Jak na věc


hodnocení učitelů gymnázia omská

GYMNÁZIUM Omská Praha 10 - Vršovice

    v rámci zákonem stanovené autoevaluace (vlastního hodnocení škol), proběhlo na konci minulého roku dotazníkové šetření s názvem Mapa pro střední školy, kterého jste se zúčastnili i Vy. Toto šetření zajišťovala společnost SCIO a zaměřilo se na zjišťování klimatu ve školách. Konkrétně se jednalo o sedm oblastí – podmínky vzdělávání, průběh a kvalita výuky, výsledky a hodnocení, podpora žákům, vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů, atmosféra a prostředí ve škole a spolupráce s rodiči a žáky.


Prezentace o studiu na zahraniční střední škole

    2 Název školy: Gymnázium Adresa: Omská 1300/ Praha 10 - Vršovice Telefon, fax: , fax: http: Zřizovatel: hlavní město Praha Ředitel: Mgr. Miloslav Nápravník Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Buchta, PhDr. Tomáš Horák Výchovný poradce: Mgr. Irena Kuchynková Kód a druh vzdělávání: K/401 - gymnázium, délka vzdělávání 4 roky, všeobecné zaměření K/81 -gymnázium, délka vzdělávání 8 let, vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu s názvem Škola života a pro život Přijímací řízení Ve školním roce 2008/2009 budou otevřeny celkem tři třídy - dvě třídy osmiletého vzdělávání a jedna třída čtyřletého vzdělávání. V letošním roce studuje v 21 třídách cca 610 studentů. Termín podání přihlášek je do na kmenové základní škole, přijímací zkoušky se budou konat Škola organizuje kurzy přípravy žáků k přijímacím zkouškám - zápis začíná od hod. a od hod., příp. po telefonické dohodě (Mgr. Irena Kuchynková - výchovný poradce - tel.: , ). Informace o vzdělávání a o škole, podmínky přijímacího řízení


Konference IMUN na Royal Russell School

    4 Učební plány hodinové dotace Délka vzdělávání: 8 let Obor: K/81, gymnázium-nižší stupeň Vzdělávací oblasti Předmět Ročník Hodinová dotace celkem Prima Sekunda Tercie Kvarta Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Další cizí jazyk Německý jazyk, Francouzský jazyk Volitelný předmět Konverzace v NJ, Konverzace v FJ Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika 2,5 2 2 Člověk a příroda Chemie 2,5 2 Přírodopis 2 2,5 2, Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Využití digitálních technologií 1 Svět práce Celková povinná časová dotace 122 Minimální počet hodin v ročníku Maximální počet hodin v ročníku Naše dotace Délka vzdělávání: 4 roky Obor: K/401, gymnázium- všeobecné zaměření Předmět Ročník Hodinová dotace celkem I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník Český


Návštěva Dr Paula Millara, generálního konzula České republiky ve Skotsku

    3 Cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština, latina, španělština, ruština Volitelné předměty Volitelné předměty jsou zařazeny dle zájmu studentů v posledních ročnících vzdělávání: konverzace v cizích jazycích, semináře z jednotlivých předmětů (v češtině, angličtině), základy ekonomie, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, programování, psychologie, filozofie, základy práva, výtvarná výchova aj. Konverzace v cizím jazyce vede lektor - rodilý mluvčí. Nepovinné předměty Umělecký přednes, sportovní hry (míčové hry, aerobik), popř. další. Velký zájem projevují studenti vyšších ročníků o přípravné kurzy ke složení mezinárodně platné zkoušky z anglického jazyka - CFCE. Tyto kurzy organizuje předmětová komise anglického jazyka ve spolupráci s Britskou radou a v posledních letech byla úspěšnost našich studentů téměř stoprocentní. Sportovní kurzy Škola pořádá zimní lyžařské kurzy (druhý a pátý ročník osmiletého gymnázia, první ročník čtyřletého gymnázia), letní sportovní kurzy (sedmý
    1 GYMNÁZIUM Omská Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních webových stránkách školy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa od hod., středa od hod. Spojení MHD stanice Kubánské náměstí. Na další dotazy rádi odpovíme na telefonním čísle , nebo na ové adrese

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00