Jak na věc


ebrietas ethylica

Detail hesla - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu

    Lehká podnapilost zhruba odpovídá alkoholémii 0,5–1,5 promile. Intoxikovaný jedinec se v důsledku snadnějšího překonávání společenských zábran chová uvolněně, je hovorný, jeho sebevědomí je lehce zvýšené, prodlužuje se reakční čas, sebekontrola je snížená. I hladiny pod 0,5 promile mohou v tomto směru psychiku lehce ovlivnit, což pro výkon zodpovědné činnosti (např. u řidičů) představuje nebezpečí.
    Přítomnost alkoholu v krvi se zjišťuje Widmarkovou reakcí, která spočívá v oxidaci dvojchromanu draselného alkoholem za pomoci kyseliny sírové. Jde o nespecifickou reakci, která zachycuje přítomnost i dalších těkavých látek (aceton, acetaldehyd, vyšší alkoholy aj.). Tyto látky lze přesněji identifikovat pomocí plynové chromatografie. Pro orientační zjištění přítomnosti alkoholu v dechu se používá detekčních trubiček pod označením Detalcol. Při pozitivním výsledku se žluté krystalky dvojchromanu draselného mění na zelený síran chromitý.


Ebrietas, Daughter of the Cosmos

    V povědomí odborné veřejnosti se dosud udržuje dělení na vývojová stadia alkoholismu dle Jellineka. I. stadium (počáteční, prealkoholické) zachycuje údobí, kdy si piják uvědomuje, že pije jinak než druzí, že mu alkohol přináší úlevu v jeho problémech, a proto zvyšuje frekvenci pití a jeho dávky. Ve II. stadiu (prodromálním, varovném) se zvyšuje tolerance, piják se za pití stydí, objevují se okénka. Toto stadium zhruba odpovídá termínu „škodlivé užívání“ resp. „abúzus“ alkoholu. Ve III. stadiu (rozhodném, kruciálním) stále stoupá tolerance, v důsledku častého pití narůstají konflikty (i se zákonem), rozpadají se interpersonální vztahy. IV. stadium se nazývá konečné, terminální – odpovídá nejspíše syndromu závislosti s poklesem tolerance, společenskou degradací a úpadkem tělesného a duševního zdraví.
    Při alkoholémii nad 2,5 promile jde o těžkou podnapilost, která vede k bradypsychii a perseveracím, řeč je setřelá, dysartrická, poruchy taxe a rovnováhy jsou velmi nápadné, intoxikovaný jedinec se v tomto stavu často pomočí a pokálí, při zvracení může dojít k aspiraci a udušení zvratky. Alkoholémie nad 5 promile se považuje za letální, odolní jedinci však přežijí i hladiny daleko vyšší.


Slovník cizích slov po stránkách

    Dramatický obraz poskytuje odvykací stav s deliriem tremens, které se vyvine většinou do 24–36 hodin po poslední konzumaci alkoholu. Jsou však známé i případy, kdy delirium propukne během pití. K prvním příznakům deliria tremens patří nespavost, psychomotorický neklid, úzkostné rozhlížení, psychická tenze, reagování na indiferentní zvuky a třes. Delirium propuká v plné síle v pozdních večerních a nočních hodinách, kdy hrubý třes a kvalitativní porucha vědomí jsou pro diagnózu vedoucími příznaky. Pacient je zarudlý v obličeji, potí se, je neklidný, jeví tendenci utíkat z lůžka, shazuje se svého těla halucinovaná drobná zvířata (mikrozoopsie), nejčastěji myši. Iluzivně vnímá přítomné osoby, odpovídá halucinovaným hlasům, stoupá TK, pulsová frekvence i teplota. Pokud porucha trvá řadu dnů, dochází k vyčerpání organismu a vážným tělesným komplikacím (bronchopneumonie, kardiální selhání). V dřívějších dobách se uváděla 5% letalita; i při dnešních terapeutických možnostech může dojít k úmrtí
    Terapeutická opatření přicházejí v úvahu při těžké opilosti, kdy hrozí aspirace zvratků, útlum dechového centra a podchlazení. Stavy hlubokého bezvědomí spadají do péče ARO – nutno monitorovat základní životní funkce. Doporučuje se parenterální podávání vitaminu B1, úprava hypoglykémie a hypokalémie infúzemi, v kritických případech hemodialýza.
    Prostá podnapilost – ebrietas simplex – je nejčastějším projevem akutní intoxikace; její klinický obraz nemusí vždy odpovídat alkoholémii, vedle množství požitého alkoholu hraje roli individuální tolerance, věk, celková odolnost a momentální fyzický a psychický stav.
    Alkoholová halucinóza vzniká po dlouholetém abúzu alkoholu. Jejím hlavním příznakem jsou sluchové halucinace typického charakteru. Pacient slyší zpravidla dva hlasy, z nichž jeden ho chválí, druhý haní (anatagonistické halucinace). S tím je spojena úzkost a nespavost.


