Jak na věc


břehy u přelouče

Vysazení lípy svobody ve Břehách

    OZ schválilo úpravu ceny v již schválené kupní smlouvě na odkoupení pozemku pod komunikacemi v ul. B. Němcové na 95 Kč/m2, za kterou prý byly odkoupeny obdobné pozemky v ul. Nerudova. V zápise z 10. zasedání je ale ta vyšší částka jen 91 Kč/m2. To si pan starosta upravuje ceny v již schválených smlouvách, nebo se tu jen přeřekl?
    Nabízí se otázka, jak se onemocnění dostalo do rybníka Buňkov. Odpovědí je hned několik. Například přítokovou vodou, vodním ptactvem či rybožravými predátory – (kormorán, volavka), který rybník hojně navštěvují, dále neodborným vysazením soukromých chovatelů ryb, kterým bylo líto zlikvidovat svou obsádku z důsledku lokálního úhynu, jinými slovy, ryby ve svém zahradním rybníčku hynou, tak třeba v Buňkově se budou mít lépe, avšak opak je pravdou, stejně tak mohlo onemocnění propuknout vlivem velmi suchých a teplotně nadprůměrných letních měsíců, nebo kombinací všech vyjmenovaných důsledků.


19. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

    V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.
    OZ schválilo do končící prodejny v č. p. 192 přesunout knihovnu, z prostor stávající knihovny udělat klubovnu pro hasiče a z prodejny odkoupit regály za 20.000 Kč (využijí hasiči) a zabezpečovací zařízení za 10.761 Kč.
    OZ schválilo kupní smlouvy na p.č. 390/130 a 390/131 (oddělené části p.č 390/1) žadatelům za 100 Kč/m2. Jen mi asi uniklo, kdo a kdy rozhodl o záměru tyto pozemky prodat.
    Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. odsouhlasila hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši -337.900 Kč. Tržby byly ve výši přes dva miliony Kč, mzdové výdaje byly sníženy. Jednatelka Lucie Jelínková nás seznámila s provedenými opravami – např. oprava sociálního zařízení (stála 827.000 Kč, z čehož 165.000 Kč bylo dotováno Pardubickým krajem), bezbariérový přístup do vody (také byl částečně dotován), nová mola a lavičky.


14. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

    OZ dodatečně schválilo poskytnutí daru po 2.000 Kč pro každé dítě, které se 28. 5. zúčastnilo “vítání občánků”. Bylo přivítáno 15 dětí, šestnácté ale chybělo. Neznám sice poměry rodiny nepřivítaného dítěte (a možná je to tak lepší, protože nejsem zaujatá), ale nejen samotný fakt, ale i způsob prezentace důvodů, proč ono dítě tento příspěvek nedostane se mi zdál dost arogantní. Ne, že by existovalo nějaké pravidlo, kdo podobný příspěvek dostat nemůže, ale řečnická obratnost starosty a evidentní neinformovanost zastupitelů jim nedala ani možnost rozhodnout se jinak, a tak jeho „návrh“ jednohlasně posvětili. Znovu se tu dostáváme k neustále žhavé otázce: opravdu všichni zastupitelé vždy přesně ví, o čem hlasují??
    Starosta informoval o možnosti podávat připomínky k odstraňování nánosů v korytě Opatovického kanálu, a to do 23. 6. 2017. Starosta zde tvrdil, že podrobnější informace nalezneme na webu města Přelouče. Tam ale nic není a kromě zveřejněné smlouvy vč. dodatku na provedení těchto prací na webu Ministerstva zemědělství nejsou informace o této akci k dohledání nikde na internetu. Zájemci se tedy s problematikou můžou blíže seznámit jen osobně na Odboru životního prostředí v Přelouči.
    OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin ve Břehách od 1. 9. 2018. Ze tří nabídek vybrali firmu Tran Van Phác, který provozuje obdobnou prodejnu ve Chvaleticích. Nájemné bylo stanoveno na 8.000 Kč měsíčně s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Prodejna by měla fungovat (i když omezeně) i v přechodném posledním prázdninovém týdnu, kdy si nový nájemce bude prodejnu přebírat a zařizovat. Otevírací doba by měla být denně od 7 do 20 hodin včetně víkendů.


Labská výzva – Duatlon Břehy 2018

    V sobotu 28. dubna 2018 bude ve Břehách probíhat tradiční závod duatlonu. Závod dětí odstartuje ve 12 hodin, hlavní závod pak ve 14 hodin. Veškeré podrobnosti najdete na webu www.labskavyzva.cz.
    OZ schválilo záměr koupě objektů bývalé pily (budovy kolem komína včetně komína samotného) za zhruba 640 tis. Kč a oslovení firmy RPA Brno, aby za 30.600 Kč + 3-5% z dotace vypracovala a podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace má z 90 % pokrýt náklady na pořízení objektu a jeho přestavbu na 8 malometrážních sociálních bytů, které musí být k tomuto účelu pronajímány min. 5 let za cenu max. 57,50 Kč/m2. Nájemní smlouvy musí být uzavírány na dobu určitou. Po pěti letech si však dle slov starosty může obec s byty dělat, co chce. Zpracování žádosti a následný realizační management bude obec stát přes 50.000 Kč plus 3-5 % z dotace podle její výše.
    Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.


