Jak na věc


dohoda o provedení práce formulář

Dohoda o pracovní činnostivzor - rok 2016 i rok 2017

    Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny do 10 tisíc Kč nebo přesně 10 tisíc Kč za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Takové příjmy může mít zaměstnanec i u více zaměstnavatelů.
    1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody o provedení práce („Dohoda“) provede pro Zaměstnavatele práce [___], a to v rozsahu podle potřeb Zaměstnavatelem. Práce bude prováděna v [___].
    Dohoda o provedení práce © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.
    ……………………………………………………………………………………………………………………..
    Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.


Z odměn do 10 tisíc se neplatí pojištění

    Tato Dohoda může být ukončena kteroukoliv Smluvní stranou písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
    Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU. Předem velice děkujeme.
    7. Pracovník je povinen konat práci svědomitě, řádně podle svých sil a znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohodě v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
    Místem výkonu práce je ……………………………………………………………………………………..


Dohoda o provedení prácevzor - rok 2016 i rok 2017

    Zaměstnavatel: ………………………………………   Pracovník: ……………………………………….
    se sídlem  ……………………………………………………………………………………………………………….
    5. Pracovník byl před uzavřením této dohody seznámen se svými právy a povinnostmi, pracovními podmínkami a s právními a ostat­ními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržo­vat.
    Za zaměstnance, jehož odměna (nebo součet odměn) přesáhla v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.


Dohoda o provedení práce v zákoně

    1. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám Smluvní strany sjednaly odměnu ve výši [___],- Kč za hodinu odvedené práce. Odměna je splatná jedenkrát měsíčně vždy do konce měsíce následujícího po vykonání práce.2. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran, vyplývající z této Dohody, se řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
    1. Práce bude provedena a tato Dohoda se uzavírá na dobu od [___] do [___]. 2. Práce bude ve výše uvedeném období prováděna v rozsahu nejvýše [___] hodin.  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..
    zastoupená (uvést statutárního zástupce)  ……………………………………………………………………
    Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.


Z odměn nad 10 tisíc se pojištění platí

    Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.
    ČOP …………………… rodné č. ……………………………………………………………………………………..
    Je-li odměna vyšší než 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.
    …………………………………………………………………………………………………………………….


Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti

    ……………………………………………………………………………………………………………….
    bytem …………………………………………………………………………………………………………..
    (Název zaměstnavatele) ................................................................. se sídlem v ...............................................................................
    6. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, zejména poskytnout potřebné základní prostředky, ochranné pracovní prostředky a dále poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat ostatní sjednané podmínky dohody.
    Dohoda o provedení práce je způsob, jak levně a jednoduše zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00