Jak na věc


jiné tvary slov

Dobrý den, je možné vytvořit čtecí listy s německými popisky?

    1 výjimkou jsou slova, v nichž se vyskytují písmena s diakritickými znaménky, která nelze do elektronického slovníku vůbec zapsat. Seznam těchto slov, doplněný o slova, která lze zapsat výhradně pomocí klávesy Alt, je uveden v Příloze 1 těchto PPS (viz též 3.2.4).
    Čtecí listy s německými popisky lze vytvořit. Pozorně si pročtěte, jak doplňovat obrázky do různých formulářů. Např.: Přiřazování slov výběrem ze dvou - tří možností (formulář 4A nebo B). Z databáze si vyberte obrázky bez popisků.
    Slovníky ČAS jsou jednotlivé konkrétní množiny slov, vytvořené (speciálně pro rozhodování o přípustnosti slov ve scrabblu) v souladu s PPS (body 3 a 5 - 8) a definované konkrétním tištěným dílem nebo elektronickou verzí (včetně případných oprav k těmto dílům či verzím). Část 2.0 je k dispozici v elektronické podobě ve formě vyhledávacího programu, části 2.1 - 2.2 jsou k dispozici kompletně v tištěné podobě. Podle jednotlivých Slovníků ČAS se rozhoduje v případech, stanovených konkrétně v bodě 4. Slovníky ČAS jsou tato díla:


Nejsledovanější za poslední měsíc

    Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a není jednoduché vybrat si to správné DVPP. My jsme při tvorbě školení kladli důraz jak na odbornost autorů, tak na praktické využití získaných poznatků v každodenní výuce. Jsme sami lektoři-učitelé, takže se nebojte nudné teorie, ale ukážeme Vám, co nám ve třídě funguje!
    Přípustnost slov je posuzována pouze v případě vznesení námitky proti přípustnosti konkrétního zahraného slova. Tuto přípustnost posuzují slovníkoví rozhodčí (přičemž funkci slovníkového rozhodčího může zastávat též hlavní rozhodčí) podle Slovníků ČAS (viz bod 2): Rozhodnutí rozhodčím jednou učiněné je v rámci hry konečné a nemůže být měněno. Elektronické i tištěné verze jsou pro posuzování přípustnosti slov rovnocenné. Slova, jejichž přípustnost nelze (např. z důvodu jejich délky nebo z důvodu, uvedeného v poznámce u bodu 2.0) posoudit podle Slovníků ČAS, je vždy nutno posuzovat podle Pramenů (viz bod 3). Přípustnost slov se posuzuje na základě délky slova (tj. počtu písmen daného slova, přičemž je písmeno „ch“ považováno za dvě písmena) následujícím způsobem (viz též Příloha 2):
    Velké hůlkové písmo je pro zrakové vnímání jednodušší (nemá tolik drobnýchdetailů). Z Vašeho dotazu není zřetelné, jaký cíl u své dcerky, výukou globálnímetodyčtení, sledujete:


DVPP do šablon využitelné v praxi Vyberte si školení, které nebude ztrátou času!

    Na seriózní odpověď máme k dispozici velmi málo informací, před zahájením výuky čtení jakoukoliv metodou se snažíme získat co nejvíce informací o dítěti, právě proto, abychom správně vybrali vhodný způsob výuky a případně pracovali na odstranění zjištěných potíží v oblastech sluchového (fonematická diferenciace) a zrakového vnímání, podrobně také stanovujeme (popisujeme) způsob komunikace atd. Vše je popsáno na našich stránkách v záložce Předpoklady pro čtení. Je důležité vědět zda holčička "písmenkuje", protože si zapamatovala tvar písmen (rozlišuje je zrakově) nebo zda zvládá sluchové rozlišování hlásek (předpokládám, že ne vzhledem k tomu, že jí dělá problém přečíst slovo v jiném tvaru). Mohlo by pomoci cvičení slabikové a hlááskové syntézy, popsané na našich stránkách viz  http://www.globalni-cteni.cz/clanek/predpoklady-pro-cteni/. Kromě toho předkládáme další návrhy:
    Dobrý den, čtecí listy s německými popisky lze vytvořit. Pozorně si pročtěte, jak doplňovat obrázky do různých formulářů. Např.: Přiřazování slov výběrem ze dvou - tří možností (formulář 4A nebo B). Z databáze si vyberte obrázky bez popisků. Děkujeme za velmi podnětný a zajímavý dotaz.


