Jak na věc


klasifikace

Naftové motory pro nákladní automobily

    MKN-10 se v ČR běžně používá při kódování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého, vykazování poskytnuté zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování pracovní neschopnosti a v dalších zdravotnických systémech.
    Kategorizace ZM byla realizována za účelem možnosti porovnání a nastavení ekonomicky nejméně náročných variant u předem definovaných skupin materiálu. Zvolené skupiny obsahují výčet alternativních prostředků vykazujících shodný terapeutický efekt pro pacienta, tzn. jsou terapeuticky zaměnitelné s definovaným standardem. V rámci oblasti ZM byla pilotně v první fázi kategorizována pouze skupina ZP pro srdeční stimulaci.
    Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.
    Aktualizaci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2018 představil na Konferenci KlasifiKon 2017 Mgr. Dalibor Slovák. Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017.


Program pro komplexní vedení agendy základní umělecké školy (ZUŠ)

    MKN je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.
    prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. hovořil o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3 ve své přednášce během konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům a konala se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam.
    Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.
    Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (v originále International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotní organizací (WHO).1


Podrobné infomace najdete v části Publikace

    Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.
    Klasifikace HOMEBANKING + NET používá databázi PostgreSQL, díky které máte přístup ke svým datům nejen z vaší lokální sítě (LAN), ale také z Internetu (z domova, na cestách…).
    Cílem kategorizace ZT bylo vytvoření metodiky pro aktivní a dynamickou kategorizaci a oceňování ZT, přičemž hlavním požadavkem byla pružná reakce na technický vývoj a změny na trhu. V současné verzi 1, kategorizační (=klasifikační) systém umožňuje objektivně nastavit vstupní technické parametry pro následné oceňování přístrojů. Pro vytvořené skupiny ZT byla doporučena sada minimálních technických parametrů.
    Obdržené připomínky byly konzultovány s tvůrci kategorizačního stromu, vysvětleny a následně zapracovány do verze 1.2 kategorizačního stromu ZT a verze 1.02 související metodiky.


JSTE ZDE: DOMŮ > Klasifikace a specifikace motorových olejů, Autodíly MJauto

    Je k dispozici řada verzí dotazníku WHODAS 2.0. Jde jednak o verzi k použití odborným testujícím, o verzi k použití osobami blízkými a o verzi k použití samotným respondentem. Jsou rovněž dostupné dotazníky různých rozsahů: 12, 24 a 36 otázek.
    Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Předpokladem pro naplnění základního požadavku týkajícího se zajištění efektivního a transparentního systému pro oblast veřejného zdravotního pojištění a zavedení kontrolovatelného systému hospodaření s veřejnými prostředky bylo vytvoření patřičné kategorizace zdravotnických prostředků (ZP) reflektující zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) a související nařízení vlády.


Oblast Zdravotnického materiálu (ZM):

    Veškerá data v evidenci můžete kdykoliv vytisknout. Ať už jsou to informace o žácích, učitelích, platbách školného, vysvědčení či seznamy. Přesný tisk je obrovskou předností programu Klasifikace. Díky tomu vypadají všechny vytisknuté dokumenty přesně tak, jak mají. Vše je na milimetr přesné, na rozdíl od některých konkurenčních řešení, kterým dělá přesný a úhledný tisk potíže.
    Klasifikace se ovládá snadno, veškeré ovládací prvky najdete tam, kde byste je logicky čekali. Po více než 17 letech úprav a vylepšení na základě zpětné vazby od učitelů a ředitelů jsme dovedli ovládání programu k dokonalosti.
    Veškerá data jsou bezpečně uložena v databázi na vašem počítači. Nikdo jiný se k nim nedostane. Nemusíte se obávat, že by se vaše citlivé údaje dostali do cizích rukou. Vždy je máte plně pod kontrolou.
    Pokud budete kdykoliv potřebovat s něčím poradit, jsme tady pro vás. Kontaktujte nás, zavolejte a my vám co nejrychleji pomůžeme problém bezplatně vyřešit.


Výkonová klasifikace motorových olejů dle API

    S ohledem na dlouhodobou metodickou podporu, rozvoj, aktualizaci a revizi systému kategorizace, bylo třeba tento podrobit recenznímu řízení probíhající v období 1. 6. 2017 až 30. 6. 2017. Pro potřeby recenzního řízení byli uvažováni zástupci odborných společností ČLS JEP s ohledem na obsahovou náplň zásadních oddílů kategorizačního stromu. Výsledkem bylo posouzení správnosti zohledněných parametrů kategorizačního stromu a kritické zhodnocení doporučených postupů, pokrývající celý životní cyklus vytvořené kategorizace.
    Nabízíme také možnost mít data na Cloud serveru, kdy vám za malý roční poplatek budeme spravovat cloud databázi, starat se o zálohování a především se budete moci připojit kdykoliv protože servery běží 24/7. Více informací zde.
    Klasifikace vám pomůže vést evidenci žáků a učitelů. Usnadní vašim učitelům vedení třídní knihy, tvorbu rozvrhů, vypisování vysvědčení a mnoho dalšího. Vaše účetní ocení párování plateb školného a výpůjčného.


Veďte agendu vaší ZUŠ chytře. Používejte program Klasifikace, stejně jako ostatní spokojené ZUŠ v republice!

