Jak na věc


dokumentace zdolávání požáru

Architektonické, objemové a dispoziční studie

    Projektová dokumentace pro výběr dodavatele navazuje na již vypracovanou dokumentaci pro stavební povolení. V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohl být odpovědně zpracovaný výkaz výměr. Projekt společně s výkazem výměr by měl sloužit bezproblémovému ocenění zakázky stavebním dodavatelem. Podmínky pro zpracování nejsou stanoveny vyhláškou o dokumentaci staveb, zpravidla se vychází z podmínek dokumentace pro provedení stavby, dále může být koordinována s požadavky dotačních titulů apod.
    Studie řeší základní vztahy domu vůči svým budoucím obyvatelům a pozemku – jako zákazník tak získáte základní představu o tom, jak bude vaše stavba vzhledově i dispozičně vypadat a fungovat.
    Osobní údaje zpracovávané PREVENT mohou být v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, pracovnělékařských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
    Při poskytování pracovnělékařských služeb a při hlášení pracovních úrazů zpracováváme i zvláštní osobní údaje vyžadované příslušnými právními předpisy (údaje o zdravotním stavu).
    Dokumentace pro ohlášení stavby je vypracovávána v případě, kdy pro daný stavební záměr není třeba stavebního povolení, pouze je vyžadován souhlasu stavebního úřadu ...


Projektová dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)

    Pro účely BOZP musí zaměstnavatelé vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků.
    Úhly pohledu na projektovou dokumentaci se u některých investorů mohou zásadně rozcházet, proto je nutné už při zadávání dokumentace jasně vědět a stanovit si, k čemu má sloužit.
    Projektová dokumentace pro provedení stavby je dokumentace, která je charakterově velmi podobná dokumentaci pro výběr dodavatele. V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohla být prováděna stavba. Přesný rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb.
    PREVENT může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.


Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

    Správcem osobních údajů je takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě online aplikací a služeb PREVENT je správcem osobních údajů zaměstnavatel/organizace, který spravuje osobní údaje za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pracovnělékařských služeb subjektů údajů. PREVENT je zpracovatelem osobních údajů, které zpracovává při poskytování odborných poradenských služeb a online aplikací na základě smlouvy se správcem.
    Dokumentace k územnímu řízení definuje účel stavby, její umístění a její napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v místě výstavby. Slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí ...
    Do naší nabídky jsme přidali odvalovací frézku na ozubení TOS OFA 32A. Pro další informace klikněte zde.
    Rekonstrukční práce stávajících stavebních objektů musejí býti v některých případech povoleny místě příslušným stavebním úřadem. Jedná se o veškeré ...
    Dokumentace k územnímu řízení řeší zejména účel stavby a její umístění do terénu včetně napojení na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Dokumentace k územnímu řízení se spolu s příslušnými vyjádřeními přikládá k návrhu na vydání územního rozhodnutí resp. rozhodnutí o umístění stavby. Výsledkem územního řízení je rozhodnutí o umístění stavby, s náležitostmi, které určuje stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.


Prováděcí - realizační dokumentace

    Vyhláška o požární prevenci pak podle charakteru pracovišť a provozovaných činností vyjmenovává i další druhy dokumentace PO. Mezi dokumentaci o PO podle vyhlášky o požární prevenci patří:
    PREVENT poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné správy nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.
    Projektová dokumentace pro stavební povolení zpravidla navazuje na již vypracovanou dokumentaci k územnímu řízení, resp. na vydané územní rozhodnutí. Tento stupeň projektové dokumentace řeší konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálové specifikace atd., dále musí obsahovat řešení všech projektových profesí využívaných v objektu (elektroinstalace, ZTI, vytápění, statika, plyn, požární bezpečnost apod.). Přesný rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb.
    Nabízíme k prodeji obrážečku na ozubená kuželová kola s přímými zuby STANKO 5 A 250. Pro více informací kliněte zde.


Studie, návrhy exteriérů a interiérů

    Rádi bychom vás ujistili, že ve skupině PREVENT dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, které jsme pro vás v souvislosti se zpracováním osobních údajů připravili.
    V záznamech o činnosti v BOZP (např. záznamy o školení, záznamy o kontrolní činnosti apod.) je důležité pečlivě uvádět údaje prokazující plnění povinností zaměstnavatele v případě kontrol inspekce práči či řešení pojistných událostí při pracovních úrazech apod.
    Při poskytování pracovnělékařských služeb zpracováváme pro účely evidencí vyžadovaných příslušnými právními předpisy také datum narození, rodné číslo a adresu bydliště.
    Dokumentace BOZP by měla být zpracována nejlépe tak, aby byla využitelná v každodenním praktickém životě organizace. Místo objemných dokumentů čítajících doslovné přepisy citací právních předpisů a často končících pod vrstvami prachu v šuplíku je účinnější připravit dokumentaci jako jednoduché manuály s pokyny, se kterými nebude zatěžko pracovat všem zaměstnancům, aniž by k tomu potřebovali zkoušky odborné způsobilosti z poměrně širokého multidisiplinárního oboru, kterým BOZP bezesporu je.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

    Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Tyto osoby jsou řádně proškoleny o jejich ochraně a jsou povinny dodržovat mlčenlivost.
    Architektonické, objemové a dispoziční studie jsou typem dokumentace, který by měl být prvním výstupem práce projektanta či architekta. Většina projektových studií není povinná z hlediska zákonné legislativy, ale je to varianta výrazně doporučená. Vypracováním a odsouhlasením projektu ve fázi studie předejdete mnoha problémům a v konečném důsledku můžete ušetřit nemálo finančních prostředků.
    Řádné zpracování osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velký důraz na jejich ochranu. Tímto bychom vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které mohou být ve spojení se zpracováním osobních údajů důležité.
    Dokumentace pro provedení stavby je určitým obecným podkladem využívaným při vlastní realizaci stavebního díla. Obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik ...


Dokumentace pro stavební povolení

    Projektová dokumentace je základním stavebním kamenem při přípravě a realizaci stavebních záměrů. Na projektovou dokumentaci lze pohlížet z několika rovin, ovšem nejdůležitější je, aby sloužila dobře a bezproblémově k účelu, ke kterému je zpracována. Obecně lze říci, že základní úhly pohledu na projektovou dokumentaci jsou dva:
    Druhy a rozsah dokumentace požární ochrany jsou dány především mírou požárního nebezpečí provozovaných činností (kategorie bez požárního nebezpečí, zvýšené a vysoké požární nebezpečí). Na úvod by proto měl každý zaměstnavatel začlenit provozované činnosti podle klasifikace v zákoně o PO. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím je jedním z vyhláškou o požární prevenci taxativně stanovených dokumentů PO.
    V dokumentaci jsou uvedeny základní informace o investorovi, stavbě, celkové situaci stavby a řešení inženýrských sítí. Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Současně se vyřizují stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury.
    Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU garantující vysokou míru zabezpečení).


Projektová dokumentace skutečného provedení (případně pasport objektů)

    Dle požadavků Stavebního zákona, jeho prováděcích a souvisejících předpisů a v souladu s vývojem legislativy na úseku požární ochrany musí každá projektová dokumentace stavby (projekt) obsahovat požárně bezpečnostní řešení (požární zpráva - PBŘ).
    Dokumentace pro stavební povolení zpravidla přímo navazuje na dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Je vyžadována u veškerých staveb, které z důvodu svého rozsahu ...
    Na základě této dokumentace je vydáno stavební povolení. Je zde detailněji zpracována předešlá dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší i požárně bezpečnostní řešení a vnitřní instalace - voda, kanalizace, plyn, elektřina.
    Pokud budou zpracovávány zvláštní kategorie vašich osobních údajů (obvykle údaje týkající se zdraví), jejich obsah bude vždy minimální pro splnění právními předpisy požadovaného účelu. Zpracování může být prováděno na základě následujících právních titulů:
    Projektová dokumentace skutečného provedení se zpracovává po zhotovení (dokončení) díla. Někdy může být nahrazena jednoduchým pasportem stavebních objektů, který zachycuje stávající (konečný) stav. Tato dokumentace se odlišuje tím, že není dokumentací tvůrčí, která zpracovává různá témata, ale pouze zachycuje dokončené dílo.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    Tato dokumentace rozvíjí detailněji dokumentaci pro stavební povolení. Je rozšířena zejména o detaily částí konstrukce a výpisy všech prvků. Na základě této dokumentace lze sestavit plánovaný rozpočet stavby.
    Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) umožňuje jednoduché posouzení budov z hlediska kvality obalových konstrukcí, nároků na energii a tedy i nákladů pro její provoz. Od ledna 2009 vznikla dle novely zákona č. 406/2009 Sb. povinnost vlastnit tento průkaz ke každé novostavbě a také k některým druhům rekonstrukcí.
    Projektová dokumentace bouracích prací se zpracovává při demolicích objektů, které vyžadují povolení či souhlas stavebního úřadu – zpravidla si tuto dokumentaci stavební úřad vyžádá. V této dokumentaci musí být zachycen bouraný objekt (konstrukce) a charakter bouracích prací. Velký důraz zde je kladen na ohrožení životního prostředí demolovanou stavbou. Přesný obsah a rozsah se řídí vyhláškou 499/2006 Sb.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00