Jak na věc


územní plán havlíčkův brod

Úplné znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B

    18.12.2017 proběhne (neveřejné) projednání Návrhu ÚP s dotčenými orgány a po zapracování jejich stanovisek a došlých připomínek bude připraveno projednání územního plánu na veřejném projednání s občany za účasti odborníků ze strany zpracovatele a pořizovatele ÚP. O termínu takového veřejného projednání budete včas informováni.
    ÚP stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce. ÚP naopak neřeší záležitosti, které svojí podrobností odpovídají regulačnímu plánu, územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení – např. materiály staveb, barevnost fasád, typ střešní krytiny…).


Informace o novém územním plánu

    1. Úplné znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B - I.1. Textová částI.2.a) Výkres základního členění území 01I.2.a) Výkres základního členění území 02I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 01I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 02I.2.g) Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvoraII.2.a) Koordinační výkres 01II.2.a) Koordinační výkres 02
    Tak jako na úrovni obcí existují územní plány, mají jednotlivé české kraje své „zásady územního rozvoje“ (ZÚR) a Česká republika „politiku územního rozvoje“ (PÚR), ve kterých stanovují základní koncepci svého rozvoje. ZÚR Kraje Vysočina i PÚR ČR jsou pro územní plán Hodic závazné – pokud se některé záměry uvedené v PÚR a ZÚR dotýkají území Hodic, musí být zapracovány i do ÚP Hodic.
    I v této fázi může každý k územnímu plánu předkládat své připomínky, a to výhradně u pořizovatele tj. Magistrátu města Jihlavy. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.
    Části územního plánu Čeladná týkající se vymezení ploch Z1 – Z10 a ploch a trasy VD1 byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ozn. 79 A 10/2014 - 64 ze dne 30. 4. 2015.


Požadavky na dokumentaci v elektronické podobě (pdf)

    1. ÚP Čeladná - změna č. 1B - textová část + odůvodněníPříloha č. 1 odůvodnění změny č. 1BPříloha č. 2 odůvodnění změny č. 1BPříloha č. 3 odůvodnění změny č. 1BÚP Čeladná - změna č. 1B - NATURA posouzeníÚP Čeladná - změna č. 1B - SEA posouzeníÚP Čeladná - změna č. 1B - vyhodnocení vlivu na udrž. rozvoj územíI.2.a - Výkres základního členění územíI.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepceI.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastrukturyI.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářstvíI.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojůI.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíI.2.g - Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvoraII.2.a - Koordinační výkres - 1. částII.2.a - Koordinační výkres - 2. částII.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
    Zastupitelé obce Hodice schválili na svém jednání dne 29.9.2016 znění Zadání územního plánu Hodice. Dalším krokem je vypracování Návrhu územního plánu projektantem. Dokumenty Zadání a schvalovací doložku naleznete v přiložených souborech.
    v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do zpracovaných a schválených územních studií nahlížet: - na www.vizovice.eu - na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad
    Jsme teprve na začátku tvorby územního plánu, ve stádiu tvorby tzv. „zadání“. O všech dalších krocích při tvorbě územního plánu Vás budeme samozřejmě s předstihem informovat. Obrátit se svými podněty a připomínkami se můžete kdykoli v průběhu procesu na kancelář obecního úřadu. Na webových stránkách obce najdete všechny aktuální dostupné informace. Samozřejmě se můžete obrátit i na pořizovatele územního plánu, kterým je v našem případě Magistrát města Jihlavy.


24.8.2016 - Magistrát zveřejnil Návrh zadání územního plánu

    Návrh ÚP zpracuje zpracovatel, k návrhu se následně vyjadřují dotčené orgány i veřejnost – kdokoliv může podávat připomínky, vlastníci dotčených nemovitostí a zástupci veřejnosti mohou podávat námitky (námitky mají větší právní váhu než připomínky). Na základě stanovisek, námitek a připomínek dojde k úpravě návrhu ÚP.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Grafickou část územního plánu tvoří 18 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000. Výkresy je možné prohlížet online v mapové aplikaci, nebo stáhnout jako jednotlivé listy v tiskové kvalitě ve formátu PDF.
    Projekt „Zpracování územního plánu pro obec Čeladná" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.


Mobilní aplikace Územní plán Praha

    Zadání ÚP zpracovává pořizovatel, schvaluje je zastupitelstvo obce. Podle schváleného zadání zpracovatel zpracuje návrh územního plánu. K návrhu zadání může kdokoliv podat připomínky.
    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    člen zastupitelstva obce Hodice, který byl pověřen zastupitelstvem obce, komunikuje se zpracovatelem a pořizovatelem, informuje o procesu ostatní zastupitele


Územní studie Vizovice - lokalita BI 33:

    Od 1. listopadu 2017 můžete nahlédnout do Návrhu územního plánu Hodice. Jednou z možností je nahlédnout do jeho tištěné podoby na obecním úřadě v Hodicích, druhou možností je nahlédnout do územního plánu na webových stránkách pořizovatele na adrese https://jihlava.cz/porizovane/ds-56095/archiv=0&p1=103707
    Územním plánem Vizovice bylo vymezeno 8 návrhových ploch s povinností zpracování územní studie - viz kap. 7 textové části Návrhu Územního plánu Vizovice.
    v loňském roce rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu naší obce, jako zásadního dokumentu rozvoje obce na další desetiletí. Velmi stojíme o to, abyste se aktivně zapojili do jeho tvorby a přípravy a pomohli nám stanovit cíle, které by měl územní plán řešit, hodnoty, které by měl chránit a problémy, které by nám pomohl odstranit. Potřebujeme znát Vaše názory, požadavky, místa, kde chcete stavět, kudy potřebujete chodit, jezdit, místa, která
    Pořizovatel územního plánu - úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy zveřejnil 24.8.2016 " Návrh zadání územního plánu Hodice". S návrhem se můžete seznámit níže a případně podat podněty k jeho úpravě. A to nejpozději do 23.9.2016 a to výhradně pořizovateli, t.j. Magistrátu města Jihlavy.


Územní studie Vizovice - lokalita BI 28:

    Doporučujeme představit obci stavební projekt ještě před konzultací se Správou KRNAP. Vyhnete se tak možnému zdržení v průběhu stavebního procesu. Je ale třeba říci, že stavební komise se Správou KRNAP úzce spolupracuje.
    Povinnost pořídit nový územní plán vyplývá ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), obec Hodice má povinnost mít nový ÚP do konce roku 2020. Kromě nutného splnění požadavku zákona se ale jedná i o příležitost stanovit vizi a koncepci rozvoje obce pro příští desetiletí.
    Územní plán (dále také „ÚP“) je základní dokument pro rozvoj obce. Stanovuje např., kde se smí a nesmí stavět rodinné domy nebo stavby pro podnikatelskou činnost, kudy povede obchvat a cyklostezky, stanovuje ale např. i ochranu hodnot území (urbanistická struktura, výhledy apod.).
    Proces pořizování ÚP je poměrně složitý a zdlouhavý, cílem tohoto letáku je podat stručnou a srozumitelnou formou základní informace a představu, co se bude dál dít. Pokud se chcete o územním plánování dozvědět víc, najdete informace např. na:


Beskydské rehabilitační centrum

    Územní plán je zásadní koncepční dokument určující budoucí směřování obce, pokud Vám tedy záleží na budoucnosti Vaší obce a chcete, aby se Vám v Hodicích dobře žilo, měli byste proces pořizování ÚP sledovat a případně přispět svými náměty co zlepšit, či co v novém ÚP zohlednit.
    Nejsnazší však je obrátit se se svými náměty na určeného zastupitele (starostu) kdykoliv v průběhu procesu pořizování, čím dříve tak ale uděláte, tím lépe. Čím později v procesu pořizování nového ÚP své náměty podáte, tím komplikovanější bude jejich zapracování.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00