Jak na věc


folikuly co to je

Folikuly 14 a 15 mm - stačí to?

    Z těchto důvodů bylo doporučeno v případě trvání říje opakované sonografické vyšetření dne 9. srpna (pondělí) s možností objednání inseminační dávky v tomto termínu
    Jsou většinou unilaterální a vycházejí ze zárodečných buněk. Zvířata s těmito nádory cyklují na kolaterální vaječník a udrží graviditu.
    Kavita vaječníku je vyplněna purulentní nebo kazeózní hmotou. Vznik těchto abscesů je vázán většinou na iatrogenní inzult ovariocentézy.
    Představují benigní epiteliální ovariální nádory neovlivňující kolaterální vaječník.
    Ø pro hematom platí jako pro hemoragického CL, že stěna je 3 – 4 mm silná následkem probíhající luteinizace už za 24 hodin od ovulace.
    Podle vyjádření majitele vykazovala klisna projevy říje ještě do večera 8. srpna (neděle). Dne 9. srpna (pondělí) proběhlo sonografické vyšetření s výsledkem: děloha stále edematická, jsou patrny zbytky zřaseného endometria. Levé ovárium – palpačně výrazně zvětšené, na pohmat měkké, sonograficky zjištěn útvar o průměru 6 cm, suspektně diagnostikován jako hemoragický folikul. Pravé ovárium – folikuly v průměru 2,5 cm + stopy starého žlutého tělíska.


Druhý krok: Léčba gonadotropiny

    Pod pojmem ovariální hematom rozumíme poovulační útvar o průměru 10 – 20 cm zajímající téměř celé ovárium. Vzniklá kavita je téměř zcela vyplněna krví. O charakteru neovulovaných folikulů a jejich případné luteinizaci se můžeme přesvědčit stanovením hladin progesteronu v krevním séru. Vzhledem k tomu, že se anovulační estrus během ovulační sezóny vyskytuje relativně zřídka, je nutné počítat také s účastí corpus luteum haemorrhagicum. Vodítkem častého výskytu podzimních folikulů u klisen je konec ovulační sezóny. Naštěstí tyto luteinizované a hemoragické útvary většinou nevyžadují terapeutický zákrok a podléhají regresi s nástupem nové ovulační sezóny.
    Klinické a sonograficky podpořené vyšetření umožňuje sledovat růst, zrání a ovulaci folikulu, stejně jako diagnostiku komplikujících cyklických ovariálních disharmonií. Ve sledovaném případu jsme vedle fyziologických struktur na vaječních nalezli patologický stav, který bylo nutné specifikovat a posoudit z dalšího hlediska jeho klinické prognózy.
    Většina klisen podle určité plemenné a individuální variability přechází v tomto období do zimního nestru, jež je charakterizován nízkou hladinou hypotalamického GnRH a nedostatečným signálem k indukci sekrece gonadotropních hormonů. Klisny jsou anestrické, ovariální aktivita je malá, děloha a krček ochablé, hustota endometriálních žlázek je zřetelně menší.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Představují až 90 % všech diagnostikovaných neoplazmatických změn, a to převážně u věkových skupin 5 – 9 roků. U klisen se projevuje hřebčí chování dané sérovou testosteronovou koncentrací. Sonograficky lze tyto útvary detekovat. U postižených zvířat potlačují funkci kolaterálního ovária, které atrofuje.
    Na vaječníku dosahují velikosti větší než 10 cm. Jejich resorpce probíhá během 1 – 2 následných estrálních cyklů a mohou perzistovat až po dobu 2 – 3 měsíců. Jejich účast na vaječníku však neinterferuje s estrální aktivitou klisny.
    Během stabilizovaného pohlavního cyklu je hormonální profil tohoto období charakterizován dvouvrcholovým FSH píkem a zvyšující se hladinou LH složky v předovulační periodě.
    Charakter a úroveň sexuální aktivity klisen je určován úrovní produkce hypotalamického GnRH indukujícího adenohypofýzu k sekreci gonadotropních hormonů FSH a LH, které řídí funkci ovarií a určují průběh pohlavního cyklu. Nízká hladina GnRH v krvi kliseny způsobuje ovariální acyklii a následnou anestrii.
    Je charakterizován nízkou hladinou a nedostatečným signálem hypotalamického GnRH, FSH a LH. Klisny nevykazují příznaky říje, ovariální aktivita je malá nebo žádná a folikuly jsou menší než 3 cm. Děloha a krček jsou ochablé a hustota endometriálních žlázek endometria je malá.


Nález hemoragického folikulu u klisny

    Diferenciálně diagnosticky bylo nutné vyloučit neovulované luteinizované folikuly, které mají podobnou strukturu jako corpus luteum haemorragicum, a to zejména při jejich pokročilé luteinizaci. Pro odlišení od klasického žlutého tělíska bylo nutné souběžně provést také palpaci daného útvaru. Druhou skupinou diferenciálně diagnosticky odlišitelných a neovulovaných folikulů jsou ty, které mají folikulární dutinu vyplněnou krví – hemoragiké folikuly, případně ovariální hematomy.
    Představují maligní metastatické ovariální tumory představující značný abdominální diskomfort. Mohou to být unilaterální multilobulární ovária zjistitelná rektální palpací. Tyto nádory narušují hormonální profil zvířete.
    Představuje formu nepravidelnosti a rytmicity pohlavního cyklu klisen, a to v jeho velikosti, která odpovídá velikosti původního dominantního folikulu, ze kterého vznikl. Jde o jeho proběhlou luteinizaci bez ovulace.
    Klisny s ovariálními abnormalitami představují velké spektrum klinických příznaků a z toho vycházejících forem interfertility


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    K uvedené situaci u klisen dochází v našich geografických podmínkách také přirozeně v souladu se sexuální sezónnosti. Bylo také prokázáno, že tato sezónnost úzce koreluje s měnící se délkou světelného dne a částečně i okolní teplotou, případně také výživou a faktory vnějšího prostředí. Principem „fotoperiodismu“ je skutečnost, že dlouhý den stimuluje a naopak kratší den daný prodlužující se nocí, potlačuje funkci hypotalamického sexuálního centra a tvorbu GnRH.
    Na základě uvedených skutečností je nutné zmínit aspekty biologických zvláštností, jejichž nedostatečné nerespektování často v důsledku znamená nižší reprodukční výkonnost klisen.
    Obecně v chovatelské a veterinární veřejnosti převládá názor, že reprodukční výkonnost klisen je v České republice relativně nízká. Dosahovaná porodnost hříbat a praktické zkušenosti tuto skutečnost potvrzují a navazují na výsledky přirozené plemenitby a inseminace z posledních období.
    Je třeba také zdůraznit, že interpretace diagnostiky ovariálních struktur je v úzké vazbě ke správné volbě dalšího postupu řešení případné anestrie klisen a terapeutické intervence.
    Nalézáme často při rutinním palpačním vyšetření během připouštěcí sezóny. Mechanizmus a formace těchto struktur vychází ze vzniklé postoovulační kavity vyplněné nadměrným množstvím krve.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00