Poruchy vyvolané požíváním alkoholu

    Korsakovova alkoholová psychóza začíná většinou jako akutní psychotická porucha (delirium tremens, paranoidně halucinatorní syndrom), v jejímž průběhu se objevují hrubé poruchy paměti, trpí zejména vštípivost. V nepříznivě probíhajících případech po vymizení akutní psychotické symptomatiky zůstává obraz trvalé demence s úplnou ztrátou vštípivosti paměti K alkoholové demenci simplexního rázu může dojít i v důsledku mnohaletého abúzu alkoholu, aniž předchází akutní psychotická porucha. Spíše je výsledkem prohlubujících se organických povahových změn.
    Pokud pokračuje v abúzu gravidní žena, projeví se teratogenní účinky alkoholu ve zdravotním postižení dítěte v podobě fetálního alkoholového syndromu (FAS). Novorozenec je poznamenán menším tělesným vzrůstem, mikrocefalií, hypoplazií mandibuly a maxily, zúžením očních štěrbin a dalšími anomáliemi. V psychickém stavu mentální retardace a poruchy chování (obtížná vychovatelnost, sklon k agresivitě, zvýšená irritabilita, poruchy pozornosti, hyperaktivita aj.). Pokud alkoholička během těhotenství abstinuje, nebezpečí FAS nehrozí.
    Pokud se alkoholémie určí pouze Widmarkovou reakcí, pak se za nezvratný důkaz požití alkoholu považuje hladina 0,3 promile a vyšší. Hladina alkoholu po jeho požití dosahuje maxima za 30–90 minut, poté klesá rychlostí 0,12–0,18 promile za hodinu.


Rychlé sdělení autorům slovníku

    Syndrom závislosti se vedle příznaků fyzické a psychické závislosti projevuje ranními doušky, dosud vysokou tolerancí, několikadenními tahy, okénky, občasnými neúspěšnými pokusy o abstinenci; sociální komplikace vedou k rozpadu manželství a propadu v profesionálním zařazení. Klesá potence, vzrůstá žárlivost, dochází k agresivním projevům a celkovému zhrubnutí povahy. Své pití alkoholik racionalizuje, dle jeho názoru za ně může manželka, vláda, společnost apod.
    Z biologických metod se v současné době již upustilo od averzivní terapie typu tzv. „blinkaček“, které spočívaly ve vybudování podmíněného reflexu (alkohol = zvracení). Upouští se i od užívání disulfiramu (Antabus). Již se striktně netrvá na tom, aby pacient absolvoval alkohol-antabusovou reakci (AAR). Považuje se za dostatečné, když je přesně poučen o následcích, které by mělo při saturaci organismu Antabusem požití alkoholu (zarudnutí v obličeji, vzestup TK, tíseň na prsou, tenze, ztížené dýchání, tachykardie…). V komplexní protialkoholní léčbě se uplatňuje též acamprosat, který snižuje touhu po požívání alkoholu.
    V akutním stadiu Korsakovovy psychózy neuroleptika, při rozvíjející se demenci léčba užívaná při Alzheimerově demenci – selegilin, nootropika, je-li šance na zmírnění psychopatologické symptomatiky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14600
cache: 0024:00:00