Jak na věc


družstvo lípa varnsdorf

Zemědělské družstvo Lhota pod Libčany

    Najdete zde informace o aktuálním dění v družstvu, kontakty na vedení družstva a další telefonní čísla na důležité firmy zabývající se dodávkou vody, tepla, plynu, elektrické energie, nahlašování poruch. Dále je zde fotogalerie, mapa působiště, odkazy na instituce a různé dokumenty ke stažení.
    Menší družstva do 50 členů se představenstvo také i kontrolní komise zřizovat nemusí. Statutární orgán je předseda družstva a pravomoc kontrolní komise má vůči statutárnímu orgánu družstva každý člen družstva.
    Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu, každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle jiného právního předpisu. Stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona nebo stanov může stát členem družstva.
    K založení družstva již nyní stačí pouze 3 členové, přitom nezáleží zda-li jsou fyzické osoby či právnické osoby. Při zakládání družstva je nutné stanovit stanovy, které jsou platné po celou dobu své existence.


Zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem

    Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo má nejméně 3 členy a firma obsahuje označení “družstvo”. Firma bytového družstva obsahuje označení „bytové družstvo“. Firma sociálního družstva obsahuje označení „sociální družstvo“. Firma družstevní záložny musí obsahovat označení „spořitelní a úvěrní družstvo“, „družstevní záložna“, „spořitelní družstvo“ nebo „úvěrní družstvo“.
    V průběhu roku 2014 nedošlo ke změně statutárních orgánů družstva. Ke změně stanov došlo v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku, družstvo se řídí stanovami 16.5. 2014, kterými se přizpůsobilo zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Rozvahové období Zemědělského družstva  je od 1.1.   do   31.12.  a rozvahovým dnem je 31.12.,  k němuž jsou uzavírány účetní případy a účetní deníky.


Co musíte připravit, chcete-li založit družstvo?

    Vznik a vývoj družstva Původní zemědělská družstva byla zakládána již v 50 letech, takže současné ZOD Mirotice má dvě vývojové etapy. Původních družstev založených v období let 1949 - 1957 bylo celkem osm. V letech 1960 - 1961 se sloučila do tří samostatných zemědělských družstev a ta hospodařila až do roku 1976. V tomto roce vzniklo sloučením jedno zemědělské družstvo a to Jednotné zemědělské družstvo Mirotice. Až do roku 1992 hospodařilo toto družstvo na 2747 ha zemědělské půdy. Při transformaci družstev bylo rozděleno na dva právní subjekty - Zemědělské obchodní družstvo Mirotice a CEF Cerhonice. Tyto subjekty hospodaří od roku 1993.
    Zemědělské družstvo Lhota pod Libčany vlastní zhruba 35% podíl základního jmění v Agrodružstvu Lhota pod Libčany. Nejsou žádné dohody upravující rozhodovací práva.
    Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán družstva určený stanovami, s výjimkou kontrolní komise. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.


Vadí vám provozování večerky v č. p. 2925 s důsledky okolního nepořádku?

            Minimální výše základního kapitálu u družstva není zákonem stanovena, avšak výše vkladu je                pro všechny členy družstva stejná. Určí-li tak stanovy, může se člen podílet na základním          kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být         pro jednotlivé členy různá. Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským          vkladem a vstupním vkladem musí být splněna ve lhůtě určené ve stanovách, která nesmí být              delší než 3 roky. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to    neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. Členský vklad může být         peněžitý i nepeněžitý. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle        jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud         nevzniklo, dohodou zakladatelů. Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze nebo ustavující
    S družstvem lze komunikovat, připomínkovat a posílat náměty, nápady, ale i stížnosti prostřednictvím vzkazů. Stránky budou pravidelně aktualizovány a průběžně doplňovány o další materiály důležité k chodu našeho družstva.
    Zemědělské družstvo jako svoji hlavní činnost má pronájem majetku, vypořádávání restitučních nároků bývalého ZD a administrativní práce, které  jsou účtovány formou služeb od Agrodružstva Lhota pod Libčany na základě uzavřených smluv.
    K založení družstva je nutné podle zákona notářským zápisem osvědčit průběh ustavující schůze družstva, která přijímá stanovy a volí členy orgánů družstva. K založení družstva je třeba alespoň tří fyzických nebo právnických osob.


Zasedání představenstva Bytového družstva 265

    Družstvo vytváří základní kapitál pomocí vkladů členů družstva (každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem). Minimální výše základního kapitálu není v zákoně stanovena. Každý člen družstva se může podílet jedním, nebo i více vklady. Výše vkladů můžou být pro jednotlivé členy různé. Členské vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů.
    Ustavující schůze družstva vedle přijetí stanov zvolí členy orgánů družstva a schválí způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu. Návrh stanov vypracuje svolavatel, jímž je fyzická osoba písemně k tomu pověřená zájemci o založení družstva. Svolavatel svolá zájemce o založení družstva vhodným způsobem k ustavující schůzi.


Zasedání představenstva Bytového družstva 265 - ZMĚNA TERMÍNU

    Za nedodržení svých závazků odpovídá družstvo celým majetkem. Určí-li tak stanovy,                může členská schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen      "uhrazovací povinnost"). Uhrazovací povinnost se ve stanovách pro jednotlivé členy určí ve        stejné výši a nesmí být vyšší, než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu.               Pro všechny členy představenstva a kontrolní komise nebo pro některé z nich může být          uhrazovací povinnost určena až do výše desetinásobku základního členského vkladu, pokud     byla tato možnost upravena ve stanovách ke dni vzniku jejich členství v představenstvu nebo                v kontrolní komisi.
    ZOD Mirotice založili členové družstva za účelem společného podnikání. Družstvo má pronajatou půdu, která se nachází v osmi katastrálních územích. Většina půdy je pronajata od drobných vlastníků se kterými jsou uzavřeny nájemní smlouvy. ZOD je právnickou osobou, v jeho čele je představenstvo družstva. Vedením družstva je pověřen ředitel. V současné době hospodaří na asi 700 ha zemědělské půdy.


Přesun termínu odstávky teplé vody

    Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
     Družstvo se nachází v severozápadní části okresu Písek v Jihočeském kraji. Hospodaří v průměrné nadmořské výšce 430 m, roční úhrn srážek 588 mm a průměrná teplota 7,2 stupňů C. Hospodaří na půdách lehkých, středních místy až těžších jílovitých. V rámci okresu patří naše družstvo k perspektivním z hlediska dosahování ekonomických výsledků.
                    Členem orgánu družstva může být jen člen družstva, každý člen družstva má při hlasování v     orgánu                 družstva 1 hlas. Funkční období nesmí být delší než 5 let. Funkční období členů               voleného orgánu končí                 všem jeho členům stejně; to platí i pro delegáty.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00