Přerušení dodávky elektrické energie v části Břehů

    V neděli 27. května 2018 v 9.30 h. odstartuje před sokolovnou ve Břehách již 6. ročník Běhu kolem Buňkova. Prezentace účastníků bude probíhat od 9 hodin. Děti do 16 let se na trase kolem celého rybníka Buňkov můžou těšit na plnění nejrůznějších úkolů, za což je v cíli bude čekat malé občerstvení, cena pro každého účastníka a tři nejlepší v každé z osmi kategorií pak obdrží medaili.
    OZ schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na čp. 11 (restaurace Na Křižovatce), který upravuje termíny splátek, a to odložení neuhrazených 500.000 Kč z roku 2016 do 30. 4. 2017 a zřejmě opačný posun termínu splátky 1.360.000 Kč v letošním roce, a to také do 30. 4. 2017.
    Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 byly zahájeny pravidelné přednášky, o kterých Vás budeme informovat zde i v Přeloučském Roštu. Přednáší nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.
    V pondělí 26. listopadu od 8.30 do 15.30 h. bude přerušena dodávka elektřiny v ulicích K pile, Pod Bílou hůrou a v části ul. Obránců míru. Konkrétně se to týká č.p. 28, 29, 33, 34, 97, 104, 108, 268, 269, 282, 293, 306, 342.


20. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

    OZ schválilo záměr pořízení zabezpečovacího zařízení do prodejny potravin včetně venkovního i vnitřního kamerového systému s tím, že co nejrychleji zajistí více nabídek a vybere tu nejvýhodnější. Nájemce pan Hradecký požádal zastupitelstvo, aby byl celý systém v majetku obce.
    Divák na výstavě uvidí řadu zajímavých historických fotografií a dokumentů včetně různých úředních vyhlášek. Dále je vystavena uniforma legionáře, dvě vesty z Černé hory dovezené vojáky z bojiště, vybuchlá munice, prsteny vyrobené z munice apod. Vystavena je také plastika legionářů či poukázky na potraviny. Zajímavostí jsou dokumenty vyjmuté z kořenů přeloučské lípy svobody.
    Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.
    O víkendu 17.-19. června 2016 bude na Buňkově Svaz modelářů České republiky pořádat 3. soutěž seriálu mistrovství České republiky sekce NSS. Podrobné informace viz propozice.


18. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

    Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.
    Druhá část je věnována vojákům rakousko-uherské armády a legionářům, kteří pocházeli z Přelouče a okolí. Kromě celkové statistiky přibližuje konkrétní příběhy jednotlivých vojáků. Informace a fotografie do této části výstavy dodali většinou potomci těchto vojáků. K vidění je zde také dosud nepublikovaný soubor válečných fotografií od vojáka Josefa Maglena. Poslední část výstavy se věnuje říjnu 1918 – divák se dozví, jaký byl průběh převratu v Přelouči a okolních obcích.
    Místostarosta informoval o možnosti získání dotace z programu Podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na obnovu asfaltové plochy tenisových kurtů ve výši 532.000 Kč, což má být max. 70 % z celkové ceny projektu. Realizace by mohla být v září 2017.


MČR Flanderských bouvierů, Beauceronů a Briardů 2017

    OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, která bude použita na úpravu návsi na Křižovatce. Dotace má tvořit max. 50 % celkových nákladů. Jak velký bude asi celkový rozpočet na úpravu návsi? Vážně máme na plýtvání darované dotace na pompézní výtah místo dlouhodobě potřebné návsi? Ve mlýně bez koncepce se topí miliony, ale na druhou stranu starosta na schůzi brečí, že naši hasiči nutně potřebují nové auto (nebo minimálně novou cisternu), na což žádný dotační program momentálně neexistuje, a je extrémně nepravděpodobné, že existovat bude. K dispozici je totiž jen dotace na auto s nádrží s méně než polovičním objemem, než má ta stávající.
    OZ odkývalo zveřejnit záměr obce prodat pozemek s garáží (p. č. 209/2) za domem č. 192, neboť o ni projevil zájem majitel sousedního pozemku. Obec prý dosud tuto garáž držela kvůli prodejně jako skladovací prostor, pro knihovnu ale prý již nebude využitelnou.
    OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na rok 2017 od Pardubického kraje ve výši 110.000 Kč, kterou využije na další úpravy návsi Na Křižovatce.
    V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.


Zrušení výlovu rybníka Buňkov 2018

    OZ schválilo navýšení závazného ukazatele ZŠ Břehy o 100.000 Kč na doplnění vybavení kuchyně o přípravnu zeleniny (od firmy Cor HB, s.r.o.), výmalbu tělocvičny, chrániče topení v tělocvičně a novou podlahu v chodbě u šatny.
    OZ schválilo předání řešení opětovné žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 410/6 JUDr. Pecháčkové, aby zastupovala obec v tomto sporu. Podle zápisu z 15. zasedání už měl být tento pozemek prodaný, ale evidentně není.
    V sobotu 3. listopadu 2018 bude v restauraci Na Křižovatce probíhat otevřený šachový turnaj. Podrobnosti naleznete v propozicích a aktuality můžete sledovat i na Facebooku.
    Momentálně nepřítomný Petr Kutner dává prostřednictvím zastupitelstva na vědomí břežákům, že se mohou hlásit do nově vznikajícího spolku – sportovního klubu, který se bude věnovat silovému trojboji a po registraci u Českého svazu silového trojboje by v této disciplíně obec Břehy reprezentoval. Sídlem spolku má být posilovna ve mlýně Výrov.


Ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy 2018 + krátká zpráva

    Starosta informoval o umístění pumpičky na kolo – opěrný bod „Pro cyklistovu duši“ před autokempem Buňkov, kterou financovala Nadace Partnerství a Pardubický kraj. Tamtéž bude také přes silnici umístěn demontovatelný zpomalovací práh a dopravní značky omezující rychlost na 30 km/h.
    Než se tak stane, přichystalo Kulturní a informační centrum města Přelouče prozatím menší stálou panelovou výstavu o Filipovském, která je otevřena od 30. června 2017 v chodbě v prvním patře domu čp. 26 Masarykově náměstí. Návštěvník se zde na sedmi panelech seznámí s předky a rodinou Františka Filipovského, dozví se více o jeho dětství, vzdělání, působení v přeloučských spolcích, o jeho počátcích v herectví i samotné kariéře herce. Zajímavý je také panel o jeho návratech do Přelouče, ve které od roku 1928 již nežil či o předávání cen za dabing. Texty jsou doplněny řadou zajímavých a málo známých fotografií a dalších dokumentů. Vstup na výstavu je zdarma.
    OZ oznámilo záměr oslav 100letého výročí republiky v podobě přednášky doc. PhDr. Tomáše Jiránka, Ph.D. z pardubické univerzity o vzniku republiky (27. 9. 2018) a koncertu orchestru ZUŠ Přelouč ve spolupráci s maďarským orchestrem (29. 9. 2018).


Břehy-centrum, aneb obnova návsi Na Křižovatce

    Starosta informoval, že na OÚ přišla žádost o byt pro občana v nouzi, načež musel konstatovat, že obec žádný volný byt nemá. Jak smutné po tolika nových bytech z posledních let, kdy na začátku každé akce vždy starosta horečně sliboval výstavbu bytů “sociálních”. Kde jsou? No přeci výhodně prodané!
    Dále starosta informoval, že na Vrchní státní zastupitelství v Praze podal podnět k přezkoumání rozdělování dotací od MŠMT v roce 2014 z důvodu možné souvislosti s momentálním vyšetřováním kauzy “Pelta a dotace”. Obec totiž byla tehdy s žádostí o dotaci neúspěšná. Věc prý byla předána PČR.
    Starosta v diskuzi také odpověděl na dotaz ohledně prodeje bytů v č. p. 107 – jeden byt je již prodaný a jeden je zatím v jednání. Zmínil zde také možnost, že byty neplatičů budou nabídnuty k prodeji jiným zájemcům.
    OZ schválilo úvěrovou smlouvu na 2,5 mil Kč s Komerční bankou na úhradu splátek restaurace Na Křižovatce a na pořízení pozemků pod bývalou pilou (projekt pila II).
    Starosta informoval o skutečnosti, že hygienická kontrola v ZŠ Břehy shledala nedostatek v absenci přípravny zeleniny ve školní jídelně, a proto starosta momentálně hledá řešení k nápravě. Naopak stejná kontrola v MŠ dopadla starosty výborně.


16. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

    Nicméně touto komplikovanou a politováníhodnou situací se pro naše sportovní rybáře vůbec nic nemění. Zarybnění územních rybářských revírů a revírů místního významu bude zabezpečeno ve stejném množství vysazených ryb jako v letech minulých.
    OZ schválilo záměr vzít si začátkem příštího roku úvěr u Komerční banky na plánované platby za nemovitosti v celkové výši 2.560.000 Kč (500.000 Kč na zbytek splátky restaurace Na Křižovatce za rok 2016, 1.360.000 Kč na splátku restaurace Na Křižovatce za rok 2017 a 700.000 Kč na koupi objektu “pila II.”). Úvěr má být úročen sazbou 1,09 % (nebylo řečeno, zda se jedná o roční úročení) s fixací na 5 let a výší měsíčních splátek 44.582 Kč. Není super, že se najdou v rozpočtu peníze na posilovnu a další zvelebování mlýna, když se tam nenajdou peníze na plánovanou splátku restaurace Na Křižovatce, na kterou si budeme muset brát úvěr?


Volby do zastupitelstva obce Břehy 2018

    OZ schválilo přípravu obecně závazné vyhlášky, která má vymezit výjimky v zákonem stanoveném nočním klidu, aby o plánovaných akcích všichni občané obce dopředu věděli. Místostarosta slíbil konzultaci s místními spolky a následné připravení znění vyhlášky, kde budou vypsány termíny a akce pro veřejnost, u kterých se předpokládá, že v rámci jejich průběhu nebude po 22. hodině dodržen noční klid.
    Ve středu 5. prosince 2018 od 15.30 h. bude v restauraci autokempu Buňkov další z pravidelných středečních setkání. Tentokrát si budete moci zazpívat s harmonikářem Liborem Šimůnkem. Připraveno bude i malé vánoční občerstvení.
    Starosta informoval o možnosti zateplení haly na Výrově, na které je momentálně poskytována dotace ve výši až 90 % nákladů, ovšem náklady na její získání nejsou zanedbatelné.
    OZ schválilo záměr prodeje bytů současným nájemníkům v BD č. p. 107. Jde o 7 bytů, dvě garsonky si obec ponechá. Podle znaleckého posudku by celková cena bytů měla být ve výši 4,7 mil. Kč. Padl zde i návrh zvýšení nájmu v případě, že současní nájemníci na koupi nepřistoupí.


