Jak na věc


crs ceny povolenek pro prorok 2019.

V. Ceny celosvazových povolenek

    ÚS ČRS vkládají do CS rybolovu všechny rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici, na nichž platí územní povolenka pro všechny členy MO ČRS v působnosti příslušného ÚS ČRS. Vložení jen části revírů a rybníků s lovem ryb na udici, na nichž platí územní povolenka pro všechny členy MO ČRS v působnosti příslušného ÚS ČRS, není možné.
    1. Celosvazová povolenka (dále jen ,,CS povolenka“) opravňuje k lovu ryb na těch rybářských revírech, popřípadě rybnících s lovem ryb na udici, které jsou uvedeny v soupisu rybářských revírů pro držitele celosvazových povolenek (oddíl III povolenky k lovu) pro konkrétní kalendářní rok za podmínek v něm uvedených.
    6. ÚS zajistí vrácení vydaných CS povolenek k lovu ryb Radě ČRS a kontrolu úplného vyplnění všech důležitých údajů, zejména čísel a názvů revírů, počtu a hmotnosti ulovených druhů ryb, počtu docházek a kontrolních součtů u jednotlivých revírů.
    1. CS povolenky jsou vydávány s platností na kalendářní rok odděleně na mimopstruhové rybářské revíry a pstruhové rybářské revíry, a to pro členy i nečleny ČRS a MRS.


VIII. Vystoupení z celosvazového rybolovu

    1. Územní svazy ČRS (dále jen ,,ÚS ČRS“) a Republiková rada ČRS (dále jen ,,Rada ČRS“) se tímto statutem dohodly na celosvazovém rybolovu (dále jen ,,CS rybolov“), tzn. na společné platnosti vydávaných územních povolenek k lovu ryb formou jejich sdružení do jedné celosvazové povolenky.
    K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybářskému svazu.
    2. Pro výpočet ceny CS povolenek je stanoven koeficient 1,8 průměrné ceny územních povolenek v předchozím roce. Takto vypočtené ceny povolenek se zaokrouhlují na celé padesátikoruny nebo stokoruny nahoru, a to dle rozhodnutí Rady ČRS.
    2. Statut CS rybolovu ČRS vychází z příslušných ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění.
    3. Podkladem pro výpočet redistribuce finančních prostředků je statistika úlovků na CS revírech zpracovaná centrálně nezávislým zpracovatelem z odevzdaných záznamů o úlovcích na CS povolenky.


VII. Pravidla redistribuce celosvazového rybolovu

    3. ÚS ČRS obdrží z celkových tržeb za jimi prodané CS povolenky, ještě před výpočtem redistribuce, 50 Kč za každou vydanou povolenku. Tento výdaj je účtován do nákladů CS rybolovu jako manipulační poplatek na krytí režijních nákladů spojených s prodejem CS povolenek v ÚS ČRS.
    2.2. ÚS do 15. 12. běžného roku kompletně vyúčtují prodej CS povolenek v daném roce a vrátí nepoužité povolenky k fyzické revizi a likvidaci Radě ČRS.
    2. CS rybolovu se mohou účastnit organizační jednotky ČRS, které jsou uživateli rybářských revírů nebo rybníkáři hospodařící na rybnících s lovem ryb na udici, prostřednictvím příslušného ÚS ČRS. Nemohou-li se účastnit CS rybolovu prostřednictvím příslušného ÚS ČRS, mohu tak učinit prostřednictvím Rady ČRS.


III. Zásady výdeje celosvazových povolenek

    Již začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu i ochranu říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních organizací a 78 767 registrovaných členů. Poprvé byly jednotné stanovy, členský příspěvek i principy hospodaření. Prvním předsedou byl pan Oldřich Doležal, tajemníkem dr. Jan Hanzal.
    První spolky sportovních rybářů začínaly v Čechách vznikat koncem 19. století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich bylo založeno několik desítek.
    9. Celkové výsledky zpracování statistiky úlovků na revírech ČRS se statistkou úlovků na CS povolenky a statistikou úlovků na jednotlivých revírech dle ÚS ČRS budou předány Radou ČRS jednotlivým ÚS ČRS do 10. 4. příslušného roku.
    5. ÚS ČRS a Rada ČRS jsou povinny předat v elektronické podobě hospodářskému oddělení Rady ČRS nejpozději do 15. 8. každého příslušného kalendářního roku soupis rybářských revírů, včetně bližších podmínek výkonu rybářského práva, které budou začleněny v rámci příslušného ÚS ČRS a Rady ČRS do soupisů revírů pro držitele celosvazových povolenek s platností od 1. 1. následujícího roku.


