Jak na věc


dusičnan sodný

Dusičnan rtuťnatý N/10, normanal

    Upozornění! Tento článek a video mají za cíl čtenáře pouze poučit a informovat o možnostech opatření dusičnanu v nouzových podmínkách. Nejedná se o návod k praktickému provádění! Ač se návody zdají jednoduché, přesto při praktické přípravě hrozí mnohá rizika od otravy, poleptání, popálení nebo i výbuchu. Jakoukoliv praktickou výrobu si tedy může dovolit pouze osoba s přiměřeným vzděláním z oboru praktické chemie. Dodržení všech bezpečnostních opatření jakož i použití vhodných prostředků a ochranných pomůcek musí být samozřejmostí.
    I zvlhnutý dusičnan draselný lze znovu použít, ale musí se před použitím znovu důkladně vysušit a rozmělnit. Při uchovávání a používání vždy dodržujte potřebnou opatrnost. Koncentrovaný dusičnan draselný je škodlivá látka a silné okysličovadlo. hrozí tedy i nebezpečí požáru.


Chemické a fyzikální vlastnosti:

    Oxidující látka. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár (R8). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S 17). Podle ČSN 46 5750 "Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv" je dusičnan amonný zařazen do třídy A, nevykazuje však výbušné vlastnosti. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46 5750. Teplota vzplanutí tohoto dusičnanu je 370 °C (stanovenou zkušební metodou podle ČSN 64 0149 "Stanovení vznětlivosti materiálu"). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici - vždy je nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit.
    Tuto chemikálii lze získat (extrahovat) z mnohých přírodních zdrojů. lze ho pak používat ke konzervování potravin a zejména k výrobě černého střelného prachu, speciálních pyrotechnických směsí a dále i k následné výrobě kyseliny dusičné. Ta je dalším prostředkem k výrobě složitějších výbušnin jako je nitroglycerin, dynamit.
    Hned po té lze bez smutnu a bez výčitek zvednout zase nový kámen. Kamenů je vždycky dost. Jsou levné, anonymní a nahraditelné. Z takových kamenů jsou vystavěny dějiny.
    Dráždí oči, dýchací orgány a kůži (R 36/37/38). Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a případně chraňte i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21).


Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

    9 – Abyste dusičnan draselný dále vyčistili, opět rozpustíme krystalky v nejmenším možném množství svařené (nebo lépe destilované) vody. Po rozpuštění znovu odstraňte krystalky soli, které se mohou vytvořit (viz. bod 7). Po té kapalinu znovu přelijte přes několik vrstev filtračního papíru, umístěte nejlépe do ploché nádoby a po té ji nechte odpařit na slunci, případně koncentrovaný roztok mírně zahřívejte až do konečného odpaření veškeré kapaliny. V misce pak zůstane pouze hrudkovitá usazenina, jakási krusta, samotného dusičnanu.
    2 – Jemný dřevěný popel – bělavý prášek vzniklý naprostým shořením kusů dřeva. Neměl by obsahovat dřevěné uhlíky ani jiné nečistoty. Je možno jej upravit prosetím přes síto. Na jednu várku asi půl malého hrnku (1/8 Litru).
    10 – Usazeninu opatrně vyškrábejte stěrkou nebo vhodným čistým kouskem dřívka na pevnou čistou podložku a nechte dobře s důkladně vyschnout. Ideální je místnost s co nejmenší vzdušnou vlhkostí, tedy třeba sluncem prohřátá půda, atd. Určitě ne kuchyně, kde stoupá pára z hrnců, prádelna, ani místnost s čerstvými (vlhkými) potravinami nebo schnoucím prádlem. Vysoušení škodí i větší počet lidí, kteří svým dechem taktéž značně zvyšují vlhkost vzduchu.
    Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).


Dusičnan draselný – kouzelná chemikálie

    Ten alkohol není nutný. Slouží k vysrážení sanitru (dusičnanu draselného) z vody, neboť sanytr je dobře rozpustný ve vodě, a však nerospustný v ethanolu. Stačí nechat roztok vykrystalizovat. Sice to bude trvat déle a výsledný produkt nebude tak čistý, ale ušetříte spoustu cenné suroviny. Pro přečištění je lepší vícekrát překrystalizovat pomocí malého množství horké vody. Alkohol se tedy žádné chemiké reakce neúčastní, přijde mi ho škoda.
    lesích místa kolem krmelců a napajedel, kde vysoká zvěř trousí výkaly, místa bohatá na ptačí trus pod stromy a pod skalami, kde hnízdí a hřadují práci.
    Zajímavé, ale připadá mi to trochu složité a nezapamatovatelné…a ty čtyři litry alkoholu by bylo možná pohodlnější vyměnit už rovnou za tu nedostatkovou výbušninu, tolik chlastu, to je úplný poklad v podmínkách války nebo úplného společenského rozvratu.
    Hnojivo je do ČR dodáváno v PE obalech po 50 kg a žocích BigBag po 500 nebo 700 kg. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00