Jak na věc


energetický specialista liberec

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

     titulní list,identifikační údaje,popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,varianty z návrhu jednotlivých opatření,výběr optimální varianty,doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce,kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.
    Energetický audit může provádět pouze energetický auditor s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí energetického auditu je rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů a vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů. V dalším kroku energetický audit navrhuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu, a to minimálně ve dvou vhodných variantách kombinací opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení. V závěru energetický audit doporučuje jednu z variant k realizaci a odůvodňuje její výběr.
    budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie:


Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

     budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie:
    Nabízíme poskytování služeb spojených s nákupem a distribucí energií a správu energetických zařízení.
    ATALIAN chápe Energetický management jako službu, která vede k racionálnímu využití energií od procesu plánování její spotřeby ve fázi projektu po optimalizaci nákladů na její pořízení a spotřebu. Mezi poskytované služby patří především:
     pro fyzické a právnické osoby vyšší než 700 Gj (194 MWh) ročněorganizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace vyšší než 700 Gj (194 MWh) ročně
    Energetický audit je zásadní pro rozhodování o Vaší investici. I když jej vyžaduje zákon nebo poskytovatel dotace, energetický audit se vyplatí zpracovat kvalitně. Je lepší zaplatit 100 % a získat cenné strategické informace, než jen 80 % za bezcenný kus papíru.


Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

    titulní listúčel zpracování podle § 9a zákonaidentifikační údajestanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudekevidenční list energetického posudkukopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona
    Energetický audit se zpracovává pro účely zmapování a efektivního návrhu opatření, která zajistí úsporu energie užívané v budově nebo technologickém zařízení.Předmětem doporučených opatření v Energetickém auditu podle nové vyhlášky č. 480/2012 již nejsou opatření, jejichž celková návratnost je vyšší, než 20 let při uvažovaném růstu cen 3% ročně.Tato opatření musí být navržena nezávisle a objektivně.
    pro fyzické a právnické osoby vyšší než 700 Gj (194 MWh) ročněorganizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace vyšší než 700 Gj (194 MWh) ročně


Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

     posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem vyšším než 200 kWposouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud se buduje nový zdroj energie, nebo pro změnu dokončených stavebposouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, při budování nového zdroje nebo pro změnu dokončených stavebposouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí, nebo využití obnoviteln&#
    Energetický audit je složitým procesem zpracování podkladů, který zahrnuje minimálně jednu návštěvu hospodářství a následně několik dnů práce na vstupech do výpočtů, hodnocení z hlediska norem a předpisů a návrhu optimálních variant úsporných řešení.Jeho zpracování se zásadně liší podle hodnocené budovy či zařízení.Práce trvají od 1 týdne u nejmenších až po několik měsíců u větších staveb a zařízení.
    Energetití auditoři EkoWATTu mají bohaté zkušenosti s audity všech typů energetických systémů od obytných domů, přes veřejné budovy a průmyslové podniky až po záměry výstavy či rekostrukce vodní, větrné či fotovoltaické elektrárny. Zpracovávali jsme energetický audit i pro specifické budovy (např. historické) a zkušenosti máme i s rozsáhlými nergetickými audity obytných a administrativních budov.


Energetický audit a energetický posudek - Real plus energy

    Písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení
    Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Časová platnost auditu neexistuje.
    Činnost zaměřená na trvalé udržení stabilizovaného provozního stavu energetických zařízení se zřetelem na zachování minimální možné spotřeby energie. Spočívá v pravidelné registraci a vyhodnocování parametrů určujících spotřebu energie. Důležitou součástí energetického managamentu je stanovení cílů spotřeb energií s ohledem na maximální úspory a minimalizaci dopadu energetiky do životního prostředí. Energetický manažer trvale ovlivňuje uživatele a vede ho k energeticky vědomému jednání.
     rodinné a bytové domy veřejné budovy – školy, školky, instituce a úřady stavby komerčního účelu administrativní objekty


4 energetické audity objektů Penny Market

    Energetický audit je často požadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy či jiné snižování energetické náročnosti objektu nebo na instalaci obnovitelného zdroje energie (např. dotační program EKO-ENERGIE). Bývá i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energetických investic.
    Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu a nebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.
    Energetický audit je definován zákonem 406/2000 Sb. takto:Písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.


Energetický audit palác Myslbek

    Energetický posudek se zpracovává pouze pro zákonem vymezené oblasti. Jedná se o 5 oblastní povinných a 5 oblastí doporučených:
    pro fyzické a právnické osoby s celkovou spotřebou vyšší než 35 000 GJ (9 722 MWh) ročně v součtu za všechny budovy resp. energetická hospodářstvíorganizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s celkovou spotřebou vyšší, než 1 500 GJ (417 MWh) ročně v součtu všech spravovaných budov
     pro fyzické a právnické osoby s celkovou spotřebou vyšší než 35 000 GJ (9 722 MWh) ročně v součtu za všechny budovy resp. energetická hospodářstvíorganizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s celkovou spotřebou vyšší, než 1 500 GJ (417 MWh) ročně v součtu všech spravovaných budov


Energetický audit a energetický posudek

    posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem vyšším než 200 kWposouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud se buduje nový zdroj energie, nebo pro změnu dokončených stavebposouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, při budování nového zdroje nebo pro změnu dokončených stavebposouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí, nebo využití obnoviteln
    Získané zkušenosti ze zpracování studií, komunikace s žadateli i projektanty uplatňujeme při kompletním zpracování a podání žádostí do dotačních titulů.
     titulní listúčel zpracování podle § 9a zákonaidentifikační údajestanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudekevidenční list energetického posudkukopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona
    Písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.


Dotace a financování energetických projektů

    Také zpracoval téměř 100 energetických auditů budov (bytových domů, škol, poliklinik, veřejných budov, výrobních podniků aj.), které byly podkladem pro podání žádosti o podporu z dotačních titulů PANEL , Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikání a inovace - EKO-ENERGIE apod.
    Ekowatt v uplynulých letech zpracoval více než 200 posouzení instalací obnovitelných zdrojů, zateplení objektů či novostaveb v pasivním standardu pro dotační programy ze Státního fondu životního prostředí?


Energetický audit polikliniky Prosek, Lovosická 40/440

    titulní list,identifikační údaje,popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,varianty z návrhu jednotlivých opatření,výběr optimální varianty,doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce,kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00