Jak na věc


hlukové mapy

Výrobní a jiné objekty dle požadavků hygienických předpisů

    V případě zájmu o naše služby je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.
    Na základě naměřených dat zpracováváme dále hlubší analýzy a prognózy, např. hlukové mapy velkých celků - města, regiony, letiště, výrobní závody, apod. 
    Zpracování hlukové studie je nedílnou součástí projektové přípravy jak ve fázi dokumentace pro územní řízení, tak dokumentace pro stavební povolení resp. dokumentace pro realizaci stavby. Podrobnost zpracování hlukové studie závisí na řešeném stupni projektu. Zpracování pro dokumentaci pro územní řízení hodnotí zejména širší vztahy v území, ve fázi dokumentace pro stavební povolení jsou řešeny zejména technické aspekty provozu, a v rámci realizace pak konkrétní detaily (zpracování hlukové studie pro noční práce, zpracování studie pro konkrétní technické zařazení).


Stroje a zařízení ve stádiu projektu

    Zpracování hlukové studie začíná studiem projektu, na které navazuje návštěva zpracovatele v terénu, a až pak je součástí zpracování hlukové studie vytvoření modelu území, do kterého jsou postupně vloženy všechny rozhodující parametry. Návštěva místa stavby je pro zpracování hlukové studie nezbytná, a zejména v intravilánech sídel je velmi potřebná, protože vývoj funkčního využití prostor v nemovitostech v zastavěném území je úměrný velikosti sídla.
    Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Rozptylové studie nejsou povinnou součástí podkladů procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Avšak u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů lze jednoznačně doporučit, aby rozptylová studie byla součástí předkládaných podkladů v rámci dílčích procesů posouzení.
    Hluková studie je ideálním prostředkem pro prokázání splnění hygienických limitů u záměrů, jejichž akustický výkon nepůsobí překračování hygienických limitů, nebo pro uvažované změny akustických výkonů již provozovaných zdrojů. Hluková studie pro záměry silnic či železnic umožňuje prokázat splnění hygienických limitů s korekcí pro starou hlukovou zátěž, což je významným parametrem u dlouhodobě provozovaných tras. Hluková studie může být doplněna měřením v jednom nebo více referenčních bodech; i toto měření zajišťuji.


Stahujte v PDF souboru (970 KB)

    Hluková studie (také studie hluku) je základním dokumentem, který je součástí projektových dokumentací – dokumentace pro území nebo stavební řízení. Hluková studie se zpracovává i ve fázi realizace záměrů, kdy je nutné vyhodnotit například noční práce. Může hodnotit různé druhy hluku – ze silniční dopravy, ze železniční dopravy, ze stacionárních zdrojů, ze stavební činnosti. Legislativa přesnou osnovu hlukové studie nestanovuje, ale jsem zkušeným pracovníkem, který těchto studií zpracoval víc než sto. Hluková studie bývá také součástí Oznámení EIA, nebo následně Dokumentace EIA, pokud je požadována. Může být doplněna měřením hluku, které jsem pro vás také schopen provést.
    Model tvořím zejména ve výpočtovém programu HLUK+, který má implementovánu metodiku vyžadovanou orgány ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice), kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
    Podrobnost zpracování hlukové studie závisí mimo jiné na podkladech pro modelaci. Pro zpracování hlukové studie používám ortofotomapy a katastrální mapy získané na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním. Podrobnost zpracování hlukové studie je proto v kombinaci s použitým modelem a dlouhodobou praxí na velmi vysoké úrovni.
    Hluková studie zahrnuje rekognoskaci in situ („na místě“), následné vytvoření modelu a zpracování vstupních dat. Výsledkem je zpráva obsahující jak textovou, tak obrázkovou část. V obrázkové části jsou zejména zobrazeny izofony, které predikují šíření hlukových vln v hodnoceném prostoru.


