Jak na věc


doly v čr

Fotogalerie Výstavba dolů uranového průmyslu (VDUP)

    Společnost Severočeské doly a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
    Stát převzal společnost OKD prostřednictvím svého podniku Prisko letos v dubnu. Za akcie zaplatil 80 milionů korun. Od té doby na informace o své budoucnosti zaměstnanci dolu Lazy a dolu Darkov čekají.
    O přesuny na jiné šachty ale v minulosti neměli zájem třeba horníci z Paskova, důl byl uzavřen na konci března minulého roku. Vadilo jim hlavně dojíždění a platy.
    Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Rekultivační činnost Severočeských dolů si získala uznání doma i v zahraničí.


Příprava na zahájení likvidace lokality Sviadnov

    Zaleťme si na exkurzi do dolu! Nebude to důl hloubkový, prozkoumáme několik uhelných povrchových ložisek, ale i tak je to zvláštní výprava. Ve vzduchu je cítit pekelný čoud, pásové dopravníky nepřetžitě sunou vytěžený materiál jako žíly a cévy ke zpracování, pomocné bagry a tatrovky vypadají titěrně. Alespoň proti obrovitým kolesovým rýpadlům a zakladačům. I já jsem malinký. Moucha zmateně poletující po uhelné pánvi. Lidé jsou hmyz. Vzpomínáte na přebal stavebnice Merkur s rýpadlem? Tady jsou. Skuteční oceloví obři ve svém zašedlém světě.
    Doly Lazy a Darkov, kde těží společnost OKD, mají být podle reorganizačního plánu uzavřeny na konci letošního roku. Stále však není jasné, kdy k jejich uzavření dojde.


Komise k OKD čeká ještě na 15 svědků

    Těžbu skrývky zajišťuje technologický celek řady TC3, skládající se z rýpadla K 10 000, dálkové pásové dopravy šíře 2200 mm a zakladače ZP 10 000, dále technologické celky TC2 tvořené rýpadly KU 800, K 2000 a KK 1300, dálkovou pásovou dopravou šíře gumového pásma 1800 mm až 2000 mm a zakladači ZPD 8000, ZP 5500, ZP 6600 a ZPDH 6300. Na uhelném lomu pro těžbu skrývky nad hlavou uhelné sloje a pro těžbu uhlí jsou nasazena rýpadla KU 300S a K 650 řady TC1. Těžené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou šíře 1200 mm a 1600 mm. Odtěžené skrývkové hmoty nutné k začištění uhelné sloje jsou dopravovány dálkovou pásovou dopravou šíře 1600 mm na vnitřní výsypku k zakladačům ZP 2500 a ZP 3500. Uhelné produkty jsou upraveny v souladu s jakostními požadavky odběratelů v rozsahu uvedeném v katalogu. Expedice uhlí je zajištěna pro široké spektrum odběratelů pásovou dopravou, po železnici a automobilovou přepravou.
    „Budeme to detailně řešit až poté, co bude společnost převedena, myslím si, že to bude jedna z prvních věcí, které budeme řešit a kde se bude rozhodovat o tom, jak bude činnost těchto dolech probíhat, jestli dojde k uzavření k závěru roku 2018 nebo jestli se to protáhne. Bude to hlavně rozhodnutí ekonomické,“ řekl v České televizi předseda představenstva společnosti Prisko Marián Klásek s tím, že jasno by mělo být do konce listopadu.
    Zaměstnance Prisko propouštět nechce. V případě zavírání dolů je převede na ostatní šachty v revíru, kde horníci naopak chybějí.„Pokud dojde k ukončení těžby na dole Lazy, tak všichni horníci, všichni zaměstnanci, kteří tam pracují, tak buďto tam budou působit dál na té dané lokalitě,nebo je přesuneme na jiné lokality v rámci OKD, kde je ta perspektiva minimálně na dalších 5 let,“ uvedl Klásek.
    O mzdách a konkrétním uzavírání šachet chce Prisko s horníky jednat v nejbližších týdnech. Na návštěvu společnosti se chystají i zástupci ministerstva financí.


Aktivisté požadují změnu energetické politiky

    Severočeské doly a.s., IČ 49901982, jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994. Společnost byla založena dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 495.
    Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízko sirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 23 mil. tun uhlí a je největším producentem hnědého uhlí v České republice.


Fotogalerie Důl Rako v Lubné u Rakovníka (podzemí)

    Roční těžba se pohybuje na hranici 10 mil. tun uhlí při cca 53 mil. m3 odklizu nadložních zemin. V současné době je již hornická činnost prováděna pouze na jedné lokalitě. Až do ukončení provozu Dolů Bílina budou všechny nadložní zeminy ukládány pouze na vnitřní výsypku. Při předpokládaných ročních těžbách uhlí v příštích obdobích ve výši 10 mil. tun by byla těžba lomu ukončena ve stávajících hranicích daných územně ekologickými limity dle vládního usnesení č. 1176/2008 okolo roku 2035. Závěrečná korekce limitu těžby v teritoriu tohoto dolu je zcela bezkonfliktní, neboť v prostoru, kam by se důl ještě mohl rozšířit, není žádné lidské sídlo. S obcemi, na jejichž katastrech by k závěrečné korekci limitu došlo, byly uzavřeny smlouvy, které závěrečnou korekci limitu těžby pro Doly Bílina umožňují. Tím by bezproblémově došlo k prodloužení životnosti tohoto dolu až do roku 2050 – 2055. Vytěžené uhlí na Dolech Bílina v závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, drcením a rozdružováním v

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00