Schváleno Republikovou Radou ČRS 6. 5. 2010

    5. Ten, kdo povolenku vydává, je povinen zajistit úplné a čitelné vyplnění povolenky k lovu ryb. Razítkem musí být označena současně nalepovací část povolenky i tiskopis povolenky k lovu ryb (tzv. úlovkový lístek), ovšem tak, aby nedošlo k zakrytí čísla a čárového kódu povolenky. Ten, kdo povolenku vydává je dále povinen vést evidenci vydaných povolenek s uvedením jména a příjmení držitele, data narození, místa trvalého pobytu držitele, příslušnosti k MO ČRS, data výdeje povolenky a čísla vydané povolenky.
    5. Na základě koeficientů a hmotnosti ulovených ryb na mimopstruhových a pstruhových rybářských revírech na CS a celorepublikové povolenky k lovu v rámci jednotlivých ÚS ČRS a Rady ČRS, se dopočítá částka určená pro přerozdělení jednotlivým ÚS ČRS a Radě ČRS.
    - podíl nákladů na zajištění hospodaření na revírech Rady ČRS začleněných do systému CS rybolovu (zarybňování, ostraha, sledování čistoty vody atd.) vyjádřený propočtem redistribuce,


Organizační, hospodářská a finanční

    4. Výpočet koeficientu pro přerozdělení finančních prostředků jednotlivým ÚS ČRS a Radě ČRS z CS rybolovu je prováděn dle klíče, který vychází z celkové hmotnosti ulovených ryb na CS povolenky v předchozím kalendářním roce vydělenou částkou určenou pro redistribuci, a to zvlášť pro mimopstruhové a zvlášť pro pstruhové rybářské revíry. U pstruhových revírů se použije pro přerozdělení finančních prostředků za ryby mimo ryby lososovité a lipana (dále jen ,,ostatní druhy ryb“) koeficient z mimopstruhové redistribuce a pro lososovité ryby a lipana se koeficient následně dopočítá ze zůstatků finančních prostředků.
    V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 254 tis. členů organizovaných prostřednictvím 479 místních organizací, které jsou sdružené do 7 územních svazů.
    4. Celosvazové povolenky lze vydat pro příslušný kalendářní rok jen členům těch MO ČRS a ÚS ČRS, které se účastní celosvazového rybolovu ve smyslu odd. II. tohoto statutu. Povolenky na mimopstruhové a pstruhové revíry se posuzují samostatně.
    2.1. ÚS poukazují na účet Rady ČRS do 30. 6. běžného roku 70 % rozdílu mezi dosaženými tržbami za prodej povolenek a předpokládaným podílem na redistribuci rybolovu, který vychází z výsledků redistribuce předchozího kalendářního roku.


pravidla celosvazového rybolovu

    6. Duplikát CS povolenky může být vydán za manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny povolenky, pokud došlo k jejímu zničení či závažnému poškození bez viny držitele, nebo odcizení. K písemné žádosti o vydání duplikátu je třeba připojit poškozenou povolenku nebo potvrzení Policie ČR o odcizení. Duplikát vystaví ten, kdo vydal povolenku původní. Poplatek zůstává vydávající organizační jednotce ČRS. Doklady potřebné k vydání duplikátu se předkládají při konečném vyúčtování povolenek Radě ČRS.
    3. ÚS ČRS a Rada ČRS mohou uzavřít dohodu o zařazení revírů do CS rybolovu i s uživateli revírů a rybníkáři s lovem ryb na udici, kteří nejsou organizačními jednotkami ČRS.
    Nejznámější rybářský spolek První rybářský klub v Praze byl založen v roce 1886. Jeho členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, doktor Bedřich Schwarzenberg, či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku informoval Rybářský věstník, pozdější Rybářské listy, které jsou předchůdcem dnešního časopisu Rybářství.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00