Zveřejněna smlouva o dílo na zhotovení cyklostezky

    Výsledkem šetření byly pozitivní nálezy na virové onemocnění tzv. KOIHERPESVIRÓZA. Toto onemocnění je na seznamu mezinárodně sledovaných nákaz a nemocí povinných hlášením. Původcem je Koiherpesvirus (KHV, CyHV3). Mezi hlavní vnímavé druhy patří Koi kapr a kapr obecný (všechny věkové kategorie). Odborná literatura uvádí, že pro vzplanutí nemoci je důležitá teplota vody, a to mezi 18 a 28 °C. Optimum pro rozvoj onemocnění je 22 – 26 °C, při teplotě 30 °C se rozvoj nemoci zastavuje. Nemocné ryby dezorientovaně plavou, shromažďují se u hladiny a na přítoku, mají zvýšenou frekvenci dýchání. Nejvýraznější patologické změny jsou na žábrách – nekrotické změny až opadávání žaberních lístků. Terapie KHV bohužel není známa.
    Starosta informoval o samoschválení rozpočtové změny č. 3/2017. Budu se opakovat, ale opět zde starosta přesvědčuje veřejnost o tom, že rozpočtová opatření může schvalovat on sám, což není pravda, viz usnesení 1b z 27. 9. 2016. Podle mého názoru jsou všechny rozpočtové změny od tohoto data neplatné. Nehledě na to, že nikdo dosud neviděl změnu č. 6/2016, ačkoliv jsem na to již minulé zasedání upozornila. Stejně tak zápisy ze 17. a 18. zasedání!! Vážně se musíme o každou prkotinu, která je ze zákona povinně zveřejňovanou informací, doprošovat za pomoci InfoZákona??!!
    Dále se nařizuje ČRS, z. s., MO Přelouč provést následnou účinnou dezinfekci rybníka vápněním nejpozději do 31. 12. 2018. Po provedení dezinfekce se nařizuje ponechat rybník Buňkov nejméně 6 týdnů ladem.


2. zasedání zastupitelstva obce Břehy

    OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou TRIPLEX CZ s.r.o. na zhotovení 4podlažního venkovního proskleného výtahu ve mlýně na Výrově za cenu 1.148.290 Kč. Na náklady obce v řádu několika desítek tisíc budou provedeny stavební přípravné práce včetně dveřních otvorů do 2. a 3. NP. Podle slov starosty je v 1. patře mlýna plánovaná výstavní místnost, malá příležitostná posilovna, kancelář (pro případné dočasné přesunutí OÚ) a ve 2. patře spolková místnost (pro případnou dočasnou zasedací místnost).
    Jako důkaz o tom, že pan Kulhánek ve dvou kronikách prokazatelně lže o pamětní desce Petra Jakeše, mi pan starosta poslal následující sdělení: „Pamětní deska v návrhu je uložena na Obecním úřadu Břehy a byla připravena v roce 2010 s tím, že pokud se dohodneme s vlastníkem, bude umístěna na oplocení RD (čp. 169, pozn. red.). To se nestihlo k významnému výročí v roce 2010, a tak to snad bude v roce 2020. Návrh desky jsem připravil jen já sám, takže jsem zvolil její zveřejnění a připomínkování. Odkaz na tento zveřejněný návrh je na obecbrehy.cz.“ Schválně, kdo z vás o tom ví?
    Během závodu (od 11 do 16 hodin) bude uzavřena silnice II/333 v úseku od napojení účelové komunikace ke kempu po křižovatku „U Cihelny“ (před Živanicemi) a silnice II/323 od křižovatky se silnicí II/333 po Vlčí Habřinu. Blíže viz mapa uzavřené trasy závodu.


Buď fit slaví 10. výročí v autokempu Buňkov

    Nakonec se ještě mimoděk dovídáme, že proběhla kolaudace BD Na Pile a čekáme na rozhodnutí. Navíc bude obec (prostřednictvím Marcela Nováka) ještě před ustanovením společenství vlastníků jednotek (tedy na náklady nás všech) natírat okapy a plechovou střechu. Náklady na rekonstrukci tohoto bytového domu tedy nekončí.
    OZ znovu schválilo smlouvu o právu provést stavbu ubytovny v autokempu, která byla již schválena na minulém zasedání, ovšem bylo nutné provést formální změnu v názvosloví, kde byla “novostavba” změněna na “přístavbu” kvůli přípojkám společným pro více staveb.
    OZ schválilo smlouvu o dílo na opravu silnice před restaurací Na Křižovatce – tzv. Břehy-centrum, aby firma mohla obě části (před i za restaurací) udělat najednou. Nabídka od SÚS PaK za pokládku nového asfaltového povrchu před restaurací zní na 338.800 Kč.
    OZ schválilo smlouvy na prodej 3 bytů v č.p. 97, jejichž kupní cenu již majitelé uhradili – byt č. 1 za 369.096 Kč, byt č. 4 za 816.608 Kč a byt č. 5 za 834.184 Kč.
    OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace do 10.000 Kč od Pardubického kraje na požární techniku v roce 2018. Dotace tvoří maximálně 70 % celkových nákladů.


Makety a historické plachetnice na Buňkově

    OZ schválilo 4 kupní smlouvy na byty č. 2, 3, 6 a 9 v bytovém domě č. p. 107 za ceny 960.000 Kč, 460.000 Kč, 560.000 Kč a 710.000 Kč současným nájemníkům.
    Celkové náklady na opravy mlýna jsou podle starosty ve výši 4.926.905 bez DPH což je zavádějící informace, protože podle mého názoru obec v tomto případě na odpočet DPH nemá nárok, tedy skutečné náklady by podle tohoto tvrzení měly být 5.961.555 Kč (tedy cena vč. DPH). To ale pořád tak úplně neodpovídá částce ze starostou poskytnutého rozpočtu, která již ke konci roku 2016 dosahuje výše 6 203 721 Kč – viz podrobný rozpočet.
    Kromě běžných odpadků a pneumatiky z náklaďáku, což už nikoho bohužel nepřekvapí, jsme také našli 4 velké plastové předměty, které jsme identifikovali jako kryty pouličních lamp, což je vážně dost smutné.
    V neděli 22. dubna 2018 se ve Břehách opět připojíme k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ Sejdeme se v 9 hodin v Krátké ulici k urnovému háji. Pytle budou k dispozici, pracovní rukavice jen v omezeném množství, naopak každá kárka bude vítána. Konec plánujeme nejdéle v poledne.


