (§ 2148 odst. 1 NOZ).
    Pokud však bude stavba v rukou vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, nestane se stavba (§ 3055 odst. 1 NOZ) dnem nabytí účinnosti NOZ součástí pozemku a bude nadále nemovitou věcí.
    Uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy (§ 2152 odst. 1 NOZ). Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát například přednost novému kupci, ačkoli první nabízí vyšší cenu (§ 2152 odst. 2 NOZ).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00