Jak na věc


ekologické kotle na dřevo a uhlí

Odmašťovač CODI ENERGIC (náplň)

    Prodáváme ekologické čistící prostředky, které nezatěžují životní prostředí. V této kategorii najdete alternativní prostředky pro domácnost, které neobsahují zdraví škodlivé chemikálie a nezatěžují tak životní prostředí. Nabízené ekologické čistící prostředky jsou biologicky odbouratelné a splňují ekologické požadavky současné doby.
    Naše firma za Vás vše vyřídí rychle, bezchybně a s plnou právní odpovědností za výsledek. Pro případ způsobení škody nesprávným postupem, včetně uložení sankce v důsledku takového nesprávného postupu, jsme pojištěni! 
    zastoupení před celním úřadem ve věci získání povolení k nabytí zemního plynu osvobozeného od ekologické daně - povolení k nabytí elektřiny osvobozené od ekologiké daně, ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
    Kvalifikovaně Vás zastoupíme v jakémkoli řízení ve věcech práva životního prostředí, od vyřízení žádosti po zpracování a podání odvolání či správní žaloby. Nemusíte se zabývat oborem, kterým se detailně zabývají jiní. Věnujte se plně svojí vlastní profesi a na podnikovou ekologii si objednejte nás.
    Ekologický levandulový koupelnový čistič ve spreji pro čištění koupelnové keramiky, sanitárního zařízení i kovových koupelnových doplňků. Odstraní špínu,...


AKCE Bio-D čistič na koupelny - s rozprašovačem 500ml

    Uvedeme Váš podnik do plného souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší či nakládání s chemickými látkami a přípravky. Připravíme Vás na audit podle normy ČSN EN ISO 14001.
    Naši odborníci, výhradně VŠ vzdělaní v oborech technická chemie, ochrana životního prostředí a právo životního prostředí, Vám poradí, zpracují dokumenty nebo Vás zastoupí před orgány veřejné správy v těchto oblastech:
    zpracování hodnocení rizik ekologické újmy podle nař. vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (ve vazbě na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě). Subjekty provozující činnosti dle přílohy č. 1 zákona byly povinny provést hodnocení rizik ekologické újmy do konce roku 2012.
    průběžná evidence odpadů, hlášení o produkci a nakládání s odpady, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (skladování, úprava odpadů), zařazení odpadů podle katalogu odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, odpadový hospodář, doporučení vhodného způsobu likvidace odpadů


Odstraňovač skvrn (s pumpičkou)

    zařazení mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, provozní řád zdroje znečišťování, provozní evidence, regulační řád zdroje znečišťování, hlášení o poplatku za znečišťování ovzduší, vyřizování povolení staveb a provozu zdrojů znečišťování ovzduší, zásady správné zemědělské praxe
    Řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření zahájí příslušný orgán z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik.
    Koncentrovaný univerzální čisticí a dezinfekční prostředek zničí až 99,9% bakterií(včetně E.coli, salmonely a MRSA). Vhodný na umyvadla,dřezy, sporáky,...
    Jemně parfémovaný přípravek osvěžuje vzduch a účinně odstraňuje zápach cigaretového kouře a výparů v domácnostech, kancelářích, zasedacích místnostech,...
    Koncentrovaný čisticí prostředek je vhodný především pro úklid sanitárního zařízení WC, koupelen, dlaždic, podlah, dveří, skel, ale i k mytí kuchyňského...


Hodnocení rizik ekologické újmy

    Německá značka Sonett působí na trhu již 30 let a patří mezi špičky v oboru ekologických čistících prostředků. V nabídce značky Sonett najdete ekologické prostředky na praní, ekologické čistící prostředky, ekologické prostředky na nádobí, ekologické dezingekční prostředky a další. Prostě kompletní ekologické čistící prostředky pro vaši domácnost. Tyto ekologické prostředky neobsahují škodlivé látky jako např. suroviny z ropy, fosfáty, optické zjasňovače, syntetické vonné látky, konzervanty a barviva, které jsou používané v běžně dostupných čistících prostředcích. O jejich nezávadnosti a kvalitě svědčí certifikáty Ecocontrol,Eco Garantie a Vegan Society (vhodné i pro vegany). Většina rostlinných surovin totiž pochází z ekologického nebo bio-dynamického zemědělství a samozřejmě tyto prostředky nejsou testovány na zvířatech.
    Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách, znečištěné půdě.
    enviromentální hodnocení, enviromentální politika, enviromentální aspekty, dokumentace EMS, příprava na certifikační a recertifikační audit, výkon funkce interního auditora
    žádost o vydání integrovaného povolení, zastoupení ve všech jednáních v rámci procesu vyřizování integrovaného povolení, aktualizace integrovaného povolení, komunikace s centrální ohlašovnou MŽP, hlášení do integrovaného registru znečišťování


Čistič nerezových povrchů CODI INOX

    Dne 17. 8. 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Zákon je implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. Zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě. Zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny provozní činností podrobně uvedenou v příloze č. 1 zákona. Týká se např. zařízení podléhající integrovanému povolení, zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů, vypoušt
    Použitím těchto ekologických čistících prostředků nezatěžujeme přírodu a pomáháme k jejímu obnovování.
    povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, dovoz, uvedení na trh a do oběhu a distribuce nebezpečných látek, registrace, způsob balení a označování látek a přípravků, havarijní plán, bezpečnostní listy, prevence závažných havárií, hodnocení závažných rizik
    Nápravná opatření v případě vzniku zjištěné ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření a neprodleně sdělit příslušnému orgánu informaci o důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy. Provozovatel musí vypracovat návrh nápravných opatření a předložit ho příslušnému orgánu ke schválení. Tento orgán může kdykoliv požádat provozovatele o informaci o bezprostřední hrozbě ekologické újmy.
    Služby poskytujeme samostatně vlastním jménem, ale jsme schopni je poskytovat též v rámci facility managementu ve spolupráci s profesionálními správci budov a zařízení.  


Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

    nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami, povolení k odběru povrchových a podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních vod, kanalizační řád, havarijní plán, povodňový plán, provozní řád ČOV, provozní řád úpravny vody, poplatkové hlášení, poplatkové přiznání, měření vodotěsnosti jímek
    Preventivní opatření jsou taková opatření, která provede provozovatel v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy (provozovatel neprodleně sdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00