Jak na věc


digitalizované archivy v česku

Digitalizované inventáře SOkA Brno-venkov

    Soupis pražského obyvatelstva, tzv. konskripce, sestává ze dvou časově oddělených řad: 1830–1910 a 1911–1949, přičemž léta 1910–1920 se v obou řadách vzájemně překrývají. Předcházející konskripce, vedená od roku 1770, pravděpodobně podlehla 8. května 1945 požáru Staroměstské radnice, kde Archiv hl. města Prahy sídlil. Dochovaná starší řada se dále dělí do několika oddílů: pražští domovští příslušníci (Praha v tehdejším územním rozsahu bez předměstí), cizí příslušníci (osoby příslušné do jiných měst žijící v Praze), „cizozemci" (zahraniční příslušníci žijící v Praze) a domy (evidence vlastnictví domů v Praze I.–VII.). V mladší řadě konskripce jsou zahrnuti pouze pražští domovští příslušníci. Evidence má podobu volných nesvázaných archů velikosti cca 50 x 40 cm (starší konskripce) nebo karet o velikosti cca 30 x 25 cm (mladší konskripce), které jsou abecedně uspořádány.
    Evidence obyvatelstva je prvořadým materiálem pro účely vědecké i soukromé, především rodopisné. Na základě údajů v ní uvedených lze identifikovat osoby i celé rodiny a získat o nich další informace týkající se dat narození (úmrtí jsou uvedena jen zřídka), sňatku, domovské příslušnosti, bydliště, povolání, v nové řadě též údaje o náboženské příslušnosti.
    Soupis pražského obyvatelstva, tzv. konskripci, vedl popisní referát (úřad) Magistrátu hl. města Prahy. Popisní úřad hlavního města Prahy patřil k nejstarším magistrátním úřadům. Vznikl současně s magistrátem v roce 1784. Jak napovídá název (byl označován též jako konskripční, tedy soupisný), byla jeho hlavní náplní evidence, soupis (v tehdejší terminologii popis) obyvatelstva, vedený zejména pro účely vojenské. Teprve o století později co do významu převážila agenda týkající se udělování a evidence domovské příslušnosti, doplněná agendou matriční a později státoobčanskou.


Státní okresní archiv Brno-venkov

    V současné době  je digitalizováno cca 400 dokumentů z fondu Knihovny SZM. Jedná se o časopisy, noviny, monografie. Jejich seznam najdete přímo v on-line katalogu knihovny.
    Vzhledem k tomu, že špatný fyzický stav popisních archů nedovoluje jejich předkládání badatelům v originální podobě, byla v rámci projektu Ad fontes zahájena systematická digitalizace oddílu pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Pořízené digitální reprodukce jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách Archivu hl. města Prahy. V Archivním katalogu lze zjistit, které digitalizované archy jsou v současné době dostupné. Informace z dosud neskenovaných archů starší konskripce jsou zpřístupňovány pouze formou placené rešerše - viz podávání žádostí. Rešerše v mladší řadě Soupisu pražského obyvatelstva z let 1911–1949 je možná pouze pro úřední a vědecké (nikoli běžné studijní) účely. Doporučujeme využít též digitalizované policejní přihlášky k pobytu z let 1850–1914, které jsou dostupné na webových stránkách Národního archivu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00