Jak na věc


amsterdamskou smlouvou

2. Význam Maastrichtské smlouvy A AMSTERDAMSKÉ SMLOUVY

    22 zbytečně neprotahovala. Touto úpravou je EP postaven skutečně naroveň Radě, jeho pozice má stejnou váhu při určování konečného výsledku legislativního aktu Důležité změny ve druhém pilíři Zavedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky Maastrichtskou smlouvou se ukázalo jako velmi přínosné. Nicméně hlavně kvůli složitým rozhodovacím procesům se nemohly státy Evropské unie projevit dostatečně operativně a pružně. Zásada jednomyslnosti znemožnila vystupovat Evropské unii i v situacích, kdy většina z členů měla zřetelně vymezené stanovisko, jenž ostatní byly připraveni tolerovat. Novým nástrojem SZBP bylo zavedení společných strategií. O těchto strategiích rozhoduje Evropská rada na principu konsenzu v okruhu, kde mají členové EU závažné společné zájmy. Za provedení strategií zodpovídá Rada, která také doporučuje společné strategie Evropské radě. Amsterdamská smlouva rovněž přináší novou funkci. Jedná se o Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Te


MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA A VZNIK EVROPSKÉ UNIE

    15 4.2. Cíle Evropské unie Fiala a Pitrová (2003, s. 130) si myslí, že Smlouva o EU pozměnila zásadním způsobem cíle a závazky Společenství. Ačkoliv se jednalo o změny všeobecného charakteru, je jistě především nezbytné zdůraznit transformaci ES na EU jako výraz nové identity Společenství. Zastřešení stávajících smluv a tří existujících Společenství novou Smlouvou o EU znamenalo z hlediska členských států přijetí další politické odpovědnosti v rámci dvou nových pilířů. Unie se také označila za subjekt mezinárodních vztahů, který má zájem o rozvíjení své zahraničně politické identity. Z toho hlediska je ovšem zajímavá absence definice právní subjektivity nově vzniklého seskupení. Dle Janíčka, Drdly a Raise (2002, s. 18) jsou hlavní cíle EU v Maastrichtské smlouvě vymezeny takto: 1) podpora harmonického a vyváženého rozvoje hospodářských činností, trvalý a neinflační hospodářský růst 2) respekt k životnímu prostředí 3) konvergence hospodářské výkonnosti členských států s vysokou zaměstna


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00