Jak na věc


biologické centrum české budějovice

Výhody a nevýhody BM ve srovnání s analýzou pracovního ovzduší

    Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž z polypropylenu o síle 6 - 15 mm. Septik je vybaven jednou vstupní šachtou (800/200 - 450) a poklopem, který je navržen uprostřed stropní desky a umožňuje tak přístup do všech komor. Strop je navržen na zatížení od násypu zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Septik je uvnitř rozdělen na 3 komory. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Vyčištěná voda ze 40 % se odvádí potrubím DN 125 – 160 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění (domovní ČOV, bio filtr), nebo do jímky ze které můžeme vyčištěnou vodu použít k zavlažování zahrádky. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesuvu plovoucích nečistot. Septik je dále opatřen vyztužovacími pásy a háky k možnému připevnění lan jeřábu. Vyvážení kalu se provádí , když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky.
    S  rozvojem a zlepšující se dostupností analytické instrumentace se postupně mění i výběr metod používaných pro účely BM. V analýze organických ukazatelů v současné době převládají metody chromatografické. Základními metodami jsou plynová chromatografie (GC) s univerzálním plamenoionizačním detektorem, případně se selektivním detektorem pro dusíkaté látky nebo detektorem elektronového záchytu pro sloučeniny s atomy halogenů, a kapalinová chromatografie (HPLC) s UV detektorem. Běžně dostupnou se stává také kombinace plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS), představující nástroj s největšími analytickými možnostmi, je pro rutinní analýzy využíváno zatím jen ojediněle. Základní metodou pro stanovení kovů je atomová absorpční spektrometrie (AAS), nástrojem s největšími možnostmi je hmotnostní spektrometrie s ionizací induktivně vázanou plasmou (ICP-MS).


Ájurvéda / Indická medicína v praxi českého lékaře

    Z každých 3 objednaných knih máte nárok na jednu z nich zdarma. Navíc při objednávce alespoň 2 knih vzniká nárok na jednu prémii zdarma. Aktuální nabídku prémiových knih naleznete zde. Více o akci 4 za 2 zde.
    Biologické monitorování (BM) znamená stanovení sledované chemické škodliviny nebo jejích metabolitů přímo v organismu, resp. v tzv. biologickém materiálu. Nejčastějším vyšetřovaným biologickým materiálem je moč a krev, v některých případech je výhodné i vyšetření vydechovaného vzduchu, vlasů, slin nebo stolice. Stanovovaná látka – ať již původní škodlivina nebo její metabolické produkty – se označuje jako biomarker (ukazatel) expozice.
    Biologický materiál se před vlastním měřením obvykle zpracovává různými postupy vhodnými pro jednotlivé ukazatele. Často se provádí oddělení analytu od biologické matrice (extrakce), jeho nakoncentrování a převedení na snáze analyzovatelnou formu. Vzorky pro analýzu kovů se před měřením obvykle mineralizují.


Biologický septik – hranatý, samonosný

    a) Některé metody BM využitelné v hygieně práce mají větší význam pro hodnocení expozic z životního prostředí. Např. stanovení 1-hydroxypyrenu v moči, metabolitu hojně zastoupeného polycyklického aromatického uhlovodíku (PAU) pyrenu, lze využít pro hodnocení expozice PAU ve vybraných průmyslových provozech (koksovny, práce s dehtem), ale i celkového příjmu PAU ze znečištěného životního prostředí. Podobně metody BM pro různé pesticidy lze využít jak pro posouzení expozice na pracovištích (při jejich aplikaci v zemědělství nebo ve sklenících), tak v obecné populaci pro posouzení příjmu residuí pesticidů v potravinách. Rovněž hladina kovů v biologickém materiálu odráží příjem jak z pracovního, tak životního prostředí.


Jak dál po antibiotikách (a během jejich užívání)

    Mít zdravá střeva je touhou všech lidí. Trávicí proces je komplikovaný a většina jeho dějů se odehrává mimo naši vůli. Péče o trávicí systém ovšem složitá není, jak prozrazuje tato praktická kniha. Přibližuje ho v celém komplexu příčin a důsledků vzniku nemocí a jejich prevence. Uvádí méně známé souvislosti, nabízí nový pohled na střevo jako náš druhý mozek, popisuje orgánové hodiny a jejich význam pro správné trávení, předkládá terapeutický vliv přírodních signatur, principy antroposofické nebo biomodulační medicíny a smysl a cíl probiotik, prebiotik, symbiotik a psychobiotik. Ukazuje také negativní vliv porodu císařským řezem nebo chronického stresu na střevní mikroflóru. Především ale přináší metody, postupy a desítky způsobů přírodní terapie trávicích a střevních potíží a onemocnění, od udržení acidobazické rovnováhy až po očistné klystýry a bylinné kúry. Kromě dalších nemocí a potíží, například obezity, věnuje velkou pozornost žaludečním problémům, zácpě, Crohnově nemoci a ulceróz


