Jak na věc


aktuelní kurz fondu čpi ropy a energetiky

Aktuální/aktuelní, principiální/principielní

    © 2013 ELEKTROODBYT TEPLICE spol. s r.o.® Teplická 256, 415 01 Teplice, Fax. 417 530 569 Tel. 417 533 601, Po a Pá 9.00 – 12.30 13.00 – 16.30 site by Goto10 s.r.o.
    [1] Retrográdní slovník současně češtiny (autoři M. Těšitelová, J. Petr, J. Králík, Praha 1986) nezachycuje u adjektiv tohoto druhu ani jeden případ zakončení na -elní.
    K tomu bude vhodné připomenout původ obou variant. Zakončení -ální u přídavných jmen jako aktuální je zčeštěná podoba latinské přípony -alis, srov. latinská adjektiva actualis, individualis atp. Avšak ne vždycky přecházejí slova z jednoho jazyka do druhého přímo, někdy bývají přejata prostřednictvím jiného jazyka. Stane se také, že jsou slova přejata dvakrát, jednou přímo z jazyka původního, podruhé prostřednictvím jazyka dalšího, popř. jazyků dalších. Tak tomu bylo také se slovy, jimž věnujeme pozornost. Mnohá přešla do češtiny z latiny, a to se zakončením -ální. Naproti tomu kolébkou podob na -elní je francouzština — srov. francouzské actuel, individuel, manuel ap. —, avšak jejich rozšíření u nás často podporovala němčina, v níž existují podoby aktuell, individuell, manuell atp.


WK16412.4 optočlen, aktuelní množství na e-mail

    Pokusy rozlišovat význam adjektiv materiální a materielní, originální a originelní atp. se v češtině neujaly. Adjektiva reelní (vázaného do značné míry na dřívější společenské poměry) se nyní už neužívá. V současné spisovné češtině existují pouze podoby zakončené na -ální u jmen příd. a -álně u příslovcí. Tyto podoby mají oporu v tom, že v příbuzných slovech se vyskytuje pouze skupina hlásek -al- (-ál-), srov. např. aktualita, aktualizovat, aktualizace, aktuálnost atd. Určitou roli hraje jistě i ta skutečnost, že jazyky, s nimiž je současná čeština nejvíce v kontaktu, tj. slovenština a ruština, mají u adjektiv odpovídajících českým typu aktuální rovněž jen hláskovou skupinu -al- (-ál-). Bez významu není asi ani to, že varianta zakončená na -elní (-elně) se nemůže vyskytnout u všech slov zakončených na -ální (-álně), nýbrž jen u menšího počtu z nich. Bývá to (nikoli však důsledně) u těch, která mají před příponou samohlásku -i- nebo -u-, někdy také (omezeně) souhlásku -n-. U ostatních p


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00