Nabídka odborných služeb v oblasti ŽP a BOZP

    Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek a jsou zpracovávány na základě závazných metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
    S ohledem na narůstající péči o snižování hlukové zátěže pro obsluhy strojů, zpracovává Monhart Akustik s.r.o. hlukové studie pro výrobce strojů. Tato spolupráce začíná již ve fázi projektování a přípravy výroby nových modelů strojů. Hlavním smyslem spolupráce je:
    Monhart Akustik s.r.o. zpracovává hlukové studie, které zákazníkům slouží ke správnému vyhodnocení hlukové zátěže v různých místech a v různých situacích. Tyto dokumenty, odborně popisující okolnosti a příčiny potenciálních či již existujících stavů, umožňují zákazníkům následné rozhodování o optimalizaci přijímaných protihlukových opatření. Východiskem pro tuto analytickou činnost je kvalifikované měření hluku v různých situacích, využití špičkových měřících přístrojů a akreditovaných zkušebních postupů, viz II. Měření hluku. Hlukové studie zpracovává Monhart Akustik s.r.o. zejména na:


Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

    Ve městech, v blízkosti železničních tratí, silnic a dálnic, letišť, ale i v blízkosti výrobních závodů a jiných zdrojů hluku jsou obyvatelé dotčených lokalit více zatížení hlukem. Tento hluk s sebou může nést kromě svého rušivého elementu i jiné obtíže, v některých případech i zdravotní. Proto je nutné včas a správně posoudit všechny možné vlivy nepříznivých akustických podmínek, a případně navrhnout opatření, aby tyto vlivy byly minimalizovány.
    Tato oblast zpracování hlukových studií je zaměřena jak na připravované projekty výrobních objektů (Environmental Impact Assessment - EIA, Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), tak na existující výrobní objekty s instalovanými stroji a zařízením, které s ohledem na hygienické předpisy vyžadují určitá protihluková opatření. Smyslem zadávání studií tohoto typu je:
    Význam hlukové studie vzrostl po novele zákona č, 258/2000 Sb., v platném znění, kdy je dle § 77 požadováno doložit (u staveb určených k bydlení), že nejsou umisťovány do území zatíženého zdrojem hluku.
    Služby a poradenství akreditované laboratoře od roku 1994. Měření a analýzy hluku, návrhy a realizace protihlukových opatření. Měření prašnosti a vibrací.
    Všechny analýzy, měření i vyhodnocení všech akustických jevů pak probíhají zcela individuálně dle potřeb projektu, resp. zadavatele tak, aby bylo možné správně analyzovat, vyhodnotit i posoudit daný akustický jev v objektu.


Monhart Akustik nabízí dlouholeté zkušenosti v oblasti měření a analýzy hluku a v návrzích protihlukových opatření

    Nabízíme zpracování odborných posudků podle § 17 Zákona č. 86/2002 Sb. autorizovanou osobou.Odborný posudek je dle zákona o ochraně ovzduší zpracováván jako povinná součást žádosti pro umístění nového, popř. změnu stávajícího zdroje znečištění ovzduší. Povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší se vyžaduje při umístění zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečištění a popř. pro další případy dle zákona o ochraně ovzduší.
    Hlukové studie jsou jedním z podkladů pro hodnocení vlivu projektovaného záměru na životní prostředí. Zpracování akustických (hlukových) studií provádíme s využitím programu Hluk+. Program Hluk+ umožňuje výpočet hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v území, jimiž jsou pozemní doprava a průmyslové zdroje. Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
    Mám mnohaleté zkušenosti se zpracováním hlukové studie, a to jak pro záměry liniové (silnice, železnice), tak pro výrobní objekty, sklady, haly, parkoviště a parkovací objekty, technologické linky, rodinné domy, apod.


Výsledek analytické činnosti při hlukových studiích

    Referenční metody pro zpracování studií (SYMOS 97, AEOLIUS a ATEM) jsou určeny v příloze č.6 k Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. K vlastnímu výpočtu imisí používáme matematický model SYMOS’97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, založený na stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. Metodika SYMOS’97 byla doporučena MŽP ČR pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů v roce 1998 a doplněna o výpočet NO2 a úpravu metody pro výpočet PM10 v roce 2002. Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové vlečky. Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice, třídy podle Bubníka a Koldovského.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00