4. Posuzování přípustnosti slov

    Základní otázka, kterou je třeba si položit je, zda vaše žákyně zvládá sluchové rozlišování jednotlivých hlásek ve slovech, protože to je předpoklad úplného zvládnutí čtecí dovednosti. Lze to s úspěchem trénovat i během práce s obrázky a slovy. Já sama ve své práci s dětmi, když vidím u dítěte potenciál pro rozvoj sluchového vnímání a to, že si začíná všímat jednotlivých písmen, zařazuji tato cvičení do běžné výuky čtení s využitím globální metody (práce s obrázky a slovy). Například když přikládáme slova k obrázkům v rámci tématu, hláskuji jednotlivá slova a dítě mi podá správný obrázek, je-li slovo delší a dítě toto zatím nezvládá, mohu slovo slabikovat, případně kombinuji hlásky a slabiky, např. k -y -ta -ra. Zároveň vedu dítě k tomu, aby si všímalo jednotlivých písmen, nejčastěji si jako první zapamatuje A,I, které používáme jako spojky, dále pak M a ostatní samohlásky. Upozorňuji i na to, že písmena se ve slovech opakuji, např. najdi kde je A v těchto slovech atd. Cvičení k rozvoj
    Ano, za předpokladu, že je využívána k procvičování zrakového vnímání a diferenciace tvarů na principu porovnávání "stejné x jiné". V ukázce práce s formuláři "Johanka čte potraviny" a "Johanka čte oblečení" pracovní listy doplňovala 5ti letá dívenka (s dopomocí, slovním vedením, potvrzováním správného postupu).
    Za svou praxi se mi již povedlo několik dětí (např. děti s Downovým syndromem) úplně naučit číst globální metodou. Vždycky jsem důsledně do výuky zařazovala cvičení sluchového vnímání - slabikovou a hláskovou syntézu. Tyto děti nastupovaly do školy, obvykle po odkladu ŠD a četly, tedy jakékoliv slovo bez doprovodu obrázků. Naopak jsem zase pracovala s dětmi, které i přes to, že si byly schopny zapamatovat velké množství slov, třeba i více než 100, stále nebyly schopny sluchového rozlišování hlásek a tak nebyly schopny číst nová slova. Těm pak dělalo problém i tvarosloví - jiný tvar slova si musely zase "zapamatovat", příp. jsme takový tvar nahradili obrázkem.


Dobrý den, chci se informovat, zda metoda globálného čtení je vhodná pro děti z MŠ, např. jako forma předčtenářské gramotnosti?

    Slova, neuvedená v Pramenech, mohou být utvořena pouze odvozením od slov, přípustných podle bodu 7. Od všech slov, vzniklých odvozením, lze dále v plné míře tvořit všechny tvary, přípustné podle bodu 7. Přípustné jsou následující skupiny slov:


Nejoblíbenější za poslední měsíc

    Pokud má vaše žákyně potenciál pro rozvoj sluchového vnímání, může se samozřejmě časem naučit úplně číst v souladu s postupem výuky u globální metody čtení a číst tedy i úplně nová slova, bez podpory obrázků (popis též na našem webu). Pak samozřejmě zvládne i slova v jiném tvaru, protože při jejich čtení už využije sluchové vnímání hlásek. My obvykle ve výuce využíváme z globální metody pouze její část - tedy tzv. období paměti, kdy jsou dítěti předkládána slova (v našem případě doplněna obrázky) a ono si je má zapamatovat - to probíhá na základě zrakového vnímání. To právě umožňuje "číst" dětem, které mají obtíže ve sluchovém vnímání. Některé děti jsou schopny toto období překonat a sluchové vnímání dozraje, ty se naučí číst, řada dětí však své problémy ve sluchovém vnímání není schopna v důsledku svého handicapu překonat vůbec. Slovo číst dávám do uvozovek, protože oni vlastně technicky nečtou, ale zapamatovali si zrakem určitý počet slov. Výhodou je, že výběr slov můžeme ovlivnit v
    Tato Pravidla přípustnosti slov (dále jen PPS) jsou závazná pro veškeré soutěže, pořádané pod hlavičkou České asociace SCRABBLE® (dále jen ČAS). PPS jsou zpracována pro dvě konkrétně definované varianty hry, a to „VARIANTU PLUS“ (dále jen VP) a „VARIANTU KLASIK“ (dále jen VK). Není-li uvedeno jinak, platí níže uvedená ustanovení pro obě varianty.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00