Biologický septik – kruhový, samonosný

    Zdravé střevoMít zdravá střeva je touhou všech lidí. Trávicí proces je komplikovaný a většina jeho dějů se odehrává mimo naši vůli. Péče o trávicí systém ovšem složitá není, jak prozrazuje tato praktická kniha. Přibližuje ho v celém komplexu příčin a důsledků vzniku nemocí a jejich prevence. Uvádí méně známé souvislosti, nabízí nový pohled na střevo jako náš druhý mozek, popisuje orgánové hodiny a jejich význam pro správné trávení, předkládá terapeutický vliv přírodních signatur, principy antroposofické nebo biomodulační medicíny a smysl a cíl probiotik, prebiotik, symbiotik a psychobiotik. Ukazuje také negativní vliv porodu císařským řezem nebo chronického stresu na střevní mikroflóru. Především ale přináší metody, postupy a desítky způsobů přírodní terapie trávicích a střevních potíží a onemocnění, od udržení acidobazické rovnováhy až po očistné klystýry a bylinné kúry. Kromě dalších nemocí a potíží, například obezity, věnuje velkou pozornost žaludečním problémům, zácpě, Crohnově nem
    V hygieně práce je BM běžně používáno pro posouzení expozice rozpouštědlům a těžkým kovům. Mezi nejčastěji prováděná vyšetření v ČR patří v současné době stanovení kys. hippurové, kys. methylhippurových a kys. mandlové v moči (ukazatele expozice toluenu, xylenům a styrenu). Moč se odebírá na konci pracovní směny a výsledek slouží k hodnocení celosměnové expozice. Nejčastěji monitorovanými kovy jsou olovo, kadmium a rtuť, které se stanovují v moči nebo krvi. Doba odběru zde není kritická, protože kovy se z organismu vylučují velmi pomalu. Nalezené koncentrace tak odrážejí expozici za období týdnů až měsíců. BET lze využít k hodnocení expozice pro řadu dalších běžných i méně běžných rozpouštědel, chemických surovin (např. pro výrobu plastických hmot), toxických prvků, ale třeba i oxidu uhelnatého. Přehled uznaných BET je uveden ve Vyhlášce MZd č. 432/2003 Sb., příloha č. 2, Tab.1 a 2.


Clemens Kuby a jeho nová kniha ŽITÁ REINKARNACE v Ostravě

    Ve středu 18. července představí náš německý autor v 16 hodin v Domě knihy Knihcentrum, Smetanovo nám. 8 v Ostravě svoji novou knihu Žitá reinkarnace / Moje neuvěřitelné skutečnosti.
    Harmonická strava, vytvářená vhodnou kombinací potravin a koření, je základem návratu k rovnováze organismu. V této výjimečné kuchařce našeho předního odborníka na ájurvédskou medicínu najdete originální recepty kombinující principy vaření podle ájurvédské medicíny a středomořské stravy. Chutné pokrmy jsou natolik jednoduché, že je rychle zvládnou i kuchaři-začátečníci, a pokročilí v nich najdou inspiraci k obohacení svého kuchařského umění.
    Použití BM pro posouzení expozice chemickým látkám v pracovním prostředí v ČR je upraveno Vyhláškou MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. V příloze 2, Tab. 1 a 2 jsou uvedeny ukazatele expozice a jejich limitní hodnoty pro 24 škodlivin v moči a 7 škodlivin v krvi.


Šťávy a míchané nápoje z přírody

    Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci (obvykle DN 125, 160 – odlišné umístění a rozměr prostupů je možný) se septik zasype zeminou za současného napouštění vodou – ochrana proti deformaci tlaku zeminy. Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spáru, BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy (3 m od komunikační trasy a základů budov), vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy . V případě osazení v pojezdových místech- vjezdu do garáže se strop obetonuje. V případě výskytu spodní vody septik obetonujeme minimálně do výše hladiny spodní vody.
    Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlaku zeminy. Septik je samonosný za podmínek : hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V pojezdovém osazení strop zajistíme obetonováním, .V případě výskytu spodní vody je nutné septik obetonovat alespoň nad hladinu spodní vody.


