Jak na věc


dar z rozpočtu obce

Seriál Rozpočet a závěrečný účet obce

    66 m2  za cenu Kč 120,-- Kč za l m2, a to včetně stavby na       pozemku.  Vzhledem k tomu, že obec kupuje od pana Tomance výše uvedený pozemek, za cenu Kč 120,--, rozhodlo ZO o prodeji pozemku parc.č. 664, jehož prodej
    ZO pověřuje radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2011 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci  paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše Kč 200 tis. v rámci každého rozpočtového opatření.
    Sobota 16.2.2019 od 19:00hod. Hrát bude Dechová hudba Zdounečanka K ochutnání a prodeji vína z Vinařství Jakubík a.s. a místních vinařů. Připraveno občerstvení ze zabíjačkových specialit. Více informací a rezervace míst na tel.: 603 889 231.
    2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč pro Darmoděj z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 12.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.


Směrnice č. 1/2015 o poskytování finančních darů z rozpočtu obce Dobšice

    Starosta informoval o koupi RD č.p.28 na pozemku parc.č. 269 a pozemek parc.č. 269 a 270 v k.ú.Šitbořice do majetku obce za cenu 500Kč/m2 pod podmínkou, že bude vymazáno věcné břemeno užívání. Koupě schválena. Hlasování: 13 pro, 1 proti,  
    Individuální dotace bude schválena po dokončení stavby RD a ČOV a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikulovice, spolu s níže uvedenými doklady:


Kdo rozhoduje o (ne)poskytnutí dotace?

    V rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, jsme v loňském roce získali dotaci 385.351,-- Kč na Obnovu dětského hřiště v obci. V červnu 2018 jsme toto hřiště otevřeli a denně ho navštívilo několik desítek dětí, což nám dokázalo, že toto úsilí stálo za to. Projekt „Obnova dětského hřiště v obci Choustníkovo Hradiště“ obsahuje tyto herní prvky a mobiliář: • Lanová pyramida • Houpadla na pružině • Stezka odvahy • Troj věžatou sestavu s klouzačkami • Odpadkový koš • Informační tabuli Do projektu se zapojily děti ze Základní Logopedické školy a děti z kroužku mladí hasiči. Povídali si a „tvořili“ nové hřiště pomocí obrázků, které nám namalovali. Cílem projektu „Obnovy dětského hřiště v obci Choustníkovo Hradiště" bylo rozšíření dětského hřiště o bezpečné herní prvky, které budou sloužit nejen našim nejmenším, ale také pro děti ze Základní Logopedické školy a děti z Mateřské školy. Dalším cílem bylo vytvořit pro maminky klidovou zónu, kde se to
    3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 4317 trvalý travní porost o výměře 1173 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 7.625,- Kč.
    1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit neprodat pozemek p.č. 2235/4, ostatní plocha o výměře 461 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a také p.č. 4854, lesní pozemek o výměře 778 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.


Zápis z 27. zasedání Rady obce Střelice

    Hasiči mají novou cisternu Každý kdo se procházel po sobotním obědě po obci, si musel všimnout něčeho “jiného”. Sobota 12. 1. 2018 byla pro místní dobrovolné hasiče dnem svátečním. Po relativně krátké době bez auta si převzali “novou” cisternu. V brzkých ranních hodinách vyrazila jednotka společně se zástupci obce do obce Maršovice. Zde si naši hasiči převzali hasičský automobil CAS 24K Liaz. Tento nový automobil bezesporu usnadní práci a zajistí bezproblémový dojezd všem členům JSDH. Tento kup je velkým krokem vpřed jak pro hasiče tak pro ochranu naší obce. Nyní čeká členy dovybavení, lehký servis a zaškolení s kterým jim pomůžou hasiči z Hajnice a profesionální hasiči ze Dvora Králové. Hasiči by rádi poděkovali všem zástupcům obce za podporu. Dále by rádi poděkovali panu Martinu Siegerovi za technickou pomoc při výběru tohoto vozidla. Fotky - Volný čas - Fotogalerie - 2019
    5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 49.000,- Kč pro Junák – český skatu, středisko Slunce Jeseník z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    4. Záměr poskytnutí individuální dotace na výstavbu domovní čistírny odpadních vod stavebníku rodinného domu na p.č. 2633/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, panu Jiřímu Moravcovi, výši 40% uznatelných nákladů na stavbu, max. však 25 000 Kč.
    Finanční dar ve výši 5000,- se poskytuje každému narozenému dítěti od 1.1.2011 při příležitosti vítání občánků v případě, že alespoň jeden z rodičů a dítě jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a trvale v obci žijí.
    Schválení prodeje části obecního pozemku p.č. 2643 nově označeného dle GP 734-53/2010 2643/12 na dotvoření staveb. pozemku na ulici V Akátkách za cenu 120Kč/m2.


Dotace programové a individuální

    Schválení převedení výsledků hospodaření za rok 2010 do rezerv. fondu příspěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši Kč 198 043,46 a příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši Kč 120 733,87.
    3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Český svaz chovatelů, okresní organizace Jeseník, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
    Oblastní charita Uherské Hradiště přijme: - pečovatelky do terénní odlehčovací služby - zdravotní sestru do Charitního domova Hluk - zdravotní sestry do terénu
    V pátek 15.2.2019 v 16,30 h se v tělocvičně ZŠ Tupesy koná karneval. Karnevalem provází DJ Simens, připravena je spousta zábavy, her a soutěží, malování na obličej, bufet zajištěn. Bohatá tombola pro každé dítě. Vstupné 40,- Kč. Viz přiložený plakát.
    2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 35.000,- Kč pro Lucky Horse Ranch s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00