Jak na věc


dřívější název pražského suchdola

Dodávky a specifikace betonů při rekonstrukci Paláce Špork

    19 Zde naopak korelují podíly u rezidentů s pražskými průměry. U návštěvníků je podíl nepražáků mírně vyšší. Typické poměry u rezidentů. U návštěvníků převládají nepražáci což naznačuje zvýšený podíl živelného P+R. tel: ,


Instalatér Jan Jarý Praha 6 Suchdol

    25 5.1.2 Vybavenost domácností Zpracovatel provedl zjištění reálné stávající vybavenosti osobními automobily. Díky celoplošným dopravním průzkumům známe počty odstavených vozidel v nočním období. V rámci zjišťování kapacit vnitrobloků jsme ověřovali i jejich využití. Součtem všech zjištěných hodnot a provedením odborného odhadu pro nepřístupné kapacity (individuální garáže a v noci uzavřené vnitrobloky) vznikla následující tabulka vybavenosti nyní obydlených bytů: Počet PS (K) NOC OA (O) OA VP-R OA IG-R OA HG-R OA Nyní Byty Vybavenost OA/byt území Celkem Sever ,86 Celkem Jih ,73 Celkový součet ,78 Vybavenost ve vilových zástavbách je zpravidla vyšší než ve vysokopodlažní zástavbě. 5.2 Vyhodnocení budoucích nároků potřeby parkovací kapacity Nároky na vybavenost staveb parkovací kapacitou byly v rámci města stanoveny obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Podle této vyhlášky se postupovalo r


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

    8 Tuto filozofii zpracovatel použil ve snaze o zjištění skutečných kapacitních možností území. Vychází přitom z nároků na velikost stání odpovídající skutečné skladbě parkujících OA zjištěných při fyzickém měření v terénu. Při určení kapacit zpracovatel vycházel z následujících minimálních rozměrových předpokladů: délka hrany potřebná pro kolmé stání je 2,40 m, pro šikmé 2,80 m a podélné 5,50 m. Uvedené parametry vycházejí z dřívějších měření provedených na území Prahy; hloubka parkovacího stání je kolmého stání minimálně 4,50 m, u šikmého 4,80 m (a jsou využívané převisy části vozu nad chodníkem) a podélného 2,00 m; minimální volný jízdní pruh na obslužných komunikacích je při jednosměrném provozu 3,0 m a při obousměrném provozu 3,50 m (využití výhyben, ). Sběrné komunikace - především MK I. a II. třídy nebo silnice - trasy linek MHD - výjimečně je použitá šířka pro obousměrný provoz 3,5 m (+výhybny v obousměrných jednopruzích), standardně 6,0 m - minimální šířka pro jednosměrný provo


NEJdiskutovanější související články

    6 2.2 Demografická analýza údaje o vývoji počtu obyvatel a bytů jsou jednou za základních informací při hodnocení stávajících i budoucích nároků zejména pro odstavné parkování OA trvale bydlících na šetřeném území. Pro sjednocení informační základny analýzy při hodnocení bilancí bytů a budoucího vývoje, tj. v časovém horizontu roku 2020 vychází zpracovatel z údajů a předpokladů územního plánu. S ohledem na skutečnost, že územní vymezení analýzy se nekryje s hranicemi základních sídelních jednotek, provedli jsme úpravu dotčených ZSJ a přepočetli původní demografická data na upravené hranice. Název základní sídelní jednotky (ZSJ) Byty Obyvatelé evidovaní Výměra (ha) Velikost bytu celková Hustota osídlení Obyvatel /byt Obytná plocha Suchdol Výhledy ,4 96,4 42,6 2,3 72,4 Suchdol střed ,1 99,3 22,7 2,3 74,2 Vysoká škola zemědělská západ ,3 73,4 20,5 2,9 56,0 Budovec* ,0 89,2 8,4 2,1 68,0 Celkem ,8 89,6 26,3 2,4 67,7 * použitá pouze příslušná část ZSJ. Použité barevné schéma: Hustota osídlen
    22 4.3.3 Noční výsledky v menších územních celcích Noční zatížení je mírně problematické v oblastech E a F, přičemž oblast E má již minimální volnou kapacitu. Do jisté míry je situace ovlivněná vytýčením nulové parkovací kapacity v místech vedení trasy BUS MHD. V oblasti A jsou problematické Gagarinova a Stehlíkova ulice. tel: ,
    30 7.1.2 Svislé dopravní značení pro časovou regulaci Základní SDZ IP 13b Rozměry 500 x 700 mm Dodatková tabulka E 13 v provedení 500 x 300 mm Prostor pro vyznačení případného stanoveného způsobu stání, který se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g. PO PÁ h MAX. 2 h Provozní doba + maximální doba stání Doplňující prvek zóna dopravního omezení tel: ,