25. zasedání zastupitelstva + krátká zpráva

    Na výtah ve mlýně Výrov obec uzavřela dvě smlouvy s firmou Triplex Blešno, ačkoliv na 13. veřejném zasedání byla projednána a schválena jedna částka ve výši 1.148.290 Kč. Ta je navíc o 50.457 Kč nižší, než součet částek na obou smlouvách. Proč je zakázka nakonec dražší, než schválená? A proč je rozdělena na dvě smlouvy?
    O víkendu 15.-17. září 2017 proběhne na hřišti ve Břehách 9. mistrovství České republiky psích plemen Beauceron, Briard a Flanderský bouvier se zadáním titulu CACT.
    OZ schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou Sev.en EC, a.s. v roce 2017 týkající se poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč, která je určena na kulturu, sport a životní prostředí. Zastupitelstvo ji zřejmě opět využije na modernizaci dětského hřiště.
    OZ neschválilo návrh smlouvy na spolupráci s firmou Recycling – kovové odpady a.s., která chce provozovat druhý sběrný dvůr v Přelouči. Na základě této smlouvy by tak lidé ze Břehů mohli využívat dva sběrné dvory v Přelouči.
    OZ schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemků pod cyklostezkou z Pardubického kraje na Obec Břehy a naopak pozemků pod mostem Na Střídni z obce na Pardubický kraj.


Čertovský oheň a adventní trhy ve Břehách 2018

    Celkem tedy již odsouhlasených 640.000 Kč za celkem asi 767 m2. Komín obec zatím nemá v úmyslu bourat a chce jej využít např. pro umístění vysílačů, možná i pro vybudování čapího hnízda.
    OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2018, kterou podle svých slov starosta obdržel v den zasedání. Na dokumentu ovšem stojí, že byl vystaven a schválen 30. dubna 2018.


Čtenářské dílny 2017 – Prázdninové výpravy za dobrodružstvím

    František Filipovský (1907-1993) je dnes nejznámějším přeloučským rodákem. Když 6. října 1993 zemřel, jeho rodné město se jeho památku rozhodlo uctít. Od roku 1994 pořádá pravidelně vždy třetí víkend v září (tj. v době kolem 23. září – výročí Filipovského narození) městské slavnosti a předávání cen za dabing, se kterým je Filipovský nejvíce spojován. U příležitosti „nultého ročníku“ v září roku 1994 mu byla odhalena na jeho rodném domě pamětní deska, která se nachází vedle starší pamětní desky jeho otce. Na tyto slavnosti se často vrací jeho dcera Pavlína Filipovská, ať už jako moderátorka, či host předávání cen. V roce 1994 obdržel Filipovský Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu in memoriam (ještě za svého života se stal v roce 1987 čestným občanem města, čímž byl navždy zapsán do elitního seznamu významných osobností). Předávání cen za dabing se uchytilo a stalo se významnou kulturní a společenskou akcí nejen pro Přelouč, ale i Pardubický kraj.
    V levém sloupci pod kalendářem akcí nově zveřejňujeme Google kalendář s termíny akcí konaných ve Břehách. Hodně termínů je totiž známo i několik měsíců dopředu, i když ještě nejsou k dispozici podrobnosti. Navíc valná většina akcí se pravidelně opakuje, proto je většinou znám alespoň přibližný termín (ten je uveden s otazníky). Kalendář si můžete přidat do svého Google kalendáře a mít tak přehled o dění ve Břehách třeba i ve svém mobilu. Ať se vám líbí.
    OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy na rok 2018 o 100.000 Kč, a to na opravy, nákup lůžkovin, zavlažování a s ním související zvýšené náklady na vodné.
    OZ schválilo nabídku Luboše Fialky na opravu kuchyně a prádelny v MŠ za cenu 266.403 Kč (kompletní elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a i když to nebylo řečeno, tak vycházím z předpokladu, že je v ceně zahrnuta i dlažba, obklady, bojler či umyvadlo zmiňované na 12. zasedání). Další čtyři oslovené většinou místní firmy nabídku neposlaly.


Stavba cyklostezky Břehy-Střídeň

    Do úterý 16. října do 17 hodin bude možné nesouhlas s těžbou podepsat i na OÚ ve Břehách. Přikládáme jeho znění: Číst celý článek ‘Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě’ »
    OZ schválilo vytvoření 15 parkovacích míst u restaurace Na Křižovatce pracovníky technických služeb obce, přičemž firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. bude odpovědná za stavební dozor. Na projekt bude čerpána dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, přičemž dotace má krýt 50 % nákladů. Příští rok se předpokládá pokračování prací za stejných podmínek, takže OZ schválilo podání žádosti o stejnou dotaci i na rok 2017.
    Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.


