Jak na věc


ebrietas ethylica

Rychlé sdělení autorům slovníku

    K odvykacímu stavu dochází po vysazení alkoholu v průběhu dlouhodobého abúzu. Jsou výrazné vegetativní příznaky (palpitace, tachykardie, vzestup TK, ortostatická hypotenze, někdy zvracení, malátnost, nespavost, tremor). Z psychických obtíží neklid, deprese, úzkost, poruchy soustředění, nevýkonnost, malátnost.
    Alkoholová halucinóza vzniká po dlouholetém abúzu alkoholu. Jejím hlavním příznakem jsou sluchové halucinace typického charakteru. Pacient slyší zpravidla dva hlasy, z nichž jeden ho chválí, druhý haní (anatagonistické halucinace). S tím je spojena úzkost a nespavost.
    Lehká podnapilost zhruba odpovídá alkoholémii 0,5–1,5 promile. Intoxikovaný jedinec se v důsledku snadnějšího překonávání společenských zábran chová uvolněně, je hovorný, jeho sebevědomí je lehce zvýšené, prodlužuje se reakční čas, sebekontrola je snížená. I hladiny pod 0,5 promile mohou v tomto směru psychiku lehce ovlivnit, což pro výkon zodpovědné činnosti (např. u řidičů) představuje nebezpečí.


Detail hesla - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu

    V povědomí odborné veřejnosti se dosud udržuje dělení na vývojová stadia alkoholismu dle Jellineka. I. stadium (počáteční, prealkoholické) zachycuje údobí, kdy si piják uvědomuje, že pije jinak než druzí, že mu alkohol přináší úlevu v jeho problémech, a proto zvyšuje frekvenci pití a jeho dávky. Ve II. stadiu (prodromálním, varovném) se zvyšuje tolerance, piják se za pití stydí, objevují se okénka. Toto stadium zhruba odpovídá termínu „škodlivé užívání“ resp. „abúzus“ alkoholu. Ve III. stadiu (rozhodném, kruciálním) stále stoupá tolerance, v důsledku častého pití narůstají konflikty (i se zákonem), rozpadají se interpersonální vztahy. IV. stadium se nazývá konečné, terminální – odpovídá nejspíše syndromu závislosti s poklesem tolerance, společenskou degradací a úpadkem tělesného a duševního zdraví.
    V akutním stadiu Korsakovovy psychózy neuroleptika, při rozvíjející se demenci léčba užívaná při Alzheimerově demenci – selegilin, nootropika, je-li šance na zmírnění psychopatologické symptomatiky.
    Z biologických metod se v současné době již upustilo od averzivní terapie typu tzv. „blinkaček“, které spočívaly ve vybudování podmíněného reflexu (alkohol = zvracení). Upouští se i od užívání disulfiramu (Antabus). Již se striktně netrvá na tom, aby pacient absolvoval alkohol-antabusovou reakci (AAR). Považuje se za dostatečné, když je přesně poučen o následcích, které by mělo při saturaci organismu Antabusem požití alkoholu (zarudnutí v obličeji, vzestup TK, tíseň na prsou, tenze, ztížené dýchání, tachykardie…). V komplexní protialkoholní léčbě se uplatňuje též acamprosat, který snižuje touhu po požívání alkoholu.


Ebrietas, Daughter of the Cosmos

    Korsakovova alkoholová psychóza začíná většinou jako akutní psychotická porucha (delirium tremens, paranoidně halucinatorní syndrom), v jejímž průběhu se objevují hrubé poruchy paměti, trpí zejména vštípivost. V nepříznivě probíhajících případech po vymizení akutní psychotické symptomatiky zůstává obraz trvalé demence s úplnou ztrátou vštípivosti paměti K alkoholové demenci simplexního rázu může dojít i v důsledku mnohaletého abúzu alkoholu, aniž předchází akutní psychotická porucha. Spíše je výsledkem prohlubujících se organických povahových změn.
    Terapeutická opatření přicházejí v úvahu při těžké opilosti, kdy hrozí aspirace zvratků, útlum dechového centra a podchlazení. Stavy hlubokého bezvědomí spadají do péče ARO – nutno monitorovat základní životní funkce. Doporučuje se parenterální podávání vitaminu B1, úprava hypoglykémie a hypokalémie infúzemi, v kritických případech hemodialýza.
    Při alkoholémii nad 2,5 promile jde o těžkou podnapilost, která vede k bradypsychii a perseveracím, řeč je setřelá, dysartrická, poruchy taxe a rovnováhy jsou velmi nápadné, intoxikovaný jedinec se v tomto stavu často pomočí a pokálí, při zvracení může dojít k aspiraci a udušení zvratky. Alkoholémie nad 5 promile se považuje za letální, odolní jedinci však přežijí i hladiny daleko vyšší.


Slovník cizích slov po stránkách

    Prostá podnapilost – ebrietas simplex – je nejčastějším projevem akutní intoxikace; její klinický obraz nemusí vždy odpovídat alkoholémii, vedle množství požitého alkoholu hraje roli individuální tolerance, věk, celková odolnost a momentální fyzický a psychický stav.
    Úprava vodního a minerálního hospodářství, u deliria tremens clomethiazol (Heminevrin) 2–3 kapsle po 300 mg každé 3 hodiny do zklidnění stavu, preparát nepodávat déle než 10 dní, vysazovat postupně, jde o návykovou látku. Lze užít i atypického neuroleptika tiapridu. Z trankvilizérů se doporučuje chlordiazepoxid. clorazepat, příp. diazepam.
    Pojmem ebrietas complicata se označuje podnapilost, při níž dochází ke kvantitativním změnám v reakcích podnapilého jedince. Neadekvátně silně reaguje na slabý podnět, souvislost mezi podnětem a reakcí je však nepopiratelná. Komplikovaná podnapilost bývá někdy vyprovokována interakcí alkoholu a psychofarmak.


Poruchy vyvolané požíváním alkoholu

    Zvláštním případem je patická opilost (ebrietas pathica), která je zvláštním případem mrákotného stavu. Za nepříznivých podmínek (vyčerpání, oslabení organismu hladověním, infekcí, dehydratací, horkem, individuální nesnášenlivost alkoholu, organické postižení CNS apod.), k ní může dojít po vypití i malého množství alkoholu. Běžné příznaky podnapilosti (např. ataxie) nejsou zpravidla patrné, chování bývá často agresivní a nemotivované. Na proběhlý stav je amnézie. Pokud dojde ke spáchání trestného činu, konstatování patické ebriety vede k zastavení trestního řízení.
    Přítomnost alkoholu v krvi se zjišťuje Widmarkovou reakcí, která spočívá v oxidaci dvojchromanu draselného alkoholem za pomoci kyseliny sírové. Jde o nespecifickou reakci, která zachycuje přítomnost i dalších těkavých látek (aceton, acetaldehyd, vyšší alkoholy aj.). Tyto látky lze přesněji identifikovat pomocí plynové chromatografie. Pro orientační zjištění přítomnosti alkoholu v dechu se používá detekčních trubiček pod označením Detalcol. Při pozitivním výsledku se žluté krystalky dvojchromanu draselného mění na zelený síran chromitý.
    Pokud se alkoholémie určí pouze Widmarkovou reakcí, pak se za nezvratný důkaz požití alkoholu považuje hladina 0,3 promile a vyšší. Hladina alkoholu po jeho požití dosahuje maxima za 30–90 minut, poté klesá rychlostí 0,12–0,18 promile za hodinu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00