Praha Suchdol. Etapa díla: Komplexní analýza dopravy v klidu včetně návrhu řešení. Část díla: Souhrnná zpráva

    14 Souhrnné výsledky pro okruh A regulované stání Zde je prokázána funkčnost regulace parkovacími kotouči. Zcela minimální podíly dlouhodobého i rezidentního parkování a naopak vyšší podíl krátkodobého parkování. Souhrnné výsledky pro okruh B neregulované stání Takto to asi vypadalo před uplatněním regulace. Východní část Suchdolského náměstí je zablokována rezidenty a dlouhodobým parkováním. tel: ,


ODPOVĚĎ: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“

    32 Obsah 1 Základní identifikace díla Objednatel: Zpracovatel: Etapa díla: Charakteristika hodnoceného území Vymezení hodnoceného území Základní sídelní jednotky Charakteristika základních sídelních jednotek Podrobný popis na úrovni jednotlivých objektů Širší dopravní vztahy Demografická analýza Pasportizace parkovacích kapacit Parkovací kapacity na místních komunikacích Parkovací kapacity ve vnitroblocích Přehled stávajících disponibilních parkovacích kapacit Dopravní průzkumy parkujících vozidel Metodika dopravních průzkumů Momentové pozorování Celoplošné měření obsazenosti parkovací kapacity na místních komunikacích Vyhodnocení momentového pozorování Seznam okruhů momentového pozorování a převažující uživatelská struktura Obsazenost a struktura využití parkovacích kapacit Ostatní naměřené parametry Zastupitelnost a využití parkovací kapacity Analýza místní příslušnosti Saturace hodnoceného území Souhrnné výsledky celoplošného sčítání Rozdělení území do menších celků Noční výsledky v
    26 Výřez z přílohy č. 2 nařízení 10: Bilanční výpočet podle PSP Oblast Zóna Celková plocha bytů Základní počet stání (plocha/85m2) Vázaná stání funkce bydlení (90%) (přepočet 140%) Návštěvnická stání (přepočet 10%) Celkový požadavek podle PS Sever Jih Celkem Celkový potřebný počet parkovacích stání pro hodnocené území je parkovacích stání. Pokud bychom použili dřívější vyhlášku č. 26/1999 dospěli bychom k hodnotě potřebných stání. tel: ,
    23 4.3.4 Denní výsledky v menších územních celcích Ve dne přetrvává negativní situace v ul. K Horoměřicům. Příčinou je pravděpodobně živelné P+R. Negativní situace je také v oblasti Suchdolského náměstí neregulovaná část. tel: ,


NIBE F730: nové ventilační tepelné čerpadlo pro energeticky šetrné budovy

    27 5.2.2 Výhledová bilance parkovacích kapacit Oblast Stávající parkovací kapacita Požadavek podle vyhl. 26/1999 Bilance podle vyhl. 26/1999 Požadavek podle PSP Bilance podle PSP Sever Jih Celkem Pražské stavební předpisy přinášejí přísnější požadavky na vybavenost území parkovací kapacitou. V případě okrajových částí hl. m. Prahy totiž předpokládají vyšší vybavenost bytů osobními automobily. Toto však není příliš reálný předpoklad a nyní nepřesahuje vybavenost domácností 0,86 osobních automobilů na bytovou jednotku. 6 Souhrnný závěr analytické části a doporučení k řešení 6.1 Celkové posouzení a vybilancování dopravy v klidu v hodnocených etapách V předchozích kapitolách jsme dospěli k následujícím hodnotám deficitů parkovacích kapacit: + Aktuální noční deficit parkovacích kapacit pro docházkovou vzdálenost 500 m (ČSN odstavování vozidel) je 0 odstavných stání. + Aktuální noční deficit parkovacích stání pro docházkovou vzdálenost 150 m = dostatečné podmínky pro odstavování vozidel na ú
    2 1 Základní identifikace díla 1.1 Objednatel: Městská část Praha Suchdol úřad městské části odbor dopravy Suchdolské náměstí 734/ Praha Suchdol Číslo objednávky: 0016/ Zpracovatel: M.O.Z. Consult s.r.o. Radimova 2342/ Praha 6 IČO: Tel.: www: Etapa díla: V návaznosti na zpracovaný projekt organizace dopravy v klidu Projekt organizace dopravy v klidu a provozně organizačního zabezpečení zóny placeného stání na části území MČ Praha Suchdol, který zadávala Technická správa komunikací hl. m. Prahy v roce 2016 se městská část rozhodla zastavit přípravu celoplošné regulace formou zóny placeného stání. Naopak se městská část přiklonila k postupnému řešení. Základem tohoto postupného řešení je zejména zpracování výchozího analytického dokumentu. tel: , 2


VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

    9 3.3 Přehled stávajících disponibilních parkovacích kapacit Přehled pro místní komunikace Název základní sídelní jednotky (ZSJ) Suchdol Výhledy Vysoká škola zem. západ Suchdol střed Budovec Oblast Celkem PS Obecně přístupné Regulace parkovacím kotoučem ZTP - RZ ZTP - SDR Vyhrazené Zásobo vání JIH SEVER Celkem Celkem PS = parkovací stání ZTP RZ = vyhrazené stání pro invalidu na registrační značku vozidla ZTP SDR = vyhrazené stání pro invalidu bez omezení Vyhrazené = režim zvláštního užívání Zásobování = určeno pro zásobování Přehled pro vnitrobloková stání Základní sídelní jednotka Oblast VP-R IG-R HG-R SUM R Suchdol Výhledy Vysoká škola zem. západ JIH Suchdol střed Budovec SEVER Celkem Celkem Kde: VP - R IG - R HG - R SUM R vnitrobloková stání na ploše použitelná rezidenty individuální garáže na ploše použitelná rezidenty hromadné garáže na ploše použitelná rezidenty celková vnitrobloková kapacita využitelná rezidenty Celkový přehled parkovacích kapacit Základní sídelní jednotka Oblas
    5 2.1.3 Podrobný popis na úrovni jednotlivých objektů Podrobný popis je zpracován v situaci: Rozborová situace funkčního využití jednotlivých objektů Širší dopravní vztahy Hodnocené územní celky se nacházejí na severním okraji hl. m. Prahy. Středem území vede silnice II. třídy č. 241, která propojuje část Středočeského kraje s HMP. Význam tohoto propojení stoupl zejména po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Východní hranici území tvoří ul. Suchdolská spojení do Starého Suchdola. Spojení s centrální oblastí Prahy zajišťují autobusové linky PID směřující zejména ke stanici metra Dejvická. tel: , 5
    3 2 Charakteristika hodnoceného území 2.1 Vymezení hodnoceného území Hodnocené území se nachází v severní části hlavního města Prahy. území navazuje přímo na souvisle zastavěné území centrální oblasti Prahy reprezentované zejména oblasti Dejvic. Vymezení hodnoceného území vůči území hl. m. Praha Suchdol Dejvice tel: , 3


NEJlépe hodnocené související články

    20 4.3 Saturace hodnoceného území Jedním z nejdůležitějších ukazatelů při hodnocení dynamických i statických vztahů DvK je celková saturace (nasycenost) hodnoceného území parkujícími OA. Zpracovatel provedl na místních komunikacích v průběhu 48 hodin typického pracovního dne 8 krát celoplošné sčítání odstavených a parkujících OA. Doba měření byla zvolena tak, aby postihla odstavení OA stálých uživatelů a dále období minimální a maximální obsazenosti parkovacích kapacit. Celoplošné dopravní sčítání proběhlo v typické pracovní dny v první polovině měsíce dubna 2017 a bylo na hodnoceném území provedeno: 2 x v noci mezi až 3 00 hod 2 x dopoledne mezi 9 00 až hod 2 x v poledne mezi až hod 2 x odpoledne mezi až hod Hodnoty saturace dokumentují obsazenost parkovacích kapacit na místních komunikacích a ostatních parkovacích plochách zahrnutých v disponibilní kapacitě území. Takto podrobné zjištění a opakované měření umožňuje zpracovateli lokalizovat hodnoty obsazenosti ve vazbě na jejich uživa
    1 Praha Suchdol Etapa díla: Komplexní analýza dopravy v klidu včetně návrhu řešení Část díla: Souhrnná zpráva Zadavatel: Městská část Praha Suchdol Suchdolské náměstí 734/ Praha Suchdol Zhotovitel: M.O.Z. Consult s.r.o. Radimova 2342/ Praha 6 Březen červen 2017 tel: , 1


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00