Kniha Biologické hodiny je zařazena v těchto kategoriích:

    V některých případech chemická škodlivina naruší normální biochemické pochody v organismu, což se se může projevit změněnými hladinami fyziologicky se vyskytujících látek v moči nebo krvi. Tyto diagnosticky významné látky se pak nazývají biomarkery biochemického efektu. Příkladem je cholinesteráza, enzym zodpovědný za správný přenos nervových vzruchů a přítomný též v krvi. Expozice organofosfátovým insekticidům vede k inhibici a tím poklesu aktivity cholinesterázy. Tento pokles je monitorován a při poklesu pod určitou hladinu je nutno přijmout opatření na ochranu zdraví vyšetřovaných osob.
    Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu. Je vhodný k použití nejmenší a nenáročné domovní čistírny odpadních vod a jako první stupeň čističek odpadních vod.
    Ájurvédské recepty pro zdravíHarmonická strava, vytvářená vhodnou kombinací potravin a koření, je základem návratu k rovnováze organismu. V této výjimečné kuchařce našeho předního odborníka na ájurvédskou medicínu najdete originální recepty kombinující principy vaření podle ájurvédské medicíny a středomořské stravy. Chutné pokrmy jsou natolik jednoduché, že je rychle zvládnou i kuchaři-začátečníci, a pokročilí v nich najdou inspiraci k obohacení svého kuchařského umění.


Tříkomorové provedení, samonosné

    Doplňující hodnotu mají biomarkery vnímavosti (susceptibility). Je známo, že některé biologicky významné molekuly, např. enzymy, se mohou u různých osob vyskytovat v různých formách s odlišnou biologickou aktivitou. Jestliže má tato aktivita pro organismus ochrannou funkci a u daného jedince se vyskytuje forma enzymu s nízkou aktivitou, je tento jedinec citlivější (vnímavější) vůči danému ohrožení. Např. odhalení málo aktivní formy enzymu zodpovědného za zneškodňování určitého typu chemických karcinogenů ukazuje na zvýšené riziko z expozice těmto látkám. Biomarkery vnímavosti jsou vesměs zakódovány v genetické výbavě jedince a vyšetřují se převážně metodami molekulární genetiky. Jejich využití v ochraně zdraví jednotlivců naráží na etické otázky a omezuje se dosud jen na výzkumné studie.
    b) Pro řadu běžných a veřejností sledovaných chemických škodlivin (oxidy dusíku, oxid siřičitý, ozón, formaldehyd) nejsou žádné vhodné metody BM k dispozici.
    Výběr metod pro stanovení ukazatelů BM není v ČR vázán předpisy. Používají se ověřené postupy podle jejich dostupnosti pro danou laboratoř. Rozsáhlou, precizní a stále doplňovanou edici metod BM (Analyses of Hazardous Substances in Biological Materials, Volume 1-10) vydává Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area v rámci německé společnosti Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).


Biologické monitorování a biologické expoziční testy

    Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z PP desek o síle 15 mm.Septik je vybaven dvěma poklopy a vstupními šachtami(600/600/200- 450), které umožňují přístup do jednotlivých komor. Strop je navržen na zatížení od násypu zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Přítok do septiku je těsně pod stropní deskou. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá.Septik je uvnitř rozdělen na 3 komory. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesuvu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125- 160 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění (domovní ČOV), nebo do jímky ze které vyčištěnou vodu můžeme použít k zavlažování zahrádky. Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry a háky k možnému připevnění lan jeřábu.Vyvážení kalu se provádí ,když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.
    Pojem „biologické monitorování“ přesně nevymezuje, zda je pro daný ukazatel pouze prokázána jeho přítomnost nebo i množství. Má-li být ukazatel prakticky použitelný pro posouzení velikosti expozice dané škodlivině a zároveň chránit před expozicí nadměrnou, je nutné zjistit kvantitativní vztah mezi hladinami škodliviny a příslušného ukazatele. Určitá hladina ukazatele je pak dohodou přijata jako biologický limit. Biologický limit odpovídá takové úrovni expozice, o níž se podle současných vědeckých poznatků předpokládá, že ani při dlouhodobém každodenním opakování nepoškodí zdraví exponovaných osob. Biologické limity jsou navrhovány tak, aby byly v souladu s přípustnými expozičními limity (PEL) pro koncentraci škodlivin v pracovním ovzduší.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00