Jak na věc


důchodová kalkulačka odchod do důchodu

Co nám řekne důchodová kalkulačka

    Zaměstnavatel má povinnost odevzdat evidenční listy důchodového pojištění za rok 2014 nejpozději do 30.4.2015. ELDP se odevzdává za všechny zaměstnance. Na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen dodat evidenční list do 8 dnů.
    Doporučíme vám finančně nejvýhodnější postup: Vypočítáme důchod v různých variantách, pomůžeme omezit negativní vlivy a podpořit to, co důchod zvýší. Zabýváme se všemi případy důchodů vč. hornických, invalidních či se zahraničním prvkem. Stávajícím důchodcům identifikujeme možnou chybu ve výpočtu. Za dobu v důchodu si tak přilepšíte i o desetitisíce.
    Přijetí klienta do ZSS k trvalému pobytu se ČSSZ neoznamuje, je-li dosavadní výplata důchodu zařízena poukazem na účet nebo k rukám jeho zákonného zástupce (opatrovníka) či zvláštního příjemce a tento způsob výplaty důchodu nemá být změněn. Při výplatě důchodu na účet klienta/ky nebo jeho manžela/ky, je nutné ČSSZ oznámit změnu adresy trvalého bydliště.
    Oddíl II. – vyplňuje se při odchodu klienta (klientky), kterému (které) byl pro příjem důchodu ustanoven zákonný zástupce (opatrovník)  nebo zvláštní příjemce, na soukromou adresu


Chybně vypočítané důchody – velký skrytý problém

    4.       Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).
    Co je to evidenční list důchodového pojištění, zkráceně ELDP? Na tomto listě informuje zaměstnavatel Českou správu sociálního zabezpečení o hrubém výdělku zaměstnance za kalendářní rok. Evidenční listy slouží jako podklad pro výpočet důchodu.
    pan (paní) (příjmení a jméno):  ……………………………………………………………………………………………………….
    Zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS) (název a adresa):  ………………………………………………………………..
    Přemístění klienta do zdravotnického zařízení se ČSSZ oznamuje tehdy, byl-li pobyt důchodce v ZSS definitivně ukončen a výplatu jeho důchodu zařazenou do hromadného výplatního seznamu  je třeba zrušit.


Příklad jak termín odchodu ovlivňuje důchod - tažením jezdcem uvidíte změny v hodnotách níže:

    Klient (klientka) žádá, aby další výplata jeho (jejího) důchodu dosud zařízená v hotovosti prostřednictvím České pošty byla změněna a souhlasí s tím, aby další výplata jeho (jejího) důchodu byla zařízena  ke splatnosti 15. dne v měsíci a realizována  formou hromadného  výplatního seznamu.
    1.       Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.


Evidenční list důchodového pojištění – dostanu kopii?

    3.       Je-li podávána žádost o invalidní nebo starobní důchod, uvádí se údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů (v letech 2011 až 2013 o období prvních 21ti kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží (ve smyslu ust. § 192 zákoníku práce) náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (snížená odměna), a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna. Je-li žádost sepisována s časovým předstihem, je zaměstnavatel (v souladu s ust. § 35a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) povinen případnou dočasnou pracovní neschopnost vzniklou následně (po odeslání tohoto potvrzení), která trvá k požadovanému datu přiznání výplaty dávky, nahlásit plátci důchodu dodatečně, a to do 8 dnů ode dne, kdy se dozví o jejím vzniku.
    Ano, zaměstnavatel vyhotoví evidenční list ve třech provedeních. Jedno odevzdá příslušné OSSZ, jedno si nechá a jedno předá zaměstnanci. Zaměstnanec ELDP podepisuje a stvrzuje tak správnost údajů. Pokud s údaji na evidenčním listu nesouhlasíte, obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.
    Již pátým rokem přesluhoval a chtěl provést výpočet důchodu. Byl potěšen, když jsme mu vyčíslili možnost požádat o důchod zpětně. Nejvýhodnější, při době optimalizace do 80 let věku, bylo požádat o důchod k datu 630 dní po řádném důchodovém věku a nechat si jednorázově vyplatit důchod za 3 roky
    I když měla od ČSSZ přehled dob důchodového pojištění, nebyla si jistá, kolik má vlastně „odpracovaných“ let, s ohledem na pobyt v cizině v době výchovy dětí. Chtěla provést výpočet důchodu v roce 2014.
    V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání ………………………………………………… důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od ……………………………… potvrzujeme:


Jak vám pomůžeme optimalizovat výši důchodu?

    Dle rozhodnutí, které je přílohou tohoto hlášení, je zákonným zástupcem (opatrovníkem) – zvláštním příjemcem důchodu*) klienta (klientky), který(á) odešel (odešla) na soukromou adresu ustanoven (a) pan – paní:
    Ukončení trvalého pobytu důchodce v ZSS z důvodu jeho odchodu do soukromí se ČSSZ neoznamuje, nebyla-li výplata jeho důchodu zařazena do hromadného výplatního seznamu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00