13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

    Výstava se zabývá obdobím první světové války a vznikem Československé republiky. V první části se věnuje životu v Přelouči v letech 1914-1918, přibližuje běžné válečné starosti obyvatel, výstavbu města apod. Divák se také seznámí s případem utopené rekviziční komise se Valech nad Labem z roku 1917. Ne každý také ví, že z Přelouče pocházel fotograf Rudolf Bruner-Dvořák, který působil na dvoře Františka Ferdinanda d´Este, jeho bratr Jaroslav se stal autorem jedné z poslední fotografií následníka trůnu 28. června 1914.
    OZ schválilo prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Přelouč týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Platnost dosavadní smlouvy končí v prosinci 2018.
    Domníváte se, že zveřejňování informací obecním úřadem ve Břehách je samozřejmostí? Pak Vás vyvedu z omylu. Jen se podívejte na data zveřejnění jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva – mnohé jsou zveřejněny i s půlročním zpožděním! A to nemluvím o nezveřejňovaných smlouvách a jiných důležitých dokumentech, nebo jen informacích o tom, co se právě v obci děje. Kdo z vás třeba věděl, jak bude vypadat náves? Nepomáhají ani neformální emaily, na které zásadně nedostávám žádné odpovědi. Žádost o informace ve smyslu tzv. InfoZákona je to jediné, co náš obecní úřad přiměje zveřejnit důležité dokumenty. Bohužel to není vždy úplně zadarmo. Uvádím zde tedy seznam nedávno vyžádaných informací a dokumentů, které by břežákům neměly být lhostejné.


Bytový dům č. 97 „na pile“

    OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2017. Proč ale nevzalo na vědomí i první letošní změnu, jejíž zveřejnění na webu obce bylo antedatováno? A kde je šestá rozpočtová změna roku 2016? Ta nebyla ani projednána, natož zveřejněna. Navíc všechny rozpočtové změny zveřejněné po 14. zasedání (27. 9. 2016) nejsou buď podepsány vůbec, nebo jsou podepsány pouze starostou, což je v rozporu s usnesením zastupitelstva ze dne 27. 9. 2016, kde je výslovně napsáno, že rozpočtová opatření schvaluje starosta spolu s místostarostou!! Dokonce je to stejně popsáno i v příloze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Upřímně řečeno, ani já to nepovažuji za závažné pochybení, ovšem i takovými formalitami neustále narážíme na hluboce zakořeněný princip samovlády v naší obci.
    Na žádost o přemístění radaru v ulici Bahníkova za křižovatku ve směru na Sopřeč z důvodů překračování povolené rychlosti starosta slíbil kontaktovat Policii, aby v této lokalitě měřila rychlost. Přemístění radaru prý není jednoduché vzhledem k nutnosti vést k němu kabely.
    Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. schválila zajištění projektové dokumentace na výstavbu druhé bezbariérové ubytovny v kempu. Projekt má stát asi 55 tis. Kč bez DPH, stavební povolení asi 10 tis. Kč. Podle jednatelky autokempu je o ubytování v tomto zařízení velký zájem nejen v letním období, ale i mimo sezonu, kdy je nynější ubytovna využívána např. pro ubytování dělníků, nebo jako nouzové krátkodobé bydlení. Vzhledem k tomu, že do stávající ubytovny jezdí mimo jiné pravidelně tři skupiny hendikepovaných sportovců, bude se hledat dotační program, který by výstavbu druhé bezbariérové ubytovny podpořil.


Volba prezidenta republiky ČR 2018

    Starosta informoval, že z důvodu nízkého stavu vody a zamrzlého Opatovického kanálu nefunguje MVE (malá vodní elektrárna) ve mlýně Výrov, tudíž je nutné řešit náhradní zdroj vytápění ve mlýně. Zatím je využívána elektřina ze sítě, v plánu je ale plynové vytápění. To bylo sladkých řečí o energetické soběstačnosti mlýna!!
    V diskusi hasiči informovali o tom, že se letos vzdávají pořádání dětského karnevalu, neboť v restauraci Na Křižovatce je pro děti nevyhovující prostředí a jiné prostory k dispozici nejsou.
    V 16:30 h. se Na Křižovatce rozsvítí vánoční strom za zpěvu koled. Poté se všichni v lampiónovém průvodu přesunou na hřiště, kde bude pro děti připravena čertovská stezka odvahy s nadílkou a zapálen oheň.


Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

    OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku 2/2016 určující výjimky z nočního klidu. Naproti tomu, jak se pan Jirava ohrazoval vůči nesmyslnosti každoroční aktualizace vyhlášky kvůli aktuálním datům akcí, tak místo aby tam nechal všechny obecné opakující se akce bez data, tak nelogicky některé akce identifikoval konkrétně jako jednorázové. Navíc u “čertovského ohně” je uvedené datum 5. prosince úplně mimo, protože v roce 2017 určitě nebude obec dělat oheň uprostřed pracovního týdne. U oslav výročí hasičského sboru se s velitelem bavili o pětileté frekvenci, proč je tedy ve vyhlášce konkrétní akce oslav 120 let sboru?
    OZ schválilo výsadbu zeleně na obecním pozemku p.č. 390/9 z důvodu oddělení silnice od sousedního stavebního pozemku, což vyžadují po stavebníkovi hygienické předpisy. Nevymezilo ale žádné konkrétní místo, tak snad se podaří skloubit zeleň s plánovanou zastávkou.
    OZ neschválilo (jak starosta avizoval ještě dříve, než nás se samotnou žádostí seznámil) rozšíření školského obvodu MŠ Břehy i na Přelovice, které vlastní MŠ nemají a chtěli by tímto rozšířením tzv. spádovosti umístit své 3-4 děti v naší školce.
    Ve středu 31. října 2018 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy zvoleného na období 2018-2022.
    OZ informovalo, že jsou uzavřeny smlouvy o sml. budoucích na všechny byty v BD na pile a stále probíhá tzv. zavkladování, aby mohlo vzniknout sdružení vlastníků.


