Jak na věc


boží svetry

Proč i věřící lidé musejí trpět?

    Boží soud také ukončí velký zápas mezi dobrem a zlem, mezi Bohem, který se projevuje Láskou a Satanem, který se vzepřel Bohu a jeho zákonům a projevoval se  zlem. Bůh ukáže při soudu Satanovu falešnou svobodu, rozsah a důsledky jeho vzpoury. Ukáže, že podmínky a zákony, které Bůh určil ke šťastnému životu stvořených bytostí, jsou dobré a vyhovující. Proto bude Boží zákon normou jak při soudu, tak později ve věčném životě!
    Ski areál Novako 200m,Skiareál Boží Dar - Neklid , občerstvení, půjčovnu lyží a snowboardů i lyžařská a snowboardová škola a běžkařské tratě Krušnohorské magistrály. Ježíškova pošta Pro letní období je zde připraveno množství stezek a cyklistických tratí.Ježíškova cesta - je plná zábavy a úkolů pro malé i větší děti,Jízda parní lokomotivou.Oberwiesenthal-Cranzahl,Muzeum Boží Dar,Lanovky na Klínovec a na Fichtelberg atd.
    Jeremiáš 4,23-28 - Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla.Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověka všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: „Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním.“


Ubytování Boží Dar, hotel, restaurace, cyklistika, výlety Krušné Hory

    Dříve než Kristus přijde, musí být jasné, kdo ke které skupině lidí patří. První soud má za cíl vyčlenit    a ospravedlnit spasené lidi a ukázat, že je možné být spasený vírou v Ježíše Krista. Ježíš Kristus zde zastává úlohu obhájce, přímluvce. První fáze soudu probíhá  nyní – v době, kdy je lidem kázáno evangelium a všichni se mohou dozvědět o soudu a druhém příchodu Ježíše Krista. Je to ale dočasná příležitost.
    Aktuální nabídka: Hosté ubytovaní v našem hoteli mohou zdarma využívat místní skibus a získávájí 10% slevy na sjezdovkách Skiareálu Klínovec a Fichtelberg.
    Zjevení 22, 12–13 -  „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
    Hotel nabízí ubytování v 15 pokojích a dvou apartmánech. Pokoje jsou vybaveny sprchou, toaletou a televizorem. Každý pokoj má uzamykatelný box na lyže a lyžařské boty v lyžárně. Stylová restaurace Excalibur s prodejní expozicí historických zbraní s kapacitou 50 míst nabízí široký výběr specialit. kulečník + fodbálek,salonek, a vlastní parkoviště.
    Juda 1,14-15 - V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: „Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili.“


Důležitá porada našeho nepřítele

    1. Petrova 4,17 - Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
    Matouš 12,36-37 - Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
    Jakmile Kristus ukončí velekněžskou službu, Bůh ukončí poslední případ a Kristus přijde podruhé. Věřící lidé - živí budou proměněni a  mrtví vzkříšeni a odejdou společně s Kristem do nebe. Ale ještě nebude konec začíná 1000 let, během kterého bude země prázdná, protože bezbožní nevydrží vidět Ježíše Krista a zahynou. V nebi bude 2.fáze soudu nad ostatními lidmi a satanem. Potom Ježíš znovu přijde a odplatí všem. Očistí zemi ohněm od hříchu a stvoří vše nové.
    1. Korintským 6,2-3 - Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!


Blíží se Boží soud - připravme se!

    Lidé budou souzeni za své jednání, slova i myšlenky. Boží soud bude absolutně objektivní a spravedlivý a bude lidi posuzovat podle neměnného Božího zákona.
    Jeremiáš 9,24 - „Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle – s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele má neobřezané srdce.“
    Zjevení Jana 20,4-7 - Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře.


Video - Poslední události, konec světa podle biblických proroctví

    Zjevení 20, 10-15 - Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.
    1. Tesalonickým 4,15-18 -  Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.  Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
    Jan 14,3 - Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
    Římanům 2,2-9 - On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí  se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu.


Haleluja Ježíš Kristus přichází jako Král králů a Pán pánů!

