Jak na věc


chovné stanice aljašský malamut

ZÁPISNÍ ŘÁD

    Tyto všechny dokumenty + průkazu původu ( kopie) pošlete poradci chovu S. Bogdanové spolu s přihláškou na bonitaci. Nebude- li vám něco jasné ptejte se, p. Bogdanová vám ochotně poradí.
    oddělený chov - k jeho přednostem patří oddlěný chov samic a samců. Samice jsou chovány v malých skupinkách a k samci putují v době říje. Další výáhodou je evidence páření, přesná známost rodičovského páru.
    Tento Zápisní a bonitační řád Samojed klubu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Výroční členskou schůzí, tj. dnem 30.května 2015.
    S chovatelstvím je neslučitelný chov jedinců bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.
    3) Kopii průkazu původu, kde je zapsán výsledek z výstavy, na které se zadává titul CAC (výsledek ze třídy mladých, otevřené atd.) a s hodnocením výborný, nebo velmi dobrý !
    Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.


Zrušovací ustanovení

    5) Nyní je nově přidáno i vyšetření na hluchotu (BAER test). Toto vyšetření může být provedeno již ve štěněčím věku (zvíře musí být samozřejmě očipováno). Toto vyšetření se provádí pouze jednou za život!
    Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením jména osoby, která za něj péči převezme, včetně její adresy, PCH. Dále musí doložit písemnou smlouvu o zmocnění k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba přebírá povinnosti chovatele upravené v ustanoveních řádu.
    Zrušuje se Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu schválený Výroční členskou schůzí dne 06.září 2014.


Povinnosti chovatele a majitele chovného psa

    Pokud máte uchovněného psa/fenu pod jedním klubem, ale rádi by jste chovali pod tím druhým, je to možné a nijak složité. Musíte pro to udělat následující: 1. Pošlete klubu, u kterého je pes uchovněný oznámení, že k určitému datu převádíte psa/fenu k jinému klubu. Není třeba o převod žádat a čekat na souhlas, jde pouze o oznámení vašeho rozhodnutí. 2. Dále je třeba kontaktovat klub, do kterého chcete psa převést a požádat o převod chovného jedince. K žádosti je potřeba přiložit kopii výše uvedeného oznámení o převodu a kopii průkazu původu s vyznačenou chovností. Oba dokumenty je třeba zaslat poradci chovu pro příslušné plemeno a sekretáři klubu. 3. Poradce chovu na základě uvedených dokumentů zařadí psa do seznamu chovných psů.
    Zapůjčovatel jedince dále předkládá podmínky pro zařazení do chovu země, ve které byl chovný jedinec uchovněn. Toto lze nahradit oboustrannou kopií potomka žádaného jedince.
    V případě, že se jedinec ještě nereprodukoval, nebude poradcem chovu akceptován jako chovný jedinec a bude zamítnut. V případě, že jedinec pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A).
    1) Potvrzení o vyhodnocení DDK (dysplazie kyčelních kloubů). Rentgen se provádí po ukončení jednoho roku zvířete ! Do chovu mohou jedinci s výsledkem stupně nejvíce C = „dvojky“.
    2) Doklad o oftalmologickém vyšetření (vyšetření očí včetně GONIOSKOPIE !) I toto vyšetření se provádí po ukončení jednoho roku. Oční vyšetření platí 2 roky.


Rybářství Třeboň a.s. - 2016 © Chov a produkce ryb :: Realizace ODEON a.s.

    4) U psa i feny se provádí i tak zvaná „zkouška v tahu“ (psi táhnou pneumatiku nebo vozík na vzdálenost 30 metrů). Není to nic složitého, zvládají to i pejsci, kteří postroj v životě neviděli!
    skupinový chov - je chovem velkého počtu zvířat ve společném chovném prostředí. Jde o polygamní chov - několik desítek samic s několika samci. Je nutná pravidelná knontrola zdravotní stavu a kontrola březosti samic. vysokobřezí samice se na období porodů izolují a navrací se zpátky až po odstavu mláďat, tj. cca ve 4 týdnech. Nevýhodou tohoto chovu je neřízená plemenitba, tj. nesestavení kvalitního rodičovského páru a neznalost otce.


