Jak na věc


dohoda o provedení práce formulář

Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti

    Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU. Předem velice děkujeme.
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………………..


Dohoda o pracovní činnostivzor - rok 2016 i rok 2017

    1. Zaměstnavatel seznámil Zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je povinen při práci dodržovat.2. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práce svědomitě, řádně a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
    (Název zaměstnavatele) ................................................................. se sídlem v ...............................................................................
    7. Pracovník je povinen konat práci svědomitě, řádně podle svých sil a znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohodě v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
    Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.
    1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody o provedení práce („Dohoda“) provede pro Zaměstnavatele práce [___], a to v rozsahu podle potřeb Zaměstnavatelem. Práce bude prováděna v [___].


Dohoda o provedení prácevzor - rok 2016 i rok 2017

    Obecně o dohodách konaných mimo pracovní poměrZávislou práci lze vykonávat vedle pracovního poměru i na základě právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). tyto smulní typy slouží zejména k uskutečnění prací menšího rozsahu.Pojmové rozdíly mezi pracovním poměrem a vztahy založenými dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr:- omezený rozsah výkonu práce (max 300 hodin v kalendářním roce)- zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhnout pracovní dobu- nevztahuje se na ně úprava skončení pracovního poměru a odstupného- smluvní odměňování je omezeno pouze hodinovou minimální mzdou- nevztahuje se na ně úprava pracovní doby, doby odpočinku, dovolené, - u obou dohod musí být dodržena úprava překážek v práci na straně zaměstnance § 191-198, a § 206 zákoníku práce - u DPČ možnost sjednání: práva na dovolenou a překážky v práci podle § 199 a 206 zákoníku práceDohoda o provedení práce § 75 a 77 zákoníku práce Dohod
    ……………………………………………………………………………………………………………….
    Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.
    se sídlem  ……………………………………………………………………………………………………………….


Dohoda o provedení práce v zákoně

    1. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám Smluvní strany sjednaly odměnu ve výši [___],- Kč za hodinu odvedené práce. Odměna je splatná jedenkrát měsíčně vždy do konce měsíce následujícího po vykonání práce.2. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran, vyplývající z této Dohody, se řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
    5. Pracovník byl před uzavřením této dohody seznámen se svými právy a povinnostmi, pracovními podmínkami a s právními a ostat­ními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržo­vat.
    bytem …………………………………………………………………………………………………………..
    Dohoda o provedení práce © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.
    Dohoda o provedení práce je způsob, jak levně a jednoduše zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti.


Z odměn nad 10 tisíc se pojištění platí

    ČOP …………………… rodné č. ……………………………………………………………………………………..
    Tato Dohoda může být ukončena kteroukoliv Smluvní stranou písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
    zastoupená (uvést statutárního zástupce)  ……………………………………………………………………
    Zaměstnavatel: ………………………………………   Pracovník: ……………………………………….
    4. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel pracovníkovi odměnu ve výši ………….. Kč. Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele po ukončení a převzetí výsledku práce.


Z odměn do 10 tisíc se neplatí pojištění

    Je-li odměna vyšší než 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.
    zapsaný v obchodním rejstříku ...................................... soudu v ...................................................., odd. .......................................
    1. Práce bude provedena a tato Dohoda se uzavírá na dobu od [___] do [___]. 2. Práce bude ve výše uvedeném období prováděna v rozsahu nejvýše [___] hodin.  
    …………………………………………………………………………………………………………………….
    Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00