Jak na věc


cermat testy pro víceletá gymnázia

Uspěli byste u přijímaček na střední školu? Vyzkoušejte si testy

     Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení. 
    Studenti hlásící se na střední školy nebo víceletá gymnázia museli prokázat své znalosti českého jazyka a matematiky. Na test z češtiny měli 60 minut, matematiku mohli řešit o deset minut déle. Povoleny byly ale jen psací a rýsovací potřeby, žádná kalkulačka.
    VIDÍ JEN NEJLEPŠÍ: Na obrázku je v listech stromu ukrytá žába! Nejtěžší hádanku vyluští jen 1 % lidí na světě
    Nepřijatým uchazečům budou odeslána nejpozději 3. 5. 2017 (79-41-K/41, čtyřleté  studium) a nejpozději 4. 5. 2017 (79-41-K/61, šestileté studium) rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí podat odvolání řediteli školy. 
    Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a kteří zároveň podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).


Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia kód studijního oboru 79-41-K/61

    Seznam přijatých uchazečů do 1.ročníku čtyřletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/41) / zveřejní ředitel školy dne 22.4.2016 vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy.
    Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejnilo zadání a výsledky jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Žáci základních škol je psali v polovině dubna. U testů, které studenti psali v náhradním termínu 11. a 12. května, CERMAT zveřejnil jen zadání testů.
    Přijatí uchazeči pak následně do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímacího řízení doručí do školy zápisový lístek (tj. do úterý 16. 5. 2017 – čtyřleté gymnázium i nižší stupeň víceletého gymnázia). Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že na dané škole nechce studovat a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem (zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje).  
    V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzýváme nepřijaté uchazeče, že v případě jejich zájmu mohou nahlédnout do svého spisu, kde jsou uvedeny podklady k rozhodnutí o nepřijetí.


Šel sportovat, mezitím mu zloděj vykradl auto. Klíče si ...

     Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a kteří zároveň podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, budou následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).
    Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může zápisový lístek stáhnout a přenést na školu, která jej přijala na odvolání.
    Nepřijatým uchazečům budou dne 22. 4. 2016 (25. 4. 2016 – nižší stupeň víceletého gymnázia) odeslána na adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí podat odvolání řediteli školy.
    Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může zápisový lístek stáhnout a doručit na školu, která jej přijala na odvolání.
    Do loňska přitom přijímací zkoušky nebyly pro školy povinné. Pro většinu škol je připravovala společnost SCIO, testy byly ale založené na jiném principu než testy od CERMATu. Ve druhém kole už školy nejsou vázány povinností nabírat studenty na základě jednotné přijímací zkoušky.


Soutěž o 1+1 kompletní dioptrické brýle, které jinde nekoupíte a konzultaci odborníka

    Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do studijního oboru kód 79-41-K/61 Gymnázium.
    Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru kód 79-41-K/41 Gymnázium.
    Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/41) bude zveřejněn nejdříve v pátek 28. 4. 2017 v 15.00 hod. na webových stránkách školy (www.gymnaziumhranice.cz) a vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy.
    V rámci přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jednotné testy budou pouze jedním z kritérií hodnocení v rámci přijímacího řízení.


Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_4leté studium

    Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.
    CERMAT v dubnu deklaroval, že testy zveřejní až po 12. květnu, tedy až ve chvíli, kdy je absolvují i studenti, kteří využijí náhradní termín. Nechtěli totiž, aby studenti byli zvýhodněni. Jenže žákům, kteří testy absolvovali v dubnových termínech, ředitelé museli na vyžádání testy vydat. CERMAT hrozil žalobou těm, kteří by testy zveřejnili.
    Předpokládáme, že začátkem února budou na webových stránkách školy zveřejněny ukázkové typy úloh z českého jazyka a matematiky, totéž plánuje MŠMT ČR na webových stránkách www.cermat.cz
    Letos poprvé studenti psali jednotné přijímačky sestavené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ty jsou povinné pro všechny obory zakončené maturitou vyjma konzervatoří a uměleckých škol.
     Uchazeči přijatí na odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí ke studiu a následně musí ve stanovené lhůtě doručit zápisový lístek (do 10 pracovních dnů). 


 VZOR-PRO-PODÁNÍ-ODVOLÁNÍ-do-1.ročníku-nižšího-stupně-víceletého-gymnázia-kód-studijního-oboru-79-41-K61

    ————————————————————————————————————————
    Tito přijatí uchazeči pak následně do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku doručí do školy zápisový lístek (tj. do 6.5.2016 – čtyřleté gymnázium, do 9.5. – nižší stupeň víceletého gymnázia). Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že na dané škole nechce studovat a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem. Zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje. 
     Pokud uchazeč, který byl přijat ke studiu na Gymnázium, Hranice, Zborovská 293,  nemá zájem nastoupit, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně e-mailem (gymnazium@gym.hranet.cz), aby bylo možné takto uvolněné místo nabídnout dalším uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale pro velký počet uchazečů nebyli přijati.  
    Podrobné informace pro uchazeče, přihlášky, ilustrační testy z českého jazyka a matematiky pro čtyřletý obor vzdělávání a šestiletá gymnázia se nacházejí na adrese:


Základní informace k přijímacímu řízení 2017/2018

    Seznam přijatých uchazečů do 1.ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/61). / zveřejní ředitel školy dne 25.4.2016 vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy.
    V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu.
    Vzhledem k tomu, že uchazeči mohli podávat přihlášky ke studiu na dvě školy (a v rámci přijímacího řízení mohou být přijati na obě), dochází v průběhu přijímacího řízení k uvolňování míst pro další zájemce o studium na Gymnáziu Hranice.
    Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/61) bude zveřejněn nejdříve v pátek 28. 4. 2017 v 15.00 hod. na webových stránkách školy (www.gymnaziumhranice.cz) a vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy (k nahlédnutí od úterý 2. 5. 2017).


Cermat testy pro víceletá gymnázia

    Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00