Přeregistrace chovných jedinců z jednoho klubu do druhého

    Kožka nutrií patřila a stále patří k přírodním materiálům s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Kožka je tvořena chlupy podsady, osiníky a pesíky. Pro nutrie je životně nutrie je významná zejména podsada, která zajišťuje tepelnou izolaci organismu (izolační vrstvou je vzduch přítomný mezi chlupy, který je ohřátý na tělesnou teplotu a tvoří tak jakousi tepelnou bariéru). Nejhustěji pokrytou části těla podsadou je břišní krajina. Nutrie zabíjíme v průběhu celého roku s tím, že z hlediska kvality kožky je nutné mít na paměti, že u nich probíhá línání difúzní, tj. zvířata línají v průběhu celého roku avšak toto línání je nejvýraznější na jaře (duben-květen) a podzimní línání (říjen-listopad). Zejména v podzimních měsísích je charakteristické houstnutí podsady, což je logickou adaptací na nižší teploty v zimních měsících. Kožešinová zralost je u nutrií ve věku 7 - 9 měsíců s tím, že podmínkou pro kožkování je délka podsady na břiše 8 - 13 mm a tato je hustá, dále že mají zvířata t
    párový chov - je velmi jednoduchou techniku, kdy je spolu chována samice se samce. tato metoda má však nevýhody: vzájemné soužití má vliv na pohlavní pud, který se projevuje až možným nezájmem o samičku, nižším počtem mláďat ve vrhu. Nikdy nesestavujeme chovný pár z velmi temperamentních zvířat - ostré střety!
    Na bonitaci můžete přijít po dosažení 15 měsíců, ale pes i fena mohou „ produkovat“ štěňata po dosažení 18 měsíců !
    Kožky sušíme při teplotě 18 - 25 °C s tím, že nejdříve sušíme kožku řemenem nahoru (tedy chlupy jsou na napínáků uvnitř kožky). poté co je řemen řádně proschnutý a nelepí se na prsty, obrátíme kožku srstí nahoru. zejména v letních měsísích je nutné dávat pozor na možné nežádoucí hnití či napadení kožky škůdci (zejména mouchy). Napínák je cca 18 cm široký a 90 - 100 cm dlouhý.


Chov a odchov aymary šedoprsého

    Způsobů, kterými se nejčastěji chovají nutrie je mnoho. Tyto se odvíjejí od prostorových možností chovatele, dispozičního uspořádání objektů, plánovené velikosti chovné skupiny, intenzivity chovu apod. Mláďata do chovu vybíráme cca ve stáří 6,5 - 7 měsíců. Do chovu jdou zvířata odpovídajícího vývinu, dokonale osrstěná na celém těla, s lesklou srství, odpovídajícího zbarvení a hmotnosti. Zvířata špatného vývinu, se zdravotními provblémy a velmi agresivní se z chovu vyřazují.
    V případě, že chovný pes pochází ze země, která pro chovnost nevyžaduje vyhodnocení RTG DKK, při splnění výše uvedených podmínek smí být jedinec spojen pouze s jedincem s vyhodnocením RTG DKK 0/0 (dle FCI A/A).
    Ještě co se týká tohoto vyšetření, jsou tu názory, že proč tolik povyku kvůli jednomu hluchému zvířeti. Ano je to zatím jen jeden případ, a nikdo určitě nechce, aby se tato nemoc rozšířila. Tímto vyšetřením se také zjistí je- li pes (fena) hluchý třeba jen na jedno ucho, což majitel běžně nepozná a toto zvíře může již hluchotu přenášet !
    Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.


Podmínky zápisu do PK ČMKU.

    harémový chov - harémový chov je jednou z velmi vhodnýžch metod chovu nutrií, kdy na několk samic (do 8) je společně chován jeden plemeník. Ustájení musí být náležité kvality, kdy zejména prostorové nároky musí být dostatečné, jinak hrozí riziko vzájemných střetů.
    V odůvodněných případech může Výbor SK rozhodnout o doložení chybějících dokumentů. U chybějícího vyhodnocení DKK musí však mít pes v PP potvrzení veterináře, že absolvoval RTG DKK. Doložení musí být učiněno ve lhůtě max. 30 dnů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00