    Leviticus 16,22 - a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. (kozel symbolizuje Satana, poušť pustou zemi)
    Město Boží Dar se nachází na samé hranici se sousedním Německem. Je velmi výhodně situované v srdci Krušných Hor a svojí polohou poskytuje možnosti zimního i letního vyžití. Pro zimní sporty se zde nachází několik sjezdovek různých obtížností včetně sjezdovek pro děti a dále desítky kilometrů běžeckých tras. V létě zde můžete absolvovat naučné stezky (například velmi známe Rašeliniště), stezky pro děti (Ježíškova cesta), cyklistické trasy i upravené stezky pro pěší pro oblíbený Nordic Walking. V okolí Božího Daru naleznete muzea, památky, bazény a další. Samozřejmostí jsou procházky a výlety do sousedního Německa. Nejznámějším a nejbližším městem je Oberwiesenthal, kde naleznete tenisová hřiště, bobovou dráhu a mnoho dalších atrakcí.
    Hotel Boží Dar - Excalibur se nachází ve středu původní zástavby města. Parkoviště vlastní, autobusová zastávka 450m od hotelu. Ski areál Novako 200m od hotelu.


Kritéria pro ubytovací zařízení

    Poskytujeme služby v oblasti ubytování, pohostinství (stravování) a zprostředkování volnočasových aktivit v srdci Krušných Hor. Hotel Boží Dar a restaurace Excalibur se nachází ve městě Boží Dar. Jedná se o ubytovací kapacitu, s restaurační části, která je připravena posloužit i těm nejnáročnějším hostům. Hotel je otevřen po celý rok, takže se zde dají plánovat dovolené spojené se zimními i letními aktivitami. Pokoje jsem přízpůsobeny všem potřebám návštěvníků. Není problém ubytovat a nakrmit zájmovou skupinu nebo celou rodinu včetně domácích mazlíčků.
    Zjevení 14,6-7 - Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
    Zjevení 20,1-4 - Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud.


Související články z kategorie - Biblická fakta

    2. část soudu bude podle knihy Zjevení Jana 20 kapitoly v době tisíciletého království, kdy Bůh otevře v nebi knihy, a země bude zatím pustá a prázdná. Během milénia budou věřící s Kristem v nebesích a budou svědky při druhé fázi soudu nad nevěřícími. Nevěřící budou mrtvi a Satan bude zatím bloudit po tisíc let po pusté zemi, to bude jeho vězením. Po tisíci letech bude Satan propuštěn a  bezbožní lidé budou vzkříšeni.  Bůh přijde s vykoupenými i s Božím městem Jeruzalémem a vysloví soud nad bezbožnými lidmi, Satanem a očistí zemi ohněm a pak jí obnoví.
    Zjevení 15, 2-4 - Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a pře divné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by tě nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!“


Konec světa 2012, Mayové a jejich kalendář ?

    Ježíškova cesta má dva okruhy. Malý okruh, určený těm nejmenším dětem, je dlouhý 5 600 m, velký okruh měří 12 900 m, je tedy pro zdatné turisty. Na cestu vyrazí děti se svým doprovodem od Infocentra muzeum nebo ze SKY areálu NOVAKO v městečku Boží Dar. Cesta má 13 zastávek, ke kterým dojdete po značených cestách a poznáte je podle pěkných domečků. V každém domečku čeká děti zajímavý úkol. Někde budou poznávat stopy zvěře, jinde stromy podle listů nebo plodů, v dalších zastávkách zase budou muset uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech zastávkách bude děti vítat Ježíšek a jeho přítelé a pomocníci z Ježíškova světa. (Převzato ze stránek realizovatele).
    1. část je soud nad věřícími lidmi, který probíhá podle proroctví Daniel 7 kapitola od roku 1844 (více – v článku vznik adventismu) a bude ukončen před druhým příchodem Ježíše Krista.
    Mnoho lidí by žilo úplně jinak, kdyby si uvědomili, že bude jednou jejich život posuzován na Božím soudu. Boží soud je tak významnou událostí, že by se jí měly zabývat všechny sdělovací prostředky na světě. Lidé se na místě toho zabývají  méně důležitými věcmi. Boží soud odplatí každému člověku podle jeho volby. Vírou v Ježíše Krista přijmeme Ducha svatého a Jeho zákon do svého srdce a to je jediná cesta jak před Božím soudem obstát. (Více - v článku Jediná cesta do nebe.) Věnujme tedy čas Ježíši Kristu a Božímu slovu a ne radovánkám, nebo starostem o lepší živobytí.


Kam dál? - související k tomuto tématu

    Matouš 25,31-33 - „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.
    Boží soud definitivně a neodvolatelně rozhodne o věčném osudu lidí. Buď na něm budou ospravedlněni vírou v Ježíše Krista a získají život věčný, nebo bez přímluvce  budou odsouzeni k věčné záhubě.
    Kazatel 11,9 - Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát.
    Milénium - Tisícileté království, kdy bude země pustá a prázdná a satan zde bude ve vězení. V Bibli v Genesis se píše, že na počátku země byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. Řecké slovo zde použité - abussos - je to samé jako slovo ve Zjevení Jana 20, 1, které mluví o tisíciletí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00