    MKN-10 umožňuje některé stavy zaznamenat kombinací dvou kódů. Jedno z pravidel, která tento systém umožňují, je popsáno v Instrukční příručce (vydání 2018 kapitola 3.1.3 „Dva kódy pro stejný stav“, Systém „křížků a hvězdiček“). Kódy v Tabelární části, které je možné v této kombinaci použít jsou označeny symbolem „+“ nebo „*“. Protože vlastní MKN-10 neobsahuje výčet označených kódů, resp. jejich možných kombinací, vytvořili jsme tento seznam, který vyjmenovává rozsahy možných kombinací. Tento seznam by měl být použit jako nástroj, k ověření možné vazby, prosíme, použijte plné znění Tabelární části MKN-10.
    MUDr. Petra Sládková, Ph.D. a doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. představily Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví ve svých přednáškách během konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům a konala se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si jejich záznam.
    Hlavním smyslem klasifikace MKF je poskytnout vědecké podklady pro porozumění a výzkum zdraví a stavů se zdravím souvisejících. Lze ji použít pro zlepšení komunikace mezi zdravotníky, vědci, veřejností a osobami s disabilitou. Klasifikace umožňuje pozorování a porovnávání dat z různých oblastí a zemí. Poskytuje možnost systematického kódování pro zdravotnické a sociální informační služby. 1,2,3


Viskozitní klasifikace automobilových převodových olejů SAE J306

    Ke všem edicím je možno přiobjednat Webové služby, které poskytují přihlášky a rozvrhy přístupné přes webové stránky školy a v edici HB + NET informační nástěnky pro rodiče a žáky. Pro vedení školy a učitele poskytují i třídní knihy a osobní data žáků přístupné například i z mobilních telefonů.
    43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností.
    Problémy a přístupy Klasifikace zdravotnické techniky se za konferenci KlasifiKon zabýval ve své přednášce prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI. Konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům, se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam přednášky.
    Ve spolupráci s FBMI ČVUT byla vytvořena také interaktivní webová verze formuláře WHODAS 2.0 pro odborného testujícího s automatickým výpočtem skóre dostupná na adrese http://www.uzis.cz/cz/whodas/OT36/index.html.


1. Klasifikace vychází z těchto zásad :

    Nástroj obsahuje následující domény: porozumění a komunikace; mobilita; sebeobsluha; vztahy s lidmi; životní aktivity (domácnost, práce, škola); účast (participace) ve společnosti.
    Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).


Vyberte si jednu z edic Klasifikace:

    Objednávky zasílejte na adresu „mkn@uzis.cz“. Do objednávky uveďte adresu doručení a v jakém počtu objednáváte. Cena za jeden svazek a činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.
    Z důvodu vyčerpání nákladu publikací svazku I Tabelární část a svazku II Instrukční příručka jsou objednávky a distribuce těchto publikací dočasně pozastaveny. O případném dotisku a další možnosti objednávek svazku I a II budeme včas informovat.
    Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2018.


Přednášky o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3

    Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.
    Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Fifth edition, 2016.
    První část pojednává o funkční schopnosti a disabilitě a druhá část se zabývá spolupůsobícími faktory. Každá část má dvě komponenty (komponenty funkční schopnosti a disability). Komponenta těla obsahuje dvě klasifikace, jednu pro funkční schopnost tělesných systémů a jednu pro tělesné struktury. Faktory prostředí mají vliv na všechny složky funkční schopnosti a disabilitu a jsou organizovány od nejbližšího prostředí člověka až po prostředí obecně. Osobní faktory jsou také komponentou spolupůsobících faktorů, ale nejsou klasifikovány v MKF pro příliš široký rozsah kulturních rozličností s tím spojených.
    Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pořádá v roce 2018 jediný kurz pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese. Pozvánka v pdf.


Klasifikace a specifikace motorových olejů, Autodíly MJauto

    Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement.
    Publikace je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Publikace vychází z druhého vydání MKN-O. Topografická část tohoto třetího vydání, odvozená od II. kapitoly MKN-10, je převážně stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. Změny se týkají především úseku ne-Hodgkinových lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.


Naftové (vznětové) motory pro nákladní automobily

    Český překlad WHODAS 2.0 vznikl s podporou projektu Measuring health and disability in Europe: supporting policy development (MHADIE SP24-CT-2004-513708).
    Tyto verze poskytují maximum údajů o respondentovi. Pro vyhodnocení obou verzí je možné použít níže zveřejněné Scoring Templates pro jednoduché nebo komplexní skórování.
    MKF je víceúčelová klasifikace a slouží různým disciplínám a různým sektorům. Popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se k funkčnímu stavu pacienta. MKF byla schválena a doporučena k praktickému používání Světovým zdravotnickým shromážděním – WHA v květnu 2001. Evropská komise a Rada Evropy doporučily používání MKF všem členským zemím.
    Vzhledem k široké definici ZP z pohledu výše uvedeného legislativního nařízení došlo v rámci projektu k vyčlenění dvou samostatných oblastí, a sice oblasti ZP charakteru přístrojové techniky (ZT) a zdravotnického materiálu (ZM). Do příslušných kategorizací byly s ohledem na reálnou praxi zařazeny i takové prostředky, které nejsou dle zákona o zdravotnických prostředcích vymezeny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00