Jak na věc


etický kodex pedagogických pracovníků

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

    Protože správně cílená a zajímavá e-mailová komunikace firem směrem k zákazníkům patří k důležitým marketingovým nástrojům. Ne všechny subjekty však dodržují základní pravidla a zákony, které k tomuto druhu marketingové komunikace patří. Proto jsme se společně se společností VIVmail rozhodli vytvořit „Etický kodex e-mailingu“ jako reakci na stále se zhoršující praktiky rozesílatelů hromadných sdělení, které poškozují uživatele, respektive zákazníky.
    Problémem je, že v žurnalistice se zde střetává svoboda slova s obecnou mírou vkusu, ochrannou soukromí, práva na čest a důstojnost a hledáním objektivní pravdy.


Etický kodex Virtuálního pomocníka

     Společnost se tímto zavazuje vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Tímto chceme podpořit osobnostní růst zaměstnanců, jejich vzdělávání, používání nových technologií pro práci a vytvářet pro každého příjemné pracovní prostředí. Všechny vztahy v rámci společnosti, tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci jako i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými mají užívat vzájemné důvěry umožňující bezbariérovou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích. Jakékoliv užití hrubých slov, osočovaní, ponižování,diskriminace, násilí, psychické či fyzické obtěžování je zákázáno. Každý zaměstnanec má předcházet konfliktům na pracovišti. Pokud však dojde ke konfliktu, každá ze stran má kultivovaně a vstřícně přispět k jeho vyřešení. Po dobu vykonávání pracovních činností přicházejí zaměstnanci do styku s důležitými, často s důvěrnými informacemi společnosti, ale i jejích klientů, jako i s informacemi o finanční či rodinné situaci k
     Etický kodex je firemní dokument strategického významu, představuje souhrn etických principů, norem a pravidel, které jsou závazné pro každého zaměstnance společnosti, nezávisle od toho, jakou funkci vykonává, jako i pro všechny, kteří vystupují jménem společnosti. Etický kodex vychází z etických principů, zodpovědnosti, respektování lidské důstojnosti, čestnosti, tolerance. Každý zaměstnanec se má chovat tak, aby se vyhnul porušení Etického kodexu. Každý zaměstnanec, který ví o porušení Etického kodexu, je povinný ho nahlásit přímému nadřízenému anebo pracovníkovi pověřenému řešit etické záležitosti. Ten, kdo oznámí porušení Etického kodexu, nebude žádným způsobem sankcionován. V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se Etického kodexu má každý zaměstnanec právo žádat o vysvětlení.


 Etický kodex Asociace inkasních agentur

     Všichni zaměstnanci společnosti, včetně jejího vedení, jsou zodpovědni za svoje konání, rozhodnutí a zvolené postupy při práci. Jsou si plně vědomi svých individuálních kompetencí, které obsahuje jejich práce, a hlásí se k pravidlům podnikatelské etiky a dbají na svoji profesní čest. Dobré jméno získává společnost dlouhodobou reputací bezúhonnosti a kompetentnosti. Každý zaměstnanec dbá o dobré jméno firmy, ochranu jejích zájmů a zavazuje se:


Etický kodex e-mailingu od Seznam.cz

     Našim cílem je vybudování dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře, čestnosti, korektním přístupu a uspokojování potřeb a zájmů našich zákazníků. Společnost ve vztahu ke klientům, potenciálním klientům a obchodním partnerům vystupuje vždy zdvořile, čestně a zodpovedně. Zájmy jednoho klienta neupřednostňuje nad zájmy druhého klienta a dodržuje princip rovného zacházení. Poskytuje klientům pravdivé, správné, aktuální a úplné informace o nabízených službách a nevyužívá nekalé praktiky podnikání, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit zákazníka. Společnost dbá na to, aby byly uspokojené přání a požadavky klienta a vyvíjí maximální úsilí, aby se našlo vzájemně výhodné řešení. Našim cílem je kvalitní, rychlá a dobře organizovaná práce pro klienta. Všechny informace týkající se společnosti, jejích klientů a obchodních partnerů se považují za důvěrné bez možnosti jejich poskytnutí třetí straně. Společnost nebude zneužívat svoje postavení na trhu a zavazuje sa vytvářet
    Virtuální pomocník Česká republika (dále VPCZ anebo společnost), zastoupená společností Trends & Events, s.r.o., vyhlašuje, že bude dodržovat tento Etický kodex, který představuje principy moderního, dynamického, čestného a zodpovědného podnikání.
    Tento kodex je souhrnné pojmenování psaných i nepsaných norem, které lze uplatnit v žurnalistice.  Jsou to takzvaná vodítka pro novináře, jak se rozhodovat v každodenních etických otázkách. Tyto etické kodexy přijímají jednotlivé redakce, organizace a státní instituce.
     Společnost i zaměstnanci se zavazují při všech svých činnostech dbát o ochranu životního prostředí. Zaměstnanci jsou povinni bezodkladně upozornit vedení společ̌nosti o jakýchkoliv aktivitách společ̌nosti, zaměstnanců anebo třetích stran, které ohrožují životní prostředí.


Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

    Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy KHS, a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto kodexu.
     Společnost je přesvědčená o spravedlivé a otevřené konkurenci na celosvětovém trhu, a proto respektuje zákony regulující konkurenční vztahy. Ke konkurenci se chová čestně, v souladu s dobrými mravy soutěžení a v zájmu dobrého jména celého odvětví. Respektuje dobré jméno konkurence, přičemž se všemi konkurenty jedná jako s rovnocennými partnery. Při jakémkoliv kontaktu s konkurencí jsou zaměstnanci povinni postupovat s náležitou obezřetností tak, aby se předešlo porušovaní zákonů. Zaměstnanci společnosti nesmí především šířit informace o podílu společnosti na trhu, její podnikatelské strategii a jiných interních záležitostech a také se nesmí zapojovat do žádných aktivit, kterými by mohli porušit zákony ochraňující konkurenci. Při propagování nabízených služeb používá společnost pravdivé a komplexní informace, aby se klient mohl vždy rozhodnout na základě faktů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00