Jak na věc


koordinator v personalni agenture praha

Přípravná fáze stavebního projektu

    Společnost IRIS Bohemia s.r.o. nabízí služby Koordinátora BOZP, jehož funkce vznikla jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) další zcela nové povinnosti.
    Dne 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb., který v § 14 ukládá investorům staveb , které  splňují parametry stanovené zákonem, povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Vzhledem k tomu, že koordinátor BOZP je najímán investorem, získává tímto i investor stavby zájem na úrovni bezpečnosti na jím financovaném stavebním projektu.
    Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb (viz níže) , nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb (viz níže).
    Naše společnost nabízí služby odborně způsobilého Koordinátora BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze staveb, zpracování plánů BOZP, tak pro samotné realizace staveb s veškerou náležící administrativou...


Kdo je koordinátor BOZP na staveništi?

    V této fázi projektu koordinátor BOZP vyhodnotí základní rizika projektu (např. vzhledem k umístění stavby, druhu prováděných prací, ročním období apod.), konzultuje vyhledená rizika s investorem, projektantem, popř. zhotovitelem, připomínkuje projektovou dokumentaci tak, aby v ní byly obsaženy i požadavky na BOZP, zpracovává plán BOZP na staveništi.
    Pro orientaci Vám uvádíme základní sazby, které si společnost ZEKA plus, s.r.o. účtuje za činnost koordinátora BOZP na staveništi. Cena za činnost koordinátora BOZP na staveništi je závislá na době výstavby, na četnosti návštěv stavby provedených koordiátorem BOZP a samozřejmě na složitosti - rizikovosti stavby.
    Zajistíme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
    Společnost ZEKA plus, s.r.o. se od roku 2008 podílela na  řadě stavebních projektů, kde prostřednictvím svých koordinátorů BOZP na staveništi plnila inženýrskou činnost buď v přípravě  projektu, ve více případech však při realizaci stavební akce.
    Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působitdva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona 309/2006 Sb (viz níže).


Činnost při realizaci stavebnícho projektu

    Vzhledem k tomu, že projektové dokumentace často neobsahují plán BOZP, museli naši koordinátoři BOZP tento plán BOZP dopracovat i v rámci své činnosti při realizaci projetku.
    Koordinátor pro zadavatele stavby zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby, naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a tím Vás chrání před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.
    Naše společnost nabízí služby odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze staveb, zpracování plánů BOZP, tak pro samotné realizace staveb.
    Zde se koordinátor BOZP podílí na přípravě oznámení o zahájení prací (toto se zasílá příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce), seznamuje jednotlivé zhotovitele stavby s riziky stavebních prací, kontroluje způsob provádění prací s ohledem na BOZP, řídí dokumentaci BOZP na staveništi, pořádá kontrolní dny BOZP, informuje investora stavby o úrovni BOZP na staveništi.


Realizační fáze stavebního projektu

    Činnost koordinátora BOZP na staveništi je dělena dle fáze stavebního projektu, a to na fázi přípravnou, před fyzickým zahájením stavebních prací, a na fázi realizační, při níž probíhají samotné stavební práce.
    Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.
    Společnost ZEKA plus, s.r.o. v řadách svých zaměstanaců zaměstnává odborně způsobilé pracovníky, kteří Vám pomohou při řešení problematiky BOZP Vašich stavebních projektů. Spolupráci nabízíme jak pro přípravnou část projektu, tak i pro realizační část projektu.


Přímý kontakt na tvorbu nabídky - dotazy:

    Koordinátorem na staveništi může být osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. § 10, tzn. má minimálně dokončené střední vzdělání s maturitou, praxi v oboru stavebnictví nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vlastnící osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi. Společnost ZEKA plus, s.r.o. je akreditovanou společností Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro udělování odborné způsobilosti koordinátora BOZP, máte-li zájem o informace o certifikaci osob pro tuto činnost, naleznete je ve službě Akreditace, certifikace, osvědčení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00