Jak na věc


úkonům

Dotazy o způsobilosti k právním úkonům

    Odpověď na Váš dotaz je velmi složitá a rozsáhlá. Jedná se případy odpovědnosti za škodu způsobenou nezletilými a těmi kdo nemohou posoudit následky svého jednání (právě osoby s jistým stupněm mentálního postižením). Úpravu naleznete v ust. § 422 občanského zákoníku. (a ovšem obecně v úpravě tzv. odpovědnostních vztazích).
    Výkon funkce opatrovníka fyzickou osobou, která je současně v pracovně právním poměru s poskytovatelem sociální služby sice nese jisté znaky kolize zájmů – o nichž dále hovoří standardy sociálních služeb, není však již (pravděpodobně) v rozporu s občansko právní úpravou. Z hlediska posouzení považuji výkon funkce opatrovníka fyzickou osobou – zaměstnancem poskytovatele za jednání „s menším stupněm nebezpečnosti“ než pokud toto vykonává přímo poskytovatel. O konkrétním hodnocení této situace však budou do budoucna rozhodovat mj. inspektoři kvality sociálních služeb – a jistě se budou vyvíjet i výkladová stanovisko ústředního orgánu státní správy v oblasti sociálních věcí.


Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

    - neběžná dispozice s majetkem je zejména jakákoliv dispozice s nemovitými věcmi (prodej, dlouhodobý pronájem), ale i zásadní dispozice s majetkem movitým (větší částky peněz - např. vypovězení stavebního spoření, důchodového pojištění apod.), závazek jímž by osoba zbavená způsobilosti byla zavázána "násobkem" svého měsíčního příjmu apod. V těchto případech je nutný k takové dispozici s majetkem souhlas soudu.


Sbírka je určena na financování těchto projektů:

    Opatrovník nezodpovídá za závazky, které vznikly opatrovanci ještě před zbavením způsobilosti k právním úkonům. Přesná odpověď je taková, že opatrovníkovi - jako fyzické osobě - nevznikne tato povinnost nikdy - opatrovník totiž není "ručitelem" osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. Pokud jde ve Vašem dotazu o osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům, pak toto nemůže mít vliv na existenci závazku-dluhu jako takového - vznikl-li v době, kdy tato osoba byla způsobilá k právním úkonům. Tento dluh tuto osobu nepochybně tíží i nadále a je povinna - hovoříme o omezené způsobilosti k právním úkonům - tento uhradit. Role opatrovníka bude odviset od toho, jak jeho působnost vymezil soud - de facto ji vymezil rozsahem úkonů, k nimž není dotyčná osoba způsobilá. Jestliže by např. splátky dluhu byly vyšší než částka s níž je osoba omezená ve způsobilosti oprávněna nakládat - potom by tento závazek vypořádával opatrovník - nikoliv však ze svého příjmu či majetku - jak možná ve Vašem do
    Shrnuto: Vaše zařízení nepochybně určitý stupeň odpovědnosti za "své uživatele" má - nelze však na základě stručného dotazu a v rámci této poradny vyčerpávajícím způsobem popsat všechny možné varianty, které mohou v praxi nastat.
    Váš dotaz se váže k problematice způsobilosti k právním úkonům. Jedná se o rozsáhlou oblast z níž pro Vaše potřeby vyjímám jen to základní. Smlouva o poskytování služby je soukromoprávním vztahem mezi uživatelem a poskytovatelem. Na straně uživatele musí být pro platnost právního úkonu, mimo jiné, splněny i náležitosti vůle s níž k tomuto právnímu úkonu uživatel přistupuje. Projev vůle musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.
    Dobrý den, existuje nějaký seznam duševních nemocí, které činí osoby omezené k způsobilosti k právním úkonům? Konkrétně, byl-li zjištěn střední stupeň stařecké demence, zda se zkoumá individuálně případ od případu a také, jestli lze rozhodnout po jedné návštěvě psychiatra. Děkuji.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00