Jak na věc


dílo jana ámose komenského

Ujednání o úhradě ceny díla až po poskytnutí úvěru objednateli

    Povodí Vltavy, státní podnik má právo hospodařit s celkem 31 významných vodních nádrží o celkovém objemu cca 1767 mil. m3 ovladatelného retenčního prostoru. Nejvýznamnější z těchto vodních děl jsou se svým celkovým objemem 1026 mil. m3 vodní díla Lipno I a Orlík na Vltavě. Z hlediska zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou je nejvýznamnější nádrží v povodí Vltavy vodní dílo Švihov na Želivce s celkovým objemem 309 mil. m3.
    Vodní díla a jejich výstavba mají v Čechách bohatou historii sahající až k počátku 19. století. V současné době vodní díla, respektive vodní nádrže plní svou nezastupitelnou funkci při hospodaření s povrchovou vodou (správě povodí a vodních toků), ať už se jedná o zásobování pitnou vodou, ochranu před povodněmi, zlepšení odtokových poměrů, využití energetického potenciálu, odběry akumulované vody pro průmyslové a zemědělské účely nebo účely rekreační.Z hlediska technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) lze vodní díla rozdělit, dle jejich významu do I. až IV. kategorie, podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00