Výstava Elišky Zachařové „Katastrofy města Přelouče od nejstarších dob po současnost

    Starosta zmínil, že na mlýně zbývá dokončit dlažba schodiště, položit lino do 3. NP uzavřena smlouva s firmou Strnad). Ing. Pavlasová dokončuje dokumentaci – jakou? To jsme se nedozvěděli.
    Ve čtvrtek 22. ledna 2015 byla obcí Břehy v registru smluv na portálu veřejné správy uveřejněna smlouva o dílo s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na zhotovení cyklostezky podél silnice II/333 v obci Břehy. Smlouva byla podepsána 18. prosince 2014.
    V plánu jsou ale i další připomínky odkazu Františka Filipovského. V rámci chystané obnovy přeloučského muzea se počítá s tím, že jednou ze stálých expozic v nových prostorách „v podloubí“ na Masarykově náměstí bude i expozice Františka Filipovského, která by mohla přilákat do Přelouče řadu turistů.
    Místostarosta informoval, že se obec Břehy opět přihlásila do soutěže Vesnice roku 2017 a ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 10.45 h. bude ve Břehách přítomna hodnotící komise.
    OZ schválilo u příležitosti stoletého výročí vzniku republiky nabídku firmy Osvětlení a energetické systémy, a.s. na osvětlení pomníku padlým za 19.418 Kč vč. DPH a nabídku Kamenictví Kůrka na renovaci tohoto pomníku do 15.000 Kč vč. DPH.


Velká prázdninová soutěžní hra „Dobrodružství v ulicích“

    OZ schválilo přípravu kupních smluv na čtyři byty v domě č. 107 se stávajícími nájemci s tím, že se ještě dohodnou s obcí na možnosti oprav aktuálních závad. Na OÚ bylo doručeno 6 žádostí, z čehož jedna žádá odložení koupě a druhá o doplňující informace, což se starostovi zdálo nesmyslné, proto tuto žádost odložil. V diskusi se pak posledně zmíněná žadatelka snažila vysvětlit, že se jí cena za její byt zdá vysoká v ohledu několika důvodů: rozpor ve výměře bytu, havarijní stav plynového kotle a komínů, který obec (vlastník objektu), stejně jako jiné problémy dosud neřešila, velmi podobná cena nových bytů na pile, znalecký posudek, který byl proveden “od stolu”, aniž se byl v bytě kdokoliv podívat na jeho skutečný stav. Starosta odpověděl vlastně jen na to, že cena bytů byla tvořena na základě znaleckého posudku narozdíl od bytů na pile, kde se mohlo vycházet z nákladové ceny.
    OZ schválilo firmu MONOTREND s.r.o. jako dodavatele dalších dvou nerezových prvků na dětského hřiště u autokempu (sestava se skluzavkou a šplhací sestava) v celkové ceně 137.408 Kč. Náklady má pokrýt dotace od chvaletické elektrárny a realizace je plánovaná na září 2016.
    V sobotu 1. prosince 2018 se ve mlýně na Výrově uskuteční vzpěračské klání o největšího siláka ve Břehách. Vážení a prezence účastníků začne v 11 hodin, samotná soutěž odstartuje ve 12 hodin. Startovné pro dospělé je 150 Kč.
    Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.
    Samotná realizace je navázána na získání dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a také na opravu střídeňského mostku, jejímž investorem je Pardubický kraj. Termín realizace cyklostezky je ve smlouvě stanoven na období od 1. června do 31. října 2015 a cena na 6 532 012,50 Kč vč. 21% DPH.


Stálá panelová výstava o Františku Filipovském v Přelouči

    OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace SDH Břehy na požární techniku (zřejmě jde o 4 pneumatiky na Tatru 815 – viz 17. zasedání) a věcné prostředky požární ochrany pro rok 2017 od Pardubického kraje.
    Pracovníci rybářského svazu Přelouč ve druhé polovině měsíce září zjistili drobný úhyn na rybníce Buňkov, který se však s plynoucími dny zvětšoval. Začali se objevovat kapři v okrajích rybníka, v litorálním (příbřežním) pásmu a také se objevovali u přítoku do rybníka. Zdraví kapři se v takových částech rybníka dlouhodobě nevyskytují. Po každodenním měření hodnot kyslíku a teploty rybniční vody (dosahovaly kolem 10 mg O2/l při teplotě 18 – 19 °C, což jsou hodnoty bezproblémové v rybníkářství) se přistoupilo k odebrání vzorku ryb k laboratornímu vyšetření a to již ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Pardubice. Vzorky ryb laboratorně vyšetřili v SVÚ Jihlava a k potvrzení výsledku byly zaslány i na Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.


Přelouč a Přeloučané v letech 1914-1918

    Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.
    Od pondělí 11. září 2017 je ve výstavním sále KICMP otevřená rozšířená verze výstavy „Přeloučský rodák František Filipovský“. Oproti stávající panelové (kterou bude do 9. září možné zhlédnout v panelové podobě v chodbě před výstavním sálem KICMP) zde budete moci zhlédnout i různé dokumenty a předměty, které souvisí s Františkem Filipovským starším i mladším a také s Cenami Františka Filipovského za dabing.
    V neděli 5. června 2016 od 14 hodin bude na hřišti před sokolovnou ve Břehách probíhat dětský den. Děti se mohou těšit na závody na koloběžkách, šlapacích kárách, soutěže o ceny, opékání buřtů, králičí hop či loutkové divadlo.


Mlžení je ve Břehách stále normou

    Na člověka ale nemoc přenosná není, a není tak teoreticky ani problém s konzumací ryb. V rybníku Buňkov je kaprů tolik, že není možné je všechny naráz zpracovat v oprávněném zpracovatelském zařízení a jejich uchovávání by mohlo přispět k šíření viru. Bude proto zajištěn přesun ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku. Následná dezinfekce pracovních nástrojů a pomůcek, technologického zařízení a dopravních prostředků dezinfekčním prostředkem je samozřejmostí.
    OZ oznámilo, že s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. řeší záruční reklamaci cyklostezky, jejíž část se sesouvá a v asfaltu se stále více rozšiřuje prasklina.
    OZ schválilo pravomoc starosty a místostarosty společně schvalovat rozpočtové změny, přičemž vždy na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva budou o těchto změnách podrobně informovat.
    Ve středu 2. ledna 2019 od 15.30 h. bude v restauraci autokempu Buňkov v rámci pravidelných středečních setkání cestopisná přednáška s projekcí. PaedDr. Libor Turek na svých fotografiích představí Havajské ostrovy.
    V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.


Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2016

    S novým využitím bývalé prodejny v čp. 192 jako knihovny obci radí pracovníci Krajské knihovny v Pardubicích. Bude potřeba provést drobné stavební úpravy, koupit regály určené speciálně pro knihy a zajistit změnu užívání stavby. V plánu je každodenní provozní doba knihovny s možností jejího kulturního či vzdělávacího využití pro menší skupiny účastníků.
    OZ schválilo (opět ex post – TS již práce započaly) záměr revitalizace školní zahrady v MŠ Břehy v průběhu prázdnin. Jde o zámkovou dlažbu kolem pískoviště, zvětšení altánku (Vlk & Ondráček), kolotoč, revitalizace trávníku a závlahový systém (oslovena firma z Řečan). MŠ je ovšem napojena jen na pitnou přeloučskou vodu, což nebude ani ekologické, ani ekonomické, pokud se nenajde alternativní zdroj vody na zalévání.
    Letošní úklid byl ve znamení skla. Našli jsme celou sbírku lahví a lahviček od malých flakonek, přes lahve od oleje staré přes 30 let (ne, ani za 30 let nejeví sklo sebemenší známky rozkladu!), až po zjevně čerstvé lahve. Bohužel jsme také na dvou místech sesbírali a vykopali rozbitou sklokeramickou desku a rozbité skleněné tabule. Střepy vydaly na dva plné kýble.
    Volby do zastupitelstva obce Břehy se budou konat v pátek 5. 10. 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do 14 hodin v sokolovně ve Břehách.


21. zasedání zastupitelstva obce Břehy

    OZ schválilo již podepsanou smlouvu o dílo na opravu hasičské cisterny (Tatra 815) s firmou Komet s.r.o. Pečky za cenu 541.850 Kč vč. DPH. Momentálně je již objednána nová cisterna.
    Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč oznamuje, že z důvodu vzplanutí nemoci kaprů, nebude v letošním roce probíhat tradiční výlov s možností prodeje ryb na hrázi rybníka Buňkov.
    Starosta informoval o nové informační tabuli Klubu českých turistů umístěné u cesty za restaurací Cikánka informující o bezbariérové trase k Černému nadýmači.
    V sobotu 12. srpna 2017 ve 12 hodin odstartuje na hřišti ve Břehách závod mopedů a „padesátek“ české, nebo československé produkce Stadion cup Břehy 2017. Program se tradičně neomezí jen na sobotu, ale začne již v pátek večer s kapelami SMART BAND a JAHODY. Během soboty vystoupí kaskadérská skupina CRAZY DAY, siláci předvedou STRONGMAN show a uvidíte i historická vozidla. Večer nemůže chybět hudební skupina KYVADLO.


22. zasedání zastupitelstva obce Břehy

    Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj vydala ČRS, z. s., MO Přelouč Mimořádná veterinární opatření, která jsou z veterinárního zákona striktní. V současné době se přistupuje k vypuštění rybníka a sběru uhynulých kaprů. V termínu 17. října se přistoupí k výlovu rybníka a zajistí se likvidace všech vnímavých druhů ryb a ostatních druhů ryb utracením.
    OZ schválilo předání dlužních úpisů neplatícím nájemníkům bytů v BD č. p. 2 a 107 a v případě neuznání dluhu na nájemném předání věci advokátní kanceláři.
    Cyklostezka je specifikována jako smíšená se společným provozem chodců a cyklistů vedoucí od ulice Pod Lipami po střídeňský most (na straně k pile). Má být 2,5 m široká a 270 m dlouhá v úrovni stávající silnice.
    OZ schválilo smlouvu o dílo na opravu silnice za restaurací Na Křižovatce – ul. Veverkova. Nabídka od SÚS PaK za pokládku nového asfaltového povrchu zní na 361.730 Kč. Vyasfaltování povrchů před restaurací bude řešeno samostatnou smlouvou! O výši nabídky se zde nemluvilo, i když ji už OÚ také jistě obdržel.
    OZ schválilo záměr zpřístupnění luk podél silnice Břehy-Přelouč po dohodě s Ředitelstvím vodních cest ČR za účelem jejich sečení. Zpřístupněním se myslí cesta od Střídně k labskému mostu. Za tím účelem má být také postupně v tomto zimním období prováděno kácení dřevin v dotčené oblasti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00