Jak na věc


územní plán prahy

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    „Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území.“ Takto stroze a suše popisuje územní plánování Wikipedie. V praxi se však jedná o docela složitý a často kontroverzní proces, který je do velké míry v rukou zastupitelstva. Na zvolených zastupitelích je, aby se zamýšleli nad celkovou strategií rozvoje obce i nad jednotlivými kroky, které by tuto strategii uvedly v život. Kde ponechat zeleň či pole a kde stavět nové domy, kde je vhodná lokalita pro sport a kde pro obchody, kde by mohla stát nová škola a kde by obci nevadila třeba průmyslová zóna – to jsou základní otázky. Bohužel do hry občas vstoupí osobní zájmy jednotlivců, a pak se z územního plánování snadno může stát spíše nástroj zkázy než racionálního rozvoje obce.
    Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.
    V rámci kapitoly jsou shrnuty vybrané pojmy obsažené v internetové publikaci Principy a pravidla územního plánování. Každé téma zahrnuje abecední seznam pojmů.
    Kompletní znění internetové publikace Principy a pravidla územního plánování je také zveřejňováno jako ucelený soubor ve formátu PDF. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 se předpokládá aktualizace více kapitol, celkový soubor bude zveřejněn po jejich dokončení.


Změna č. 1B Územního plánu Čeladná vydaná dne 20. 9. 2018 zastupitelstvem obce -

    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Dne 9. listopadu 2011 jsem měl možnost zúčastnit se jednání komise k územnímu plánu, které projednávalo pátou změnu územního plánu. Jakožto architekt a urbanista jsem měl ze setkání velice dobrý pocit. Šel jsem na tuto schůzku s očekáváním, že vykrystalizují dvě skupiny: jedna, která bojuje o záchranu obce a o zastavení zbytečného rozparcelovávání další zemědělské půdy, a druhá, která bude bojovat za nové rozvojové plochy. Neznalý místních poměrů jsem byl velice příjemně překvapen, že k naplnění mého horšího scénáře nedošlo a že se vedla diskuse na téma jak zkvalitnit obec, jak vytvořit centrum obce, jak zajistit školu a další služby a funkce, které by měla obec plnit.


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    I.2.a - Výkres základního členění území 01I.2.a - Výkres základního členění území 02I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 01I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 02I.2.g - Schéma podmíněných plochII.2.a - Koordinační výkres 01II.2.a - Koordinační výkres 02II.2.b - Výkres širších vztahůII.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 01II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 02Čeladná - Natura 2000Čeladná - SEAČeladná - SEA-dodatekČeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJČeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJ-dodatekČeladná - ÚP textová částPříloha č. 1 odůvodn
    I. Zpráva o uplatňování územního plánu Čeladná1. Úplné znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B - I.1. Textová částI.2.a) Výkres základního členění území 01I.2.a) Výkres základního členění území 02I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 01I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 02I.2.g) Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvoraII.2.a) Koordinační výkres 01II.2.a) Koordinační výkres 02


Kapitola D. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, JEHO ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY

    Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů.
    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.


INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT

    1. ÚP Čeladná - změna č. 1B - textová část + odůvodněníPříloha č. 1 odůvodnění změny č. 1BPříloha č. 2 odůvodnění změny č. 1BPříloha č. 3 odůvodnění změny č. 1BÚP Čeladná - změna č. 1B - NATURA posouzeníÚP Čeladná - změna č. 1B - SEA posouzeníÚP Čeladná - změna č. 1B - vyhodnocení vlivu na udrž. rozvoj územíI.2.a - Výkres základního členění územíI.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepceI.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastrukturyI.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářstvíI.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojůI.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíI.2.g - Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvoraII.2.a - Koordinační výkres - 1. částII.2.a - Koordinační výkres - 2. částII.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
    Tato kapitola má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.
    Části územního plánu Čeladná týkající se vymezení ploch Z1 – Z10 a trasy VD1 byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ozn. 79 A 10/2014 - 64 ze dne 30. 4. 2015.
    Projekt „Zpracování územního plánu pro obec Čeladná" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
    Grafickou část územního plánu tvoří 18 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000. Výkresy je možné prohlížet online v mapové aplikaci, nebo stáhnout jako jednotlivé listy v tiskové kvalitě ve formátu PDF.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00