Jak na věc


charakteristika moravskoslezského kraje

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Výraz extrovert pochází z latinského slova vertere, které znamená obracet, a předložky ex-, která označuje z, tedy zevnitř ven. Extrovert je proto podle tohoto výkladu člověk obrácený ven, člověk, který se zaměřuje na své okolí. Lidi v okolí pro něho nejsou přítěží, dá se říci, že je naopak vyhledává. Kontakt s lidmi potřebuje extrovert pro svůj každodenní život, jinak by byl nešťastný. Mezi lidmi se extrovert cítí doslova jako „ryba ve vodě“. Protože je rád mezi lidmi, nedělá mu potíže navazovat stále nové kontakty a vztahy – ne vždy ale hluboké a kvalitní. Většinou zůstávají na povrchu. Při takovém množství lidí, se kterými se extrovert setkává, by to ani jinak nešlo. Trvalých a citově hlubokých vztahů má jen několik za život, ostatní zůstávají ve formě „známostí“.
    Do češtiny by se dala extraverze přeložit jako živost. O jedinci, kterého označujeme za extroverta, můžeme říci, že je velmi výřečný, hovorný, temperamentní, společenský, energický, sdílný, průbojný, smělý, spontánní, otevřený a aktivní.
    Jednofázový, jednomodulový jistič pro montáž na DIN lištu. Slouží k ochraně elektrických obvodů a spotřebičů před účinky přetížení a zkratu. 1A (1 A), charakteristika B, 1P, 1F, jističe, jednofázové, elektrický, domovní, bytový, 230V/415V (240 V) 1/1/B
     Každé dítě ho zná. Zákeřného, šedivého, s očima žhnoucíma zlem - vlka. Vlk je označován přízvisky typu: "zlý" či "ten, co sežral Karkulku". Podíváme-li se na problém blíže, můžeme říci, že vlk až tak záporný není. Dítě vlka vidí v černém světle hlavně proto, že beze studu sežral nemocnou babičku a...


Kde se extrovert nejlépe uplatní?

    Extraverze je výraz používaný v psychologii k charakteristice osobnosti. Jde o jeden z faktorů tak zvaného pětifaktorového modelu popisu osobnosti, vytvořeného ve čtyřicátých letech 20. století, který měl přispět k systematizaci vlastností osobnosti a ke zjednodušení odborné psychologické komunikace. Kromě extraverze jsou dalšími faktory:
    Charakteristika zpravidla popisuje duševní profil nějaké osoby. U charakteristiky volíme zvláštní hodnotící výrazy, používáme častá přirovnání a rčení k vystižení povahových rysů. Dělíme ji na přímou a nepřímou. Nepřímá charakteristika vyvozuje závěry o člověku na základě jeho jednání v konkrétních situacích; čtenář si sám učiní vlastní představu. Přímá charakteristika pojmenovává povahové rysy přímo. Charakteristika bývá často spojena i s popisem charakterizované osoby (vnější charakteristika). Při psaní charakteristiky se učíme hodnotit lidské jednání, vlastnosti lidí i sebe samého. V charakteristice se uplatňují především přídavná jména, slovesa ve spojení s podstatnými jmény, kterými se hodnotí lidské vlastnosti a jednání.


Řečtí bohové: Zrod, jména a „oblasti působení“

    Co znamená, když se o někom řekne, že je extrovert? Je to poměrně často užívané slovo, setkáváme se s ním například na stránkách časopisů, zejména v nejrůznějších osobnostních testech. Zjednodušeně řečeno: Extrovert je typ člověka, který potřebuje lidi. Jaká je charakteristika extroverta? Kde se s extroverty můžeme potkat a co od nich můžeme očekávat?
    Tradiční typologii založenou na praktických pozorováních a zkušenostech nahradili moderní psychologové faktorovou analýzou. V té detailně popsali lidské vlastnosti a zjišťovali, které z nich spolu souvisejí. Tak z tisíců různých projevů dospěli nakonec k základním faktorům chování. Z nich pak vyšli nejvýraznější společní jmenovatelé: póly extrovert-introvert a emoční stabilita-labilita. Mezi tyto krajní polohy nás psycholog zasadí a a z naší pozice usoudí, jak se budeme chovat. Bude například vědět, že jako emočně labilní extrovert budeme mít sklon k hysterickým reakcím.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00