Jak na věc


druhy úrazů úrazu

Kniha úrazů - 1 list - interaktivní pdf

    Dojde-li ke smrtelnému úrazu zaměstnance (Smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel) nebo vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní ohlásí zaměstnavatel pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
    Zaměstnavatel vede evidenci úrazů v knize úrazů. V ní zaznamenává údaje o všech pracovních úrazech, bez ohledu na to, jak dlouhou pracovní neschopnost způsobily. Kniha by měla sloužit jako spolehlivý doklad pro případ pozdějšího sepsání záznamu o úrazu.
    Velmi výraznou změnou je určování druhu zranění a zraněné části těla. Od 1.1.2015 je nutné uvádět tyto položky podle přílozy k nařízení vlády, včetně číselných kódů.
    Měl jsem pracovní úraz. Říznul jsem se v práci nožem. Mám 2.5cm řeznou ránu 2 stehy. Chtěl jsem se zeptat jestli mám nárok na vyplacení. Ale nejsem v pracovní neschopnosti. Děkuji za odpověď.
    Nově se hlášení změn dává i zraněnému a to v případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu.
    ( z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a podrobnosti stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.


Záznam o úrazu (rozšířený pro potřeby zákazníků BEZPO) - word - interaktivní pdf

    Dle zákoníku práce je každý zaměstnanec povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.
    V souvislosti s  pracovním úrazem vznikají povinnosti jak poškozenému zaměstnanci, tak zejména zaměstnavateli, který by měl dbát na to, aby byly objasněny příčiny vzniku pracovního úrazu, aby byl pracovní úraz zapsán v knize úrazů a následně byl vyhotoven záznam o úraze. Správné zaznamenání a následné objasnění příčin vzniku úrazu, může mít dopad na Vaše odškodnění pracovního úrazu. Dbejte proto pozornosti následujícím povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele.
    Od 1.1. se úraz (mino smrtelných) nemusí hlásit zdravotní pojišťovně zraněného. Pozor ale na povinnost, zaslat této pojišťovně záznam o úrazu. Tato povinnost zůstává.


Celé znění doplněného NV 201/2010 Sb.

    Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám. Formulář záznamu o úrazu je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Dbejte rovněž na to, aby byl vyhotoven záznam o Vašem pracovním úrazu s následujícími náležitostmi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00