Jak na věc


farnost radostín nad oslavou

Modleme se za déšť, vybízí arcibiskup Graubner

    2. Úkoly a činnost ERF2.1. Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti.2.2. Členové ERF jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky. Nezapomínají přitom také na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.2.3. Farář svolává ERF alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. Seznámí ji s hospodářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry pro následující rok.2.4. Dále je farář povinen ERF svolat a vyslechnout její mínění v případech, kdy se jedná o závažné majetkové záležitosti např.:


STANOVY EKONOMICKÝCH RAD FARNOSTÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

    5. Členství ERF5.1. Členy ERF jmenuje farář z aktivních farníků, kteří řádně plní své náboženské povinnosti, mají přiměřené znalosti v oblasti ekonomie a práva, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Tuto funkci je nutno odlišit od služby kostelníka. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje.5.2. ERF má 3 – 5 členů.5.3. Z členství v ERF jsou vyloučeny osoby, které jsou vůči faráři ve vztahu pokrevního příbuzenství nebo švagrovství až do čtvrtého stupně, a členové jeho domácnosti.5.4. Členové ERF jsou jmenováni farářem na dobu pěti let s možností opětovných jmenování.5.5. Kde pro nedostatek odborníků není možno ustanovit ERF v každé farnosti, ustanoví farář společnou ekonomickou radu pro několik farností nebo celý svůj pastorační obvod.5.6. Třebaže farní vikář není členem ERF, je vhodné přizvat jej na jednotlivá zasedání, aby se obeznámil s vedením farnosti. Nezúčastní se vša
    Slavnost prvního sv. přijímání měla proběhnout v neděli 24. 5. 2020. Vzhledem k aktuálnímu stavu se však termín přesouvá na podzim. To nám však nebrání vzpomenout na naše prvokomunikanty v modlitbě. Více ve videu.
    Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout.


Výběrové řízení - správce Reginy

    2.5. Členové ERF vyjádří své mínění hlasováním nebo slovně. Konečné rozhodnutí přísluší faráři.2.6. Je možné a vhodné, zvláště jedná-li se o složitější nebo odborné otázky, přizvat na jednání ERF odborníky, kteří mohou lépe vysvětlit problematiku a nabídnout možná řešení.2.7. Po svém jmenování se členové ERF seznámí s inventářem kostela a fary a na konci každého roku provedou kontrolu inventáře, při níž zapíší nově nabyté věci, případně některé navrhnou k vyřazení z inventáře.
    6. Ustavení ERF6.1. Před prvním jednáním ERF jsou její členové představeni farnosti a uvedeni do funkce farářem nejlépe před shromážděným farním společenstvím a složí tento slib: “Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.”6.2. Po složení slibu předá farář členům ERF jmenovací dekrety.6.3. Vznik ERF se jmenovitým seznamem jejích členů nahlásí farář neprodleně písemně příslušnému děkanovi.
    „Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou,“ píše olomoucký arcibiskup kněžím a dodává: „K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.“


Modlitba za prvokomunikanty 2020

    7. Zánik členství ERF7.1. Předsedovi ERF zaniká členství v ERF ztrátou církevního úřadu.7.2. Členům ERF zaniká členství:a) ukončením funkčního období;b) vzdáním se členství;c) písemným odvoláním farářem, když člen neplní své povinnosti, ztratil zájem o dění ve farnosti čibezúhonnost a dobrou pověst, nebo jeho činnost narušuje spolupráci v ERF nebo ve farnosti;d) úmrtím;e) uložením církevního trestu.7.3. Na uvolněné místo jmenuje farář jiného člena. Odvolaný člen se může odvolat k ordináři. Odvolání nemá odkladný účinek. O odvolání člena a jmenování nového člena ERF informuje farář farní společenství i ERF, přičemž dbá o zachování dobrého jména odvolaného člena.8. Zánik ERFPři uprázdnění úřadu faráře ERF trvá. Nový farář buď dosavadní ERF potvrdí do konce jejího funkčního období, nebo ji nepotvrdí, a pak je povinen nejpozději do 6 měsíců jmenovat ERF novou.
    1. Základní ustanovení1.1. Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.1.2. Při hospodaření s majetkem dbá ERF příslušných ustanovení CIC a obecně závazných právních předpisů.1.3. Předsedou ERF je farář. Jako statutární zástupce farnosti má a uplatňuje všechna práva a povinnosti z toho vyplývající. Ostatní členové ERF mají poradní hlas.1.4. Stejné postavení jako farář má vůči ERF také administrátor farnosti nebo ten, kdo byl ordinářem pověřen správou majetku farnosti.
    Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce klášterní budovy Regina ve Zlíně. Budova slouží k pronájmům, ubytování žen a pastoračním aktivitám.


Římskokatolická farnost Pozořice

    9. Závěrečná ustanovení9.1. Farář může v odůvodněných případech požádat biskupa o dispens od těch ustanovení stanov, která v jeho farnosti není vhodné nebo možné aplikovat.9.2. Stanovy nabývají účinnosti dnem 15. ledna 2002.
    3. Zápis z jednání ERFZ jednání ERF sepíše určený člen zápis, ve kterém se stručně zaznamenají projednané záležitosti, případně i výsledek hlasování. Zápis podepíše předsedající a zapisující.4. Zřízení ERF4.1. Zřízení ERF je v každé farnosti povinné. Farář ji zřídí nejpozději do 15. dubna 2002.4.2. Výjimku z povinnosti zřídit ERF uděluje diecézní biskup, který může ze závažných důvodů dát souhlas, aby místo ERF byli jmenováni pouze dva ekonomičtí poradci (viz kán. 1280 CIC).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00