Jak na věc


královéhradecký krajský úřad

Vize KÚ Královéhradeckého kraje

    Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.


/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

    3 majetku, pohledávek a závazků dle vý ledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky. Výsledek hospodaření běžného účetního období na účtu 493 vykazuje po zdanění ztrátu ve výši Kč ,46. Učetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc duben a září Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislo ti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky. Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený rozpočtu k a Výkaz zisku a ztráty Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k a Smlouvy a další materiály k Obec předložila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce poskytnutým účelovým ve výši Kč ,-- podepsanou dne a ZO schválilo dotacím poskytnutí tohoto příspěvku dne Smlouvy a další materiály k Příjmy obce za rok 2013 byly posíleny o následující účelové přijatým účelovým dotacím dotace: - od SR na volbu prezidenta republiky ve výši Kč ,--, úZ Obec vrátila nevyčerpanou čás
    Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.
    Z oblasti živorní prostědí a změdělství najdete v podsekci tohoto webu níže uvedené programy. Ostaní programy z této oblasti jsou na Dotačním portálu Královéhradeckého kraje.
    Regionální stálá konference, Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací, Krajská síť MAS a Sdružení místních samospráv ČR pořádají již 4. ročník regionálních workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů Královéhradeckého kraje“.
    Generální ředitelství hasičského záchranného sboru bude v roce 2017 poskytovat obcím, prostřednictvím krajů, účelové neinvestiční dotace ze svého rozpočtu na financování výdajů vynaložených jednotkami sborů dobrovolných hasičů.


Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě

    5 D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Stará Voda - za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 sb.). II. Při přezkoumání hospodaření - Obec Stará Voda - za rok 2013 e neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Stará Voda - za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,47 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,17 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Pivovarské nám IIradec Králo é tel.:
    Dne 27. 9. 2017 se uskuteční první z konzultačních dnů odboru podpory projektů řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v Liberci v budově Okresní správy sociálního zabezpečení. Další konzultační dny budou následovat v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.


Informace o využívání práce z domu zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

    7 Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona Č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Poznámka: územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, Hradec Králové), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informací


Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schůzky

    6 Královéhradecký kraj dne Podpisy kontrolorů: /~. - /ť-? /.7..':::: ~..S:. Světlana Hrivňáková kontrolor pověřený řízením přezkoumáni... (ku J. Věra Gilková kontrolor V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou ho podářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní zástav ní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot smlouvu o úvěru, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona Č b., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek. S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření - Obec Stará Voda - o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel {)ke mjttde pid~ ~ k #twi'1k. ;f;6.?/v~ ~far;.//... ~. Dne Libor Morávek Starosta obce Obec STARÁ VODA C
    Rada Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 23. 1. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 12. 7. 2016, příjem žádostí zahájen 12. 9. 2016) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků 813 žadatelům, 142 žádostí bylo vyřazeno a 728 žádostí je zařazeno do zásobníku projektů a část z nich bude možné postupně podpořit z prostředků uspořených v rámci 1. výzvy, příp. z důvodu odstoupení některých žadatelů z realizace.
    Královéhradecký kraj realizuje od počátku roku 2010 na projekt Smart kraj=smart region, jehož hlavním cílem je zkvalitnění systému řízení krajského úřadu vytvořením a implementací vize, strategie krajského úřadu a funkčních strategií (personální, informační, finanční, marketingové a komunikační).


Ředitelka krajského úřadu Královéhradeckého kraje

    1 / KRAJSKÝ úŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona Č. 128/2000 b., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem Č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obec Stará Voda Zá tupci za Obec: Libor Morávek - Ing. Jana Volejníková tarosta Stará Voda Chlumec nad Cidlinou - účetní Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti: dodržování povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření úSC, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podm
    Upozorňujeme žadatele o podporu z řad zástupců obcí, že v případě požadavku podpory na drobný sakrální objekt (kaplička, socha, kříž...), který není prohlášen kulturní památkou, lze žádat o podporu z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Podrobnosti viz ZDE
    Jsme otevřeným a vstřícným úřadem. Každý pracovní den je pro nás zároveň dnem úředním. Naše úřední hodiny nejsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17.00 hodin. Rádi se Vám budeme věnovat i v ostatních pracovních dnech vždy v době minimálně do 14.00 hodin.
    Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD). Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.


Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

    2 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Stará Voda - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2013 byl před schválením vhodným způsobem po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od do Pravidla rozpočtového Do doby schválení rozpočtu se řídilo rozpočtové hospodaření provizona pravidly rozpočtového provizona schválenými v ZO dne Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními schválenými v zastupitelstvu obce, resp. starostou obce dne 18.3.,12.4.,2.7.,28.8.,5.11. a Rozpočtový výhled Byl předložen rozpočtový výhled sestavený na období let 2013 až2015. Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2013 byl schválen ZO dne jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč ,--. Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2012 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn na
    V úterý 2. května probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po několika vteřinách, celkem evidujeme 681 pokusů o zápis. Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci od 3. 5. 2017 na portálu DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost. Pořadník je zveřejněn uvnitř zprávy.Níže zveřejňujeme i pořadí žadatelů, kteří se umístili mimo nastavenou kapacitu a nebudou tedy moci podat elektronickou žádost.
    4 B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkownání hospodaření - Obec tará Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky., b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Pivovar ké nám rel.:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00