Jak na věc


úkonům

Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

    Mám maminku už rok po těžké mozkové mrtvici, nemůže se hýbat a je hodně mimo realitu. Bratr se ji snaží přimět k tomu, aby mu podepsala (je toho schopna jen částečně), že mu daruje dům, který vlastní. Je možné v tom zabránit tím, že požádám o zbavení způsobilosti k právním úkonům? Obávám se, aby nebyl stanoven opatrovníkem právě on (má bydliště ve stejném městě) a vše tak rozhodoval ve svůj prospěch. Je možné určit dva opatrovníky?Děkuji za odpověď.
    Zákon nic takového nestanoví. Naopak – zákon o sociálních službách v ust. § 19 výslovně stanoví, že příjemcem příspěvku je oprávněná osoba (s přiznaným stupněm závislost na péči) nebo „namísto oprávněné osoby je příjemcem příspěvku zákonný zástupce“. Tím je i soudem určený opatrovník. Proto neshledáváme důvod pro stanovení kolizního opatrovníka.
    Shrnuto: Vaše zařízení nepochybně určitý stupeň odpovědnosti za "své uživatele" má - nelze však na základě stručného dotazu a v rámci této poradny vyčerpávajícím způsobem popsat všechny možné varianty, které mohou v praxi nastat.


Dotazy o způsobilosti k právním úkonům

    Dobrý den, náš mentálně postižený syn bude mít 18 let. Je nám doporučeno omezení způsobilosti k právním úkonům. Našla bych někde vzor ne toho podání, ale základních úkonů, které se nejčastěji uvádějí? Vím, že negativní výčet se tvoří podle potřeb té které osoby, ale ráda bych nejdříve nasbírala informace. Třeba abych něco neopomněla. Ještě se chci zeptat, zda se opatrovník určuje pouze u zbavení způsobilosti nebo též u omezení způsobilosti. Děkuji.
    - běžné je vše co se týká každodenního života a plateb za jednotlivé věci, služby, úkony, činnosti -např. nájem, potraviny, služby, včetně plateb za sociální služby apod. I dispozice s tímto majetkem však podléhá "kontrole" soudu, která bude nejpravděpodobněji probíhat tak, že za určité období - rok, půl roku - Vás pozvou na příslušný obecní úřad, kde budete pracovnicím jež soud tímto dohledem pověřil uvádět a dokladovat způsob užití "příjmů či majetku a výnosů z majetku" osoby jíž jste opatrovníkem.


Sbírka je určena na financování těchto projektů:

    Platí - velmi zjednodušeně - následující pravidlo: osoba povinná výkonem tzv. náležitého dohledu nad osobami, jež v důsledku nedostatečného stupně rozumové či volní vyspělosti nemohou plně ovládat své jednání a posoudit jeho následky, odpovídá ve vybraných případech za škodu, kterou tyto osoby způsobí. Ať už sami sobě, jiné osobě. Ať jde o škodu na majetku či na zdraví. K tomu, aby osoba povinná výkonem dohledu (typicky domov pro osoby se zdravotním postižením) se zprostila odpovědnosti za tuto škodu (lidově - nehradila tuto škodu) musí o n a prokázat, že tento dohled nezanedbala.
    Jedná se o výklad příslušného ustanovení zákona – a také o výklad a obsah výkonu funkce opatrovníka, jak ji – velice kuse – upravuje občanský zákoník. V současnosti není plné jednoty ani u zásadní otázky, kterou je stále ještě výkon funkce opatrovníka přímo zařízením sociálních služeb v němž dotyčný uživatel nezpůsobilý k právním úkonům přebývá. U těchto situací se přikláníme k převládajícímu názoru, že výkon funkce opatrovníka přímo poskytovatelem služby je v rozporu jak s právní úpravou zákona o sociálních službách (viz Vámi uváděné ustanovení § 88), tak i s obecnou úpravou danou občanským zákoníkem.
    Prosím o zodpovězení dotazu. Máme 19letou dceru, která je zcela zbavena způsobilosti k právním úkonům. Já matka, jsem ustanovena její opatrovnicí. Je možné, abychom na ni převedli darovací smlouvou náš byt do jejího výhradního vlastnictví? Chtěli bychom, aby byla zajištěna